ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Validity and reliability of the full cup test in patients with chronic low back pain [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(3): 166-173 | DOI: 10.14744/agri.2021.80270  

Validity and reliability of the full cup test in patients with chronic low back pain

Hatice Ağır1, Müyesser Aras2, Esra Dilek Keskin1, Hafsa Feyza Özer1, Gülten Karaca1, Ufuk Ergün3, Serap Yörübulut4
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
3Department of Neurology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale,Türkiye
4Department of Statistics, Science and Literature, Kırıkkale University Faculty of Science and Literature, Kırıkkale, Türkiye

Objectives: This study aims to determine the validity and reliability of the full cup test (FCT), evaluating the pain severity in patients with chronic low back pain.
Methods: A total of 100 patients (70 women and 30 men) aged over 18 years with mechanical low back pain were enrolled in the study. Demographic and clinical characteristics were recorded. Pain severity was evaluated using the visual analog scale (VAS) and FCT, the functional state was assessed by the Oswestry Disability Index (ODI), and the quality of life was assessed using the Nottingham Health Profile (NHP). FCT was performed on the 1st day by two independent observers (G1 and G2) and 3 days after the first application, patients were readministered the FCT by G1.
Results: The mean age of participants was 56.04±12.33 years and mean body mass index was 27.7±4.3 kg/m². The reliability of the FCT and intraclass correlation coefficient (ICC) was found to be 0.989 for intrarater compliance, ICC was found to be 0.984 for inter-rater compliance, and Cronbach’s alpha reliability coefficient was α=0.994. External construct validity of the scale was confirmed with expected correlations with all subgroups of NHP except for social isolation, VAS and ODI (p<0.01).
Conclusion: This study concludes that the FCT provides a reliable and valid instrument for measuring pain severity and loss of the function in patients with chronic mechanical back pain. We consider that FCT is a simple and easy test in patients with low education and advanced age.

Keywords: Full cup test, low back pain, reliability, validity.


Dolu bardak testinin kronik bel ağrılı hastalarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Hatice Ağır1, Müyesser Aras2, Esra Dilek Keskin1, Hafsa Feyza Özer1, Gülten Karaca1, Ufuk Ergün3, Serap Yörübulut4
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye
2Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale,Türkiye
4İstatistik, Fen Edebiyat Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda ağrı düzeylerinin Dolu Bardak Testi ile değerlendirilerek geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kronik bel ağrısı olan 18 yaşın üstündeki 100 hasta (70’i kadın, 30’u erkek) dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri ile demografik ve klinik verileri kaydedildi. Hastaların ağrı durumu Görsel Analog Skalası ve Dolu Bardak Testi; fonksiyonel durumu Oswestry Özürlülük İndeksi; yaşam kalitesi ise Nottingham Sağlık Profili ile değerlendirildi. Hastalara ilk gün birbirinden bağımsız iki gözlemci (G1 ve G2) tarafından Dolu Bardak Testi uygulandı. Ayrıca hastalar aynı gün G1 tarafından Görsel Analog Skalası, Oswestry Özürlülük İndeksi ve Nottingham Sağlık Profili ile değerlendirildi. İlk uygulamadan üç gün sonra hastalara, G1 tarafından Dolu Bardak Testi tekrar uygulandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56,04±12,33 yıl, beden kitle indeksi ortalamaları 27,7±4,3 kg/m² idi. Dolu Bardak Testinin güvenilirlik analiz değerlendirmesinde gözlemci içi uyumu gösteren ICC değeri 0,989, gözlemciler arası uyumu gösteren ICC değeri 0,984 ve Cronbach’s alfa güvenilirlik katsayısı ise α=0,994 olarak bulundu. Ölçek geçerliliği test edildiğinde Dolu Bardak Testinin Görsel Analog Skalası, Oswestry Özürlülük İndeksi ve Nottingham Sağlık Profilinin sosyal izolasyon hariç tüm alt grupları ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (p<0,01).
Sonuç: Dolu Bardak Testinin kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda ağrıyı ve fonksiyon kaybını değerlendirmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu görüldü. Düşük eğitim seviyeli ve ileri yaş hastalarda Dolu Bardak Testinin basit ve kolay bir test olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, dolu bardak testi, geçerlilik, güvenilirlik.


Hatice Ağır, Müyesser Aras, Esra Dilek Keskin, Hafsa Feyza Özer, Gülten Karaca, Ufuk Ergün, Serap Yörübulut. Validity and reliability of the full cup test in patients with chronic low back pain. Ağrı. 2022; 34(3): 166-173

Corresponding Author: Hatice Ağır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.