ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Does perioperative opioid infusion increase postoperative opioid requirement? [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(1): 47-53 | DOI: 10.5505/agri.2015.71676  

Does perioperative opioid infusion increase postoperative opioid requirement?

Sevim Şenol Karataş, Zeynep Eti, Kemal Tolga Saraçoğlu, Fevzi Yılmaz Göğüş
Department Of Anesthesiology, Marmara University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: Opioids are the cornerstone therapy for the optimal pain management. Perioperative opioid infusion is accused of causing acute opioid tolerance, especially as the postoperative opioid requirement increases in time to provide efficient analgesia. It is debatable whether there is a difference between opioid agents regarding tolerance development. We aim to compare the effects of morphine, remifentanil and alfentanil when infused intravenously during the perioperative period.
Methods: Sixty patients undergoing elective major abdominal surgery were randomized into four groups. The four groups obtained the following treatments: saline 5 cc iv bolus and 10 cc/h infusion for induction and maintenance in Group C, remifentanil infusion 0.25 μg/kg/min following 1µg/kg iv bolus in Group R, alfentanil infusion 0.50 µg/kg/min following 10 µg/kg iv bolus in Group A, and morphine infusion 0.02 mg/kg/h after 0.1 mg/kg iv bolus in Group M. Meperidine 10 mg/cc iv patient-controlled analgesia was used postoperatively, and total meperidine consumptions were recorded. VAS scores and side effects were recorded during postoperative 48 hours.
Results: VAS scores in Group M were found to be significantly lower than in Group C at the 1st postoperative hour. Twenty-four hour total meperidine consumption in Group R and Group M were significantly lower than in Group C. No statistical difference was found between groups regarding the incidence of nausea and vomiting.
Conclusion: Our study indicated that infusions of morphine, alfentanil and remifentanil administered to patients undergoing major abdominal surgery did not cause acute opioid tolerance. In contrast, infusion of morphine and remifentanil reduced postoperative opioid requirement.

Keywords: Analgesia, continuous infusion; opioids; tolerance.


Peroperatif opioid infüzyonu postoperatif opioid gereksinimini artırır mı?

Sevim Şenol Karataş, Zeynep Eti, Kemal Tolga Saraçoğlu, Fevzi Yılmaz Göğüş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Opioidler, akut ameliyat sonrası ağrı tedavisinin temel komponentini oluşturmaktadırlar. Etkin ameliyat sonrası analjezi sağlamak için gereken opioid gereksiniminin artmasıyla, peroperatif opioid infüzyonu, akut opioid toleransı gelişimiyle suçlanmıştır. Akut opioid tolerans gelişiminin yanısıra opioid ajanlar arasında tolerans gelişimi konusunda farklılık olup olmadığı da halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı peroperatif dönemde intravenöz infüzyon şeklinde uygulanan morfin, remifentanil ve alfentanilin etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Elektif majör abdominal cerrahi geçirecek, 60 hasta randomize olarak dört gruba ayrıldı. Grup C’ye (kontrol) indüksiyonda iv 5 cc, idamede 10 cc/s salin infüzyonu, Grup R’ye (remifentanil) indüksiyonda iv 1µg/kg bolus, idamede 0.25 μg/kg/dk remifentanil infüzyonu, Grup A’ya (alfentanil) indüksiyonda iv 10 µg/kg bolus, idamede 0.50 µg/kg/dk alfentanil infüzyonu, Grup M’ye (morfin) indüksiyonda iv 0.1 mg/kg bolus, idamede 0.02 mg/kg/s morfin infüzyonu uygulandı. Ameliyat sonrası analjezi için iv meperidinli hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulandı ve toplam meperidin tüketimleri kaydedildi. Ameliyat sonrası 48 saat boyunca VAS skorları ve yan etkiler kaydedildi.
Bulgular: Grup M’ye ait VAS skorları ameliyat sonrası birinci saatte Grup C’den anlamlı olarak daha düşük bulundu. Grup R ve Grup M’nin 24 saatlik toplam meperidin tüketimi Grup C’den anlamlı olarak daha düşüktü. Bulantı kusma insidansı bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Sonuç olarak; majör abdominal cerrahi geçiren hastalarda peroperatif dönemde üç saat süre ile uygulanan morfin, alfentanil ve remifentanil infüzyonunun ameliyat sonrası akut toleransa yol açmadığı, aksine morfin ve remifentanil infüzyonunun ameliyat sonrası opioid gereksinimini azalttığı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Analjezi, devamlı infüzyon; opioidler; tolerans.


Sevim Şenol Karataş, Zeynep Eti, Kemal Tolga Saraçoğlu, Fevzi Yılmaz Göğüş. Does perioperative opioid infusion increase postoperative opioid requirement?. Ağrı. 2015; 27(1): 47-53

Corresponding Author: Zeynep Eti, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.