ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Comparison of pupillometer, critical care pain observation scale and vital findings in the evaluation of pain in intensive care patients without oral communication [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-72246

Comparison of pupillometer, critical care pain observation scale and vital findings in the evaluation of pain in intensive care patients without oral communication

Rabia Yaman Gülper1, Ruhiye Reisli2, Şule Arican1, Alper Yosunkaya3, Sema Tuncer Uzun2
1University of Necmettin Erbakan, Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Konya
2University of Necmettin Erbakan, Medical Faculty, Department of Algology, Konya
3University of Necmettin Erbakan, Medical Faculty, Department of Intensive Care, Konya

Objective: The aim of this study was to investigate the effects of portable infrared Pupillometer, Critical Care Pain Observation Scale (CPOT) and vital sign changes during painful procedures on patients with mechanical ventilators in the intensive care unit, and comparing the efficacy of these methods to detect the presence of pain.
Method: In 50 patients who could not verbally state pain, admitted to Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine Intensive Care Unit, aged 18-75 years, and connected to a mechanical ventilator, vital sign changes, CPOT scale assessments and pain evaluation with a portable infrared pupillometer was performed during endotracheal aspiration and position changes, which are defined as painful stimuli.
Results: Data were collected from 50 patients with a mean age of 57.4 ± 17.9 years and 48% male. The systolic, diastolic and mean arterial pressure and heart rate values, CPOT scores, and pupillometric measurements of the patients increased significantly at the time of aspiration and change of position (p<0.05). Neurological pupil index scores showed a significant decrease at the time of painful stimulation (p<0.05)
Conclusion: It was found that pupil diameter changes evaluated using a portable infrared pupillometric measuring device can be used effectively and reliably in pain assessment in patients who are treated in the intensive care unit, supported by mechanical ventilation and who cannot communicate verbally.

Keywords: pain, pain observation scale, pupil diameter, intensive care.


Sözlü iletişim kurulamayan yoğun bakım hastalarında ağrı değerlendirilmesinde pupillometre, yoğun bakım ağrı gözlem ölçeği ve vital bulguların karşılaştırılması

Rabia Yaman Gülper1, Ruhiye Reisli2, Şule Arican1, Alper Yosunkaya3, Sema Tuncer Uzun2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ağrı Bilim Dalı
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun bakım Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde yatan, mekanik ventilatöre bağlı hastalarda, ağrılı işlemler esnasında, taşınabilir kızılötesi Pupillometre, Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Ölçeği (CPOT) ve yaşamsal bulgulardaki değişiklikleri inceleyerek, bu yöntemlerin ağrı varlığını saptama konusundaki etkinliklerini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde yatan, 18-75 yaş arası, mekanik ventilatöre bağlı, sözel ağrı bildirimi yapamayan 50 hastada ağrılı uyaran olarak tanımlanan endotrakeal aspirasyon ve pozisyon değişikliği uygulamaları esnasında vital bulgu değişimleri, CPOT ölçeği değerlendirmeleri ve taşınabilir kızılötesi pupillometre cihazı ile ağrı değerlendirmesi yapıldı.
Bulgular: Çalışmada ortalama yaşları 57,4±17,9 yıl ve %48’i erkek olan 50 hastaya ait veriler değerlendirildi. Hastaların sistolik, diastolik ve ortalama arterial basınç ve kalp hızı değerlerinin; CPOT skorlarının ve pupillometrik ölçümlerin aspirasyon ve pozisyon değişikliği anında anlamlı yükselme gösterdiği ve daha sonraki ölçümlerde aspirasyon öncesi değerlere geri düştüğü tespit edildi (p<0.05). Pupillometrik ölçümlerden nörolojik pupil index skorlarının ise ağrılı uyaran anında anlamlı düşüş gösterdiği ve sonrasında normale döndüğü belirlendi (p<0.05).
Sonuç: Taşınabilir kızılötesi pupillometrik ölçüm cihazı kullanılarak değerlendirilen pupil çapı değişikliklerinin yoğun bakımda tedavi edilen, mekanik ventilasyon desteğindeki, sözel iletişim kurulamayan hastalarda ağrı değerlendirmesinde etkin ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: ağrı, ağrı gözlem ölçeği, pupil çapı, yoğun bakım.
Corresponding Author: Şule Arican, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.