ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 1   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  Evaluation of Platelet Serotonin Levels in Migraine without Aura [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(3): 117-122 | DOI: 10.5505/agri.2012.74946  

Evaluation of Platelet Serotonin Levels in Migraine without Aura

Sunay Ayalp1, Şevki Şahin1, Fehime Benli Aksungar2, Sibel Karşıdağ1
1Department Of Neurology, Faculty Of Medicine, Maltepe University, Istanbul, Turkey
2Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Maltepe University, Istanbul, Turkey

Objectives: The relation between migraine and serotonin levels is not clear. Plasma serotonin levels in migraineurs were studied in previous studies. However, in the current literature, it is stated that measuring serotonin level in platelets will give more reliable results.
Methods: Thirty female migraine without aura patients who have been diagnosed according to criteria of International Headache Society and 20 healthy controls were enrolled in the study. The Hamilton depression scale (HAM-D) was applied to all subjects and the ones who have 10 and above were not considered. Fasting venous blood samples were taken from subjects in the morning. Platelet rich and poor plasma were prepared. The samples measured with high performance liquid chromatography and platelet serotonin concentration was calculated.
Results: Our results suggest that migraineurs have significantly low platelet serotonin concentration than the controls. The ratio of family history of migraine in patient group is clearly higher than controls. HAM-D scores in migraineurs were significantly higher in control group. Although, there was a weak correlation between low serotonin levels and attack duration and number, there was no statistical significance.
Conclusion: Our results suggest that the role of heredity and low serotonin levels in migraine pathogenesis. Despite, all subjects enrolled in the study had scores under depression level, HAM-D scores were higher in migraineurs than controls. It may indicate the presence of subclinical depression associated with low serotonin levels in migraineurs. Extensive studies including both serotonin and other markers during pain and pain free periods are needed.

Keywords: Migraine, serotonin, platelet, pathophysiology.


Aurasız Migrende Trombosit Serotonin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Sunay Ayalp1, Şevki Şahin1, Fehime Benli Aksungar2, Sibel Karşıdağ1
1Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Migren ile serotonin düzeyleri arasındaki ilişki net değildir. Daha önceki çalışmalarda migrenlilerde plazma serotonin düzeyleri araştırılmıştır. Ancak güncel literatürde santral sinir sistemindeki düzeyi yansıtması açısından trombositlerdeki serotonin düzeyinin daha güvenilir sonuçlar vereceği belirtilmektedir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Uluslararası Başağrısı Derneği’nin ölçütlerine göre tanı almış 30 aurasız migrenli kadın hasta ile yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 20 sağlıklı kontrolle gerçekleştirildi. Tüm hasta ve kontrollere Hamilton Depresyon Ölçeği (HAM-D) uygulandı ve 10 puanın üzerinde alanlar çalışmaya alınmadı. Olgulardan sabah açlık venöz kan örnekleri alındı. Trombositten zengin ve fakir plazma hazırlanarak yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında değerlendirildi ve trombosit serotonin konsantrasyonu hesaplandı.
Bulgular: Çalışmamızda migrenlilerin trombosit serotonin konsantrasyonunu kontrol gurubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı. Hasta grubunda ailede migren görülme oranı kontrol grubundan belirgin oranda yüksek bulundu. Migrenlilerin HAM-D puanları kontrol grubundan belirgin düzeyde yüksek bulundu. Atak sayısı ve süresi ile düşük serotonin düzeyleri arasında zayıf bir korelasyon görülse de istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Sonuçlarımız migren patojenezinde düşük serotonin düzeylerine ve migrende kalıtımın rolüne işaret etmektedir. Çalışmaya alınan tüm olgular klinik depresyon puanının altında seçilmiş olmalarına rağmen, migrenlilerde kontrollere göre HAM-D puanları daha yüksek bulunmuştur. Bu durum migrenlilerde düşük serotonin düzeyi ile ilişkili subklinik depresyonun varlığına işaret edebilir. Hem ağrılı hem de ağrısız dönemleri içeren ve serotonin dışında da belirteçleri kapsayan geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Migren, serotonin, trombosit, patofizyoloji.


Sunay Ayalp, Şevki Şahin, Fehime Benli Aksungar, Sibel Karşıdağ. Evaluation of Platelet Serotonin Levels in Migraine without Aura. Ağrı. 2012; 24(3): 117-122

Corresponding Author: Şevki Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.