ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Effects of Perineural Tramadol on Nerve Conduction of Sural Nerve [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(2): 51-56 | DOI: 10.5505/agri.2011.72792  

Effects of Perineural Tramadol on Nerve Conduction of Sural Nerve

Mehmet Beyazova1, Ertan Öztürk2, Murat Zinnuroğlu1, İsmail Gökyar3, Avni Babacan4, Kadir Kaya4
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey.
2Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey, (currently At) American Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey, (currently At) Bayındır Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Gazi University Faculty Of Medicine,ankara, Turkey.

Objectives: The aim of this study was to investigate whether tramadol had a dose dependent blocking effect on nerve conduction when administered perineurally to the sural nerve of healthy volunteers.
Methods: 24 informed healthy subjects were randomized into four equal groups [Saline (placebo), 0.5% tramadol, 1% tramadol and 1.5% tramadol]. The study was designed to be double-blinded. Sensory nerve action potentials were recorded electroneurographically. Two mililiters of study solution was administered to sural nerve perineurally at the level of ankle by the guidance of a nerve stimulator. A sensory block was assumed to have developed when the amplitude of the averaged sensory nerve action potentials diminished below 80% of the baseline value in the subsequent recordings.
Results: According to electroneurographical recordings, none of the volunteers in saline group had block. However, the block rates with 0.5%, 1% and 1.5% tramadol were 1/6, 4/6 and 6/6 respectively (p<0.05). The maximum decrement in the sensory action potential amplitudes with respect to baseline amplitudes given as median values were as follows: 7.8% with saline; 12.5% with 0.5% tramadol; 38.5% with 1% tramadol and 77.5% with 1.5% tramadol (p<0.05). While the median duration of sensory block with 0.5% tramadol was 5 minutes, it was 15 minutes with 1% tramadol and 35 minutes with 1.5% tramadol.
Conclusion: Perineurally administered tramadol blocks sensory nerve conduction of sural nerve in a dose dependent manner.

Keywords: Tramadol, opioid, nerve block, peripheral nerve, nerve conduction, sural nerve


Perinöral Tramadolün Sural Sinir İletimi Üzerine Etkisi

Mehmet Beyazova1, Ertan Öztürk2, Murat Zinnuroğlu1, İsmail Gökyar3, Avni Babacan4, Kadir Kaya4
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ad, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Ankara, (şimdi) Amerikan Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Ankara, (şimdi) Bayındır Hastanesi, Ankara, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı sağlıklı gönüllülerde sural sinire perinöral olarak uygulanan tramadolün sinir iletimi üzerine doz bağımlı bloke edici etkinliğinin olup olmadığının araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: 24 bilgilendirilmiş sağlıklı denek eşit olarak 4 gruba [Salin (plasebo), % 0.5 tramadol, %1 tramadol and %1.5 tramadol] ayrıldı. Çalışma çift kör olarak tasarlandı. Duyusal sinir aksiyon potansiyelleri elektronörografik olarak kaydedildi. 2 ml’lik çalışma solüsyonu sinir stimülatörü yardımı ile ayak bileği düzeyinde sural sinire perinöral olarak enjekte edildi. İzleyen kayıtlamalarda duyu yanıtı amplitüdünün bazal değerin % 80’inin altına inmesi durumunda duyusal blok oluştuğu kabul edildi.
Bulgular: Elektronörografik kayıtlara göre salin grubundaki hiçbir denekte blok gelişmedi. Bununla birlikte, % 0.5, % 1 ve % 1.5 tramadol ile blok gelişim oranları sırasıyla 1/6, 4/6 ve 6/6’ydı. Başlangıç düzeylerine göre duysal aksiyon potansiyeli amplitüdlerinin ortanca değerlerindeki maksimum azalma salin grubunda %7.8, %0.5 tramadol ile %12.5, %1 tramadol ile %38.5 ve %1.5 tramadol ile %77.5’di (p<0.05). %0.5 tramadol ile duysal blok süresi 5 dakika iken, %1 tramadol ile 15 dakika ve % 1.5 tramadol ile 35 dakikaydı.
Sonuç: Perinöral olarak sural sinire uygulanan tramadol doz bağımlı olarak duyu sinir iletimini bloke etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tramadol, opioid, sinir bloğu, periferik sinir, sinir iletimi, sural sinir


Mehmet Beyazova, Ertan Öztürk, Murat Zinnuroğlu, İsmail Gökyar, Avni Babacan, Kadir Kaya. Effects of Perineural Tramadol on Nerve Conduction of Sural Nerve. Ağrı. 2011; 23(2): 51-56

Corresponding Author: Mehmet Beyazova, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.