ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 3  Year: 2022
  Recurrented bilateral low-dose regional anesthesia under ultrasound guidance rather than general anesthesia in a high-risk patient: Rare a case [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(1): 67-72 | DOI: 10.14744/agri.2019.75735  

Recurrented bilateral low-dose regional anesthesia under ultrasound guidance rather than general anesthesia in a high-risk patient: Rare a case

Fikret Salık, Ümit Akol, Hakan Akelma, Mustafa Bıçak
Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

Regional anesthesia practices are important because they have the advantages, for example, the patient’s awareness is open, spontaneous breathing continues, airway reflexes are preserved, analgesia continues in the post-operative period, and the patient has early mobilization. Local anesthetic at high doses and volumes are used in brachial plexus blocks with nerve stimulator. However, due to the development in ultrasound (US) technology and the increase in image quality, reduced dose of limited anesthesia, and because of its advantages such as vascular and reduced risk of pleural puncture, it has become increasingly widespread. Through US, it is possible to monitor the nerves and anatomical structures, to follow the needle, and to reduce the dose by monitoring the distribution of the local anesthetic given. Organ and tissue losses and tissue infections due to multiple exothermic burns, especially after burns, require multiple surgical procedures. While taking these patients to surgery, anesthesiologists may have difficulty in many stages. For this purpose, they prefer regional anesthesia for less complications. In our study, we aimed to present a low-dose bilateral supraclavicular, infraclavicular, and axillary block with US-guided paraplegic high-risk trauma in a patient with bilateral wounds, forearms, wrists, and wounds caused by burns.

Keywords: Bilateral brachial plexus blocks, burn; high-risk patient ultrasound.


Yüksek riskli yanıklı hastada genel anestezi yerine usg eşliğinde düşük doz mükerrer bilateral rejyonel anestezi: Nadir bir olgu

Fikret Salık, Ümit Akol, Hakan Akelma, Mustafa Bıçak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Rejyonel anestezi uygulamaları hastanın bilincinin açık olması, spontan solunumunun devam etmesi, havayolu reflekslerinin korunması, postoperatif dönemde analjezinin devam etmesi ve hastanın erken mobilizasyonu gibi avantajları olduğundan önemlidir. Sinir stimülatörü kullanarak yapılan brakiyal pleksus bloklarında yüksek doz ve volümlerde lokal anestezik kullanılır. Ancak Ultrason (US) teknolojinin gelişmesi ve görüntü kalitesinin artması, daha düşük dozda sınırlı anestezi sağlayabilmesi, vasküler ve plevral ponksiyon riskinin azaltması gibi avantajlarından dolayı kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Ultrason (US) ile sinirlerin ve anatomik yapıların izlenebilmesi, iğnenin takip edilebilmesi, verilen lokal anesteziğin dağılımının izlenerek dozun azaltılabilmesi mümkün olabilmektedir. Özellikle yanık sonrası oluşan çoklu ekstermite yanıklarına bağlı organ ve doku kayıpları, doku enfeksiyonu çoklu cerrahi işlemleri gerektirir. Bu hastaları cerrahiye alırken anestezistler birçok aşamada zorluk çekebilirler. Bu amaçla daha az komplikasyon oluşması için rejyonel anestezi tercih ederler. Çalışmamızda elektrik yanığına bağlı bilateral her iki kol, önkol, el bileği ve elde gelişen yanık yarası olan ve ek olarak akciğer hastalığı bulunan paraplejik yüksek riskli travma olgusunda US eşliğinde uyguladığımız düşük doz bilateral supraklaviküler, infraklaviküler ve axiller bloğu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bilateral brakiyal pleksus blokları, ultrason; yanık; yüksek riskli hasta.


Fikret Salık, Ümit Akol, Hakan Akelma, Mustafa Bıçak. Recurrented bilateral low-dose regional anesthesia under ultrasound guidance rather than general anesthesia in a high-risk patient: Rare a case. Ağrı. 2022; 34(1): 67-72

Corresponding Author: Hakan Akelma, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.