ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Validity And Reliability of The Full Cup Test In Patients With Chronic Low Back Pain [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-80270 | DOI: 10.14744/agri.2021.80270  

Validity And Reliability of The Full Cup Test In Patients With Chronic Low Back Pain

Hatice Ağır1, Müyesser Aras2, Esra Dilek Keskin1, Hafsa Feyza Özer1, Gülten Karaca1, Ufuk Ergün3, Serap Yörübulut4
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırıkkale University School of Medicine, Kırıkkale, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Yıldırım Beyazıt University School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Neurology, Kırıkkale University School of Medicine, Kırıkkale,Turkey
4Department of Statistics, Science and Literature, Kırıkkale University School of Science and Literature, Kırıkkale, Turkey

Objectives: This study aims to determine the validity and reliability of the Full Cup Test, evaluating the pain severity in patients with chronic low back pain.

Material and Methods: A total of 100 patients (70 women, 30 men) aged over 18 years with mechanical low back pain were enrolled in the study. Demographic and clinical characteristics were recorded. Pain severity was evaluated using the visual analogue scale (VAS) and Full Cup Test (FCT), the functional state was assessed by the Oswestry Disability Index (ODI), and the quality of life was assessed using the Nottingham Health Profile (NHP). FCT was performed on the first day by two independent observers (G1 and G2) and three days after the first application, patients were re-administered the FCT by G1.

Results: The mean age of participants was 56.04±12.33 years and mean body mass index (BMI) was 27.7±4.3 kg/m². The reliability of the FCT, ICC was found to be 0.989 for intrarater compliance, ICC was found to be 0.984 for interrater compliance, and Cronbach'salpha reliability coefficient was α = 0.994. External construct validity of the scale was confirmed with expected correlations with all subgroups of NHP except for social isolation, VAS and ODI (p <0.01).

Conclusion: This study concludes that the FCT provides a reliable and valid instrument for measuring pain severity and loss of the function in patients with chronic mechanical back pain. We consider that FCT is a simple and easy test in patients with low education and advanced age.

Keywords: Low back pain, Full Cup Test, Validity, Reliability


Full Cup Testi / Dolu Bardak Testi (FCT)’nin Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Hatice Ağır1, Müyesser Aras2, Esra Dilek Keskin1, Hafsa Feyza Özer1, Gülten Karaca1, Ufuk Ergün3, Serap Yörübulut4
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Kırıkkale
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Ankara
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Kırıkkale
4Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Kırıkkale

Amaç: Bu araştırmanın amacı, kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda ağrı düzeylerinin
''Full Cup Testi / Dolu Bardak Testi (FCT)’' ile değerlendirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır.

Materyal, Metot: Çalışmaya kronik bel ağrısı olan 18 yaş üzerindeki 100 hasta (70 kadın, 30 erkek) dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri kaydedildi. Demografik ve klinik verileri kaydedildi. Hastaların ağrı durumu Vizüel Analog Skalası (VAS) ve Dolu Bardak Testi (Full Cup Test: FCT); fonksiyonel durumu Oswestry Özürlülük İndeksi (OÖİ), yaşam kalitesi ise Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi. Hastalara ilk gün birbirinden bağımsız iki gözlemci (G1 ve G2) tarafından FCT uygulandı. Ayrıca hastalar aynı gün G1 tarafından VAS, OÖİ ve NSP ile değerlendirildi. İlk uygulamadan 3 gün sonra hastalara, G1 tarafından FCT tekrar uygulandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56,04± 12,33 yıl, vücut kitle indeksi (VKİ) ortalamaları 27,7±4,3 kg/m² idi. FCT’nin güvenirlik analiz değerlendirmesinde gözlemci içi uyumu gösteren ICC değeri 0.989, gözlemciler arası uyumu gösteren ICC değeri 0,984, ve Cronbach's alfa güvenirlik katsayısı ise α=0.994 olarak bulundu. Ölçek geçerliği test edildiğinde FCT’nin VAS, OÖİ, NSP’nin sosyal izolasyon hariç tüm alt grupları ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.01).

Tatışma: FCT'nin kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda ağrıyı ve fonksiyon kaybını değerlendirmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu görüldü. Düşük eğitim seviyeli ve ileri yaş hastalarda FCT'nin basit ve kolay bir test olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Dolu Bardak Testi, Geçerlik, Güvenirlik
Corresponding Author: Hatice Ağır, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.