ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Evaluation of the effectiveness duration of peripheral blocks applied with high concentration local anesthetic and steroid in trigeminal neuralgia [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 264-271 | DOI: 10.14744/agri.2021.77854  

Evaluation of the effectiveness duration of peripheral blocks applied with high concentration local anesthetic and steroid in trigeminal neuralgia

Esra Ertilav1, Osman Nuri Aydın2
1Division of Neurology-Algology, Department of Neurology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Türkiye
2Division of Algology, Department of Anesthesiology and Reanimation, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Türkiye

Objectives: The aim of this study was to investigate the effectiveness duration of the peripheral blocks applied with high concentration local anesthetic and steroid in trigeminal neuralgia.
Methods: The data of 48 patients (nine patients received medical treatment and 39 patients underwent interventional procedure for peripheral block and Gasser ganglion radiofrequency thermocoagulation [RFT]) were analyzed retrospectively. The medications used by patients, pre-operative and post-operative visual analog scale scores who underwent interventional procedures, and duration for effectiveness of the procedure were evaluated with 36 months follow-up.
Results: Forty-eight patients (32 females and 16 males) who were treated with primary and secondary etiologies were evaluated. Three patients V1, 12 patients V2, 25 patients V3, and eight patients V2+V3 trigeminal nerve branches described appropriate clinical symptoms. Only peripheral block was applied to 31 patients and Gasser ganglion RFT was applied to eight patients after peripheral block. In 24 patients who underwent peripheral block, pain severity reduction was ≥50%, mean effectiveness duration of peripheral block was 7.5 months. The eight patients undergoing Gasser ganglion RFT had ≥50% pain intensity reduction, mean effectiveness duration of Gasser ganglion RFT was 22.7 months (p=0.002). While one patient had hypoesthesia in the palate after RFT, no serious side effects were recorded.
Conclusion: The duration of pain control for peripheral branch blocks in trigeminal neuralgia is not as long as RFT, but it is a relatively less invasive and less complicated interventional technique with good efficacy duration due to neurotoxicity of the used high concentrated local anesthetic.

Keywords: Highly concentrated local anesthetic, peripheral block, radiofrequency thermocoagulation, trigeminal neuralgia.


Trigeminal nevraljide yüksek konsantrasyonlu lokal anestezik ve steroid ile uygulanan periferik blokların etkinlik süresinin değerlendirilmesi

Esra Ertilav1, Osman Nuri Aydın2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji-Algoloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye.
2Algoloji Anabilim Dalı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, trigeminal nevraljide yüksek konsantrasyonda lokal anestezik ve steroid ile uygulanan periferik blokların etkinlik süresinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Kırk sekiz hastanın (dokuz hastaya medikal tedavi, 39 hastaya girişimsel işlem: periferik blok ve gasser ganglion radyofrekans termokoagülasyon [RFT]) verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların kullandığı ilaçlar, girişimsel işlem uygu-lanan hastaların işlem öncesi ve sonrası visuel analog skala (VAS) skorları, işlemin etkililik süresi 36 aylık takiplerle değerlendirildi.
Bulgular: Primer ve sekonder etyolojilerle tedavi edilen 48 hasta (32’si kadın, 16’sı erkek) değerlendirildi. Üç hasta V1, 12 hasta V2, 25 hasta V3, sekiz hasta V2+V3 trigeminal sinir dallarına uygun klinik semptomları tanımladı. Otuz bir hastaya sadece periferik blok, sekiz hastaya ise periferik blok sonrası gasser ganglion RFT uygulandı. Periferik blok uygulanan ağrı şiddetinde ≥%50 azalma gözlenen hastalarda periferik blokların ortalama etkinlik süresi 7,5 aydı. Gasser ganglion RFT uygulanan sekiz hastanın hepsinde ağrı şiddeti ≥%50 azalma gösterdi, gasser ganglion RFT’nin ortalama etkinlik süresi 22,7 aydı (p=0,002). RFT sonrası bir hastada damakta hipoestezi varken ciddi bir yan etki kaydedilmedi.
Sonuç: Trigeminal nevraljide periferik dal blokları için ağrı kontrolü süresi RFT kadar uzun değildir. Ancak periferik blok uygulaması kullanılan yüksek konsantrasyonlu lokal anesteziğin nörotoksisitesinden dolayı iyi etkinlik süresi ile nispeten daha az invaziv ve daha kolay uygulanan bir girişimsel tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek konsantrasyonlu lokal anestezik, periferik blok, radyofrekans termokoagülasyon, trigeminal nevralji.


Esra Ertilav, Osman Nuri Aydın. Evaluation of the effectiveness duration of peripheral blocks applied with high concentration local anesthetic and steroid in trigeminal neuralgia. Ağrı. 2022; 34(4): 264-271

Corresponding Author: Esra Ertilav, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.