ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The efficacy of adding dexketoprofen trometamol to tramadol with patient controlled analgesia technique in post-laparoscopic cholecystectomy pain treatment [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(2): 63-68 | DOI: 10.5505/agri.2012.71501  

The efficacy of adding dexketoprofen trometamol to tramadol with patient controlled analgesia technique in post-laparoscopic cholecystectomy pain treatment

Perihan Ekmekçi1, Züleyha Kazak Bengisun1, Baturay Kansu Kazbek1, Salih Erpulat Öziş2, Huri Taştan1, Arif Hikmet Süer1
1Ufuk University Faculty Of Medicine Dr. Rıdvan Ege Hospital Department Of Anesthesiology And Reanimation Ankara
2Ufuk University Faculty Of Medicine Dr. Rıdvan Ege Hospital Department Of General Surgery Ankara

Purpose: Pain treatment in laparoscopic cholecystectomy, which is performed in increasing numbers as an ambulatory procedure, is an important issue.Although laparoscopic cholecystectomy is regarded as an ambulatory procedure, patients are often hospitalized due to pain and this increases opioid consumption and side effects caused by opioids. This study aims at evaluating the efficacy of adding dexketoprofen trometamol to tramadol with patient controlled analgesia in post-laparoscopic cholecystectomy pain treatment.
Method: 40 patients in ASA I-II risk groups aged between 18-65 years were enrolled in the study and were randomized using closed envelope method. In Group TD 600 mg tramadol and 100 mg dexketoprofen trometamol, in Group T 600 mg tramadol was added to 100 ml 0.9% normal saline for PCA. 8 mg lornoxicam iv was given if VAS >40 in the postoperative period.
Results: There was no statistically significant difference in terms of adverse effects (hypotension, bradycardia, sedation) but in Group T 4 patients complained of nausea and 3 complained of vomiting. Opioid consumption was lower and patient satisfaction was higher in group TD.
Conclusion: This study has shown that adding dexketoprofen trometamol to tramadol in patient controlled analgesia following laparoscopic cholecystectomy lowers VAS scores, increases patient satisfaction and decreases opioid consumption.

Keywords: Laparoscopic Cholecystectomy, Postoperative Pain, Dexketoprofen Trometamol, Patient Controlled Analgesia


Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi yönteminde tramadole deksketoprofen trometamol eklenmesinin etkinliği

Perihan Ekmekçi1, Züleyha Kazak Bengisun1, Baturay Kansu Kazbek1, Salih Erpulat Öziş2, Huri Taştan1, Arif Hikmet Süer1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Ankara
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ankara

Amaç: Giderek artan sayıda yapılan günübirlik bir cerrahi girişim olan laparoskopik kolesistektomide ağrı tedavisi önemli bir sorundur. Her ne kadar laparoskopik cerrahi günübirlik bir girişim olarak kabul edilse de, hastalar sıklıkla ağrı nedeniyle hospitalize edilmekte ve bu da opioid tüketimini ve opioidlerin sebep olduğu yan etkileri arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı laparoskopik kolesistektomi sonrasında ağrı tedavisi için hasta kontrollü analjezi yönteminde tramadole deksketoprofen trometamol eklenmesinin etkinliğini araştırmaktır.
Metod: Çalışmaya 18-65 yaşları arasında ASA I-II risk grubundan 40 hasta alındı ve kapalı zarf yöntemi ile randomize edildi. Grup TD'de 600 mg tramadol ve 100 mg deksketoprofen, Grup T'de ise 600 mg tramadol 100 ml %0.9 normal saline eklenerek PCA hazırlandı. Postoperatif dönemde VAS>40 olması durumunda 8 mg lornoksikam iv verildi.
Sonuçlar: Yan etki profili açısından (hipotansiyon, bradikardi, sedasyon) iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu fakat Grup T'de 4 hasta bulantıdan, 3 hasta ise kusmadan yakındı. Grup TD'de opioid tüketimi daha düşük ve hasta memnuniyeti daha yüksekti.
Tartışma: Bu çalışma laparoskopik kolesistektomi sonrasında tramadole deksketoprofen trometamol eklenmesinin hasta kontrollü analjezi yönteminde VAS skorlarını düşürdüğünü, hasta memnuniyetini arttırdığını ve opioid tüketimini azalttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, Postoperatif ağrı, Deksketoprofen Trometamol, Hasta kontrollü analjezi.


Perihan Ekmekçi, Züleyha Kazak Bengisun, Baturay Kansu Kazbek, Salih Erpulat Öziş, Huri Taştan, Arif Hikmet Süer. The efficacy of adding dexketoprofen trometamol to tramadol with patient controlled analgesia technique in post-laparoscopic cholecystectomy pain treatment. Ağrı. 2012; 24(2): 63-68

Corresponding Author: Perihan Ekmekçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.