ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Investigation of Efficacy of Erector Spinae Plane Block Administered in Different Volumes on Intraoperative Opioid Consumption and Postoperative Analgesia in Breast Surgery: Randomized, Prospective, Double-Blind Study [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-82346

Investigation of Efficacy of Erector Spinae Plane Block Administered in Different Volumes on Intraoperative Opioid Consumption and Postoperative Analgesia in Breast Surgery: Randomized, Prospective, Double-Blind Study

Hasibe Solmaz Demirel1, Gülçin BÜYÜKBEZİRCİ2, RESUL YILMAZ2, sule arican2, Ayşe Seda Eren Zeydoğlu3, RUHİYE REİSLİ4, SEMA TUNCER UZUN4
1Beyhekim State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Selcuklu, Konya
2Necmettin Erbakan University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Konya
3Kayseri City Hospital, Department of Algology, Kayseri
4Necmettin Erbakan University, Meram Faculty Of Medicine, Department Of Algology, Konya

Objective: We investigated the efficacy of erector spinae plane block, which has been proven to be effective in breast surgery, on intraoperative opioid consumption and postoperative analgesia when administered in different volumes with the same concentration of local anesthetic.
Material and Methods: This study is designed as randomized, prospective and double-blind. Seventy patients aged between 18-70 years, undergoing ASA I-III, elective breast surgery were included.Unilateral erector spinae plane block was achieved by administering 20 mL of 0.375% bupivacaine hydrochloride in 35 patients in Group I and 30 mL of 0.375% bupivacaine hydrochloride in 35 patients in Group II. The analgesic requirement of the patients was monitored with the surgical plethysmographic index throughout the surgery. Intraoperative and postoperative opioid consumption and rescue analgesic requirements in the first 24 h and NRS scores at the 10th minute, 1st hour, 6th hour, 12th hour, and 24th hour postoperatively were recorded.
Results: Both intraoperative and postoperative opioid consumptions were similar between groups (P>0.05). The number of involved dermatomes was significantly higher in Group II (P<0.05). No significant difference was found between postoperative NRS scores (P>0.05).
Conclusion: In elective breast surgery, erector spinae plane block administered at the same concentration in 20 or 30 ml volumes does not make a difference in opioid consumption and postoperative analgesia.

Keywords: mastectomy, pain, analgesia


Meme Cerrahisinde Farklı Volümlerde Uygulanan Erektör Spina Düzlem Bloğunun İntraoperatif Opioid Tüketimi ve Postoperatif Analjezi Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması: Randomize, Prospektif, Çift Kör Çalışma

Hasibe Solmaz Demirel1, Gülçin BÜYÜKBEZİRCİ2, RESUL YILMAZ2, sule arican2, Ayşe Seda Eren Zeydoğlu3, RUHİYE REİSLİ4, SEMA TUNCER UZUN4
1Beyhekim Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Selçuklu,Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya
3Kayseri Şehir Hastanesi,Algoloji Bölümü,Kayseri
4Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Konya

Amaç: Bu çalışmada meme cerrahisinde etkinliği kanıtlanmış erektör spina düzlem bloğunun farklı volümlerde, aynı konsantrasyonda lokal anestezik ile uygulanması durumunda intraoperatif opioid tüketimi ve postoperatif analjezi üzerindeki etkinliği araştırıldı.
Materyal ve Method: Çalışma randomize, prospektif, çift-kör olarak dizayn edildi. Çalışmaya 18-70 yaş arası ASA I-III, elektif meme cerrahisi geçirecek 70 hasta dahil edildi.Grup I’deki 35 hastaya % 0.375 lik bupivakain hidroklorür 20 ml ile Grup II’deki 35 hastaya % 0.375 lik bupivakain hidroklorür 30 ml ile unilateral erektör spina düzlem bloğu yapıldı. Ameliyat süresince cerrahi pletismografik indeks ile hastaların analjezik ihtiyacı monitörize edildi. Hastaların intraoperatif ve postoperatif ilk 24 saat opioid tüketimleri ve kurtarıcı analjezik ihtiyaçları ile postoperatif 10.dakika, 1.saat,6.saat,12.saat ve 24.saatteki NRS skorları kaydedildi.
Bulgular: Hem intraoperatif hem de postoperatif opioid tüketimi gruplar arasında benzerdi(P>0.05). Tutulan dermatom sayıları Grup II’de anlamlı derecede yüksekti (P<0.05). Postoperatif NRS skorları arasında istatistiksel fark saptanmadı (P>0.05).
Sonuç: Elektif meme cerrahisinde aynı konsantrasyonda 20 veya 30 ml volümlerde uygulanan erektör spina düzlem bloğu opiod tüketimi ve postoperatif analjezi üzerinde fark oluşturmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: mastektomi, ağrı, analjezi
Corresponding Author: Gülçin BÜYÜKBEZİRCİ, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.