ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Results of the assessment of the Council of Multidisciplinary Pain [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(3): 123-128 | DOI: 10.5505/agri.2013.77045  

Results of the assessment of the Council of Multidisciplinary Pain

Süleyman Deniz, Abdulkadir Atim, Tarik Purtuloglu, Ercan Kurt
Gulhane Military Medical Faculty, Department Of Anesthesiology, Ankara, Turkey

Introduction: The aim of this study was to emphasize the necessity of multidisciplinary pain council by demonstrating the patient profile, treatment approaches, outcomes, and patient satisfaction levels obtained from our council.
Material and Methods: In this study, the age, gender, number of council evaluations, diagnoses and recommended therapies of patients were determined retrospectively. The status of the patients >1 year, outcomes of the therapies, and satisfaction levels of the patients were questioned on the phone.
Findings: The patients were most commonly diagnosed as chronic low back pain (35%) and vertebral tumor or metastasis (10%). 74 % of the patients were evaluated because of vertebral causes.
23% of the patients had good, 27% had moderate and 35 % had poor benefit; beneficence was calculated as 85%. Patient satisfaction was found as 24%, 23%, and 32%, respectively; satisfaction was calculated as 79%.
Discussion- Conclusions: Evaluation of complex patients by physicians from different disciplines has better diagnostic and treatment outcomes. In addition, multidisciplinary approach offer and perform different therapy options and this has positive effects on treatment efficiency and patient satisfaction. We are in the opinion that instead of standard treatment protocols, determining individualized multidisciplinary treatment protocols should be useful.

Keywords: Pain, Multidisciplinary, Treatment


Multidisipliner Ağrı Konseyi Değerlendirme Sonuçları

Süleyman Deniz, Abdulkadir Atim, Tarik Purtuloglu, Ercan Kurt
Gulhane Askeri Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Bu çalışmanın amacı, hastanemizde teşkil edilen multidisipliner ağrı konseyinin hasta profilini, tedavi yaklaşımlarını, tedavi sonuçlarını ve hasta memnuniyeti düzeylerini ortaya koyarak gerekliliğini vurgulamaktır.
Materyal –Metot: Hastaların yaşı, cinsiyeti, konseyde kaç kez değerlendirildiği, tanısı ve hastalara önerilen tedaviler kayıtlar üzerinden retrospektif olarak tespit edildi. Hastaların >1 yıl süredeki durumları, tedavilerden fayda görüp görmedikleri ve memnuniyet düzeyleri telefonla sorgulandı.
Bulgular: Hastalara kronik bel ağrısı (%35) ve vertebral tümör ya da metastazı (%10) en sık konulan tanılardı. Hastaların %74’ü omurga kökenli sebeplerle değerlendirilmişti.
Hastaların %23’ü çok, %27’si orta ve %35’i az fayda görmüş olup, faydalılık %85 olarak hesaplanmıştır. Hasta memnuniyeti %24 çok, %23 orta, %32 az olarak bulunmuş olup, memnuniyet %79 olarak tespit edilmiştir.
Tartışma- Sonuç: Farklı disiplinlere ait hekimlerin hep birlikte karmaşık hastaları değerlendirmesi tanı ve tedavi açısından tek başlarına değerlendirmelerinden iyi sonuçlanmaktadır. Ayrıca, multidisipliner yaklaşımla hastalara farklı tedavi seçeneklerinin sunulması ve uygulanması tedavi etkinliği ve hasta memnuniyeti üzerine olumlu etki yapmıştır. Standart tedavi protokolleri yerine kişiye özel tedavi protokollerinin multidisipliner olarak belirlenmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Multidisipliner, Tedavi


Süleyman Deniz, Abdulkadir Atim, Tarik Purtuloglu, Ercan Kurt. Results of the assessment of the Council of Multidisciplinary Pain. Ağrı. 2013; 25(3): 123-128

Corresponding Author: Süleyman Deniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.