ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Comparison of the postoperative analgesic efficacy of an ultrasound-guided fascia iliaca compartment block versus 3 in 1 block in hip prosthesis surgery [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(4): 151-157 | DOI: 10.5505/agri.2014.76993  

Comparison of the postoperative analgesic efficacy of an ultrasound-guided fascia iliaca compartment block versus 3 in 1 block in hip prosthesis surgery

Süleyman Deniz1, Abdulkadir Atım1, Mustafa Kürklü2, Tuncer Çaycı3, Ercan Kurt1
1Gulhane Military Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey
2Gulhane Military Medical Faculty, Department Of Orthopedics And Traumatology, Ankara, Turkey
3Gulhane Military Medical Faculty, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to compare the postoperative analgesic efficiency of an ultrasound-guided fascia iliaca compartment block and a 3 in 1 block in patients who underwent hip prosthesis surgery as a result of hip fracture.
Methods: With approval from the local ethics committee, 70 patients, aged 20 to 80, undergoing hip prosthesis surgery under elective conditions were included in this randomized, prospective, controlled study. They were informed of the patient-controlled analgesia (PCA) device and visual analog scale (VAS). All patients were separated randomly into three groups. Anaesthesia induction was standardized for all groups. An ultrasound guidance fascia iliaca compartment block (FICB) was applied to the first group before anaesthesia induction. For the second group, a 3 in 1 block was applied, while for the control group no block was applied. After incision on all patients, 20 mg tenoxicam and 1 mg/kg tramadol were injected intravenously. Following surgery, IV tramadol PCA was begun on all patients routinely. In our study, the presence of cortisol and ACTH levels, hemodinamical parameters, nausea and sedation were determined.
Results: We observed a decrease in VAS values and opioid consumption, no adverse effects on nausea and sedation, and a suppression of stress hormones in both the ultrasound-guided FICB and 3 in 1 block groups.
Conclusion: We believe that the safe and efficient application of the ultrasound-guided 3 in 1 block and the FICB is necessary in multimodal analgesic treatment in order to enable postoperative analgesia in hip prosthesis surgery.

Keywords: 3 in 1 block, fascia iliaca compartment block; Hip prosthesis; postoperative analgesia; ultrasound.


Kalça protez operasyonlarında ultrasonografi rehberliğinde gerçekleştirilen fasia iliaka kompartman bloğu ile 3-1 bloğun ameliyat sonrası analjezik etkinliğinin karşılaştırılması

Süleyman Deniz1, Abdulkadir Atım1, Mustafa Kürklü2, Tuncer Çaycı3, Ercan Kurt1
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmada, kalça kırığı sonucu kalça protezi ameliyatı geçirecek hastalarda ultrason rehberliğinde fasiya iliyaka kompartman bloğu ve 3-1 bloğun ameliyat sonrası analjezik etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Elektif şartlarda kalça protezi ameliyatı olacak, 20 ve 80 yaş arası 70 hasta, yerel etik komite onayını aldıktan sonra bu randomize, ileriye yönelik, kontrollü çalışmaya dahil edildi. PCA ve vizüel analog skala (VAS) hakkında bilgi verildi. Tüm hastalar rastgele üç gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu tüm gruplar için standardize edildi. Ultrason rehberliğinde fasiya iliyaka kompartman bloğu (FICB) ilk gruba ve 3-1 blok ise ikinci gruba anestezi indüksiyonu öncesi uygulandı. Kontrol grubu için bir blokaj uygulanmadı. Tüm hastalara cerrahi kesi sonrası 20 mg tenoksikam ve 1 mg/kg tramadol intravenöz yoldan enjekte edildi. Ameliyat sonrasında IV tramadol hasta kontrollü analjezi (PCA) rutin olarak tüm hastalara başlandı. Çalışmamızda Kortizol ve ACTH düzeyleri, hemodinamik parametreler, bulantı ve sedasyon varlığı araştırıldı.
Bulgular: Çalışmamızda ultrason rehberliğinde uygulanan FICB ve 3-1 bloğun kontrol grubuna göre, VAS değerleri ve opioid tüketimini azalttığını, bulantı ve sedasyon üzerine hiçbir yan etkisinin olmadığını ve stres hormonlarını baskıladığını tespit ettik.
Sonuç: Kalça protez operasyonlarında ultrason eşliğinde uygulanan 3-1 blok ve FICB’nin ameliyat sonrası analjezi sağlamak amacıyla multimodal analjezik tedavinin bir parçası olması ve bu yöntemlerin güvenli bir yol olarak belirtilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: 3-1 blok, fasiya iliyaka kompartman bloğu; kalça protezi; ameliyat sonrası analjezi; ultrason.


Süleyman Deniz, Abdulkadir Atım, Mustafa Kürklü, Tuncer Çaycı, Ercan Kurt. Comparison of the postoperative analgesic efficacy of an ultrasound-guided fascia iliaca compartment block versus 3 in 1 block in hip prosthesis surgery. Ağrı. 2014; 26(4): 151-157

Corresponding Author: Süleyman Deniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.