ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  The comparison of two different PCA dose regimens after total knee and hip replacement [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(2): 34-42

The comparison of two different PCA dose regimens after total knee and hip replacement

Türkay Çakan1, A. Alptekin2, A. Ceyhan1, M. Bababalım1, R. Çetinbaş1, N. Ünal1
1S.B. Ankara Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation Clinic
2S.S.K. Diskapi Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation Clinic

We compared the efficacy of two different i.v. PCA dose regimens in 47 patient from ASA I-III who underwent total knee and hip replacement. The patient were randomly allocated into two groups. In the postoperative period 23 patients in the bolus group (Group 1) were received 1 mg bolus morphine HCI with 5 min. lock-out interval. 24 patients in bolus + 0.3-0.5 mg. hr.-1 basal infusion group (Group 2) were received 1 mg bolus + 0.3-0.5 mg. hr.4 basal infusion with 5 min lock-out interval. Hemodynamic and respiratory parameters. pain scores. total morphine consumption and side effect were evaluated after loading doses and at 6th. 12th. 18th and 24th hours.
The pain scores in Group 2 were significantly lower than Group 1 at 18th and 24th hour (p<0.001. p<0.005). The arterial blood pressure and respiratory rates were decreased significantly after PCA (p<0.01, p<0.001) but hypotension or respiratory depression were not observed in groups. No significant differences were observed between the groups according to side effects. Knee replacement patients who were in Group 2 had significantly lower pain scores than the patients in Group 1 at 18th and 24th hours postoperatively (p<0.005, p<0.05).
As a result in hip replacement patients. PCA bolus is sufficient in pain relief but adding a basal infusion to i.v. PCA when compared with PCA bolus alone is more effective and reliable in knee replacement patients without any side effect.

Keywords: Postoperative analgesia, i.v. PCA, morphine HCI


Diz ve kalça protezlerinden sonra iki farklı PCA doz rejiminin etkinliğinin karşılaştırılması

Türkay Çakan1, A. Alptekin2, A. Ceyhan1, M. Bababalım1, R. Çetinbaş1, N. Ünal1
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2S.S.K. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Diz ve kalça protezi uygulanan hastalarda iki farklı i.v. PCA doz rejiminin etkinliğini irdelediğimiz çalışmada ASA I-III grubundan 47 hasta randomize olarak ikiye ayrıldı. Postoperatif dönemde bolus grubundaki (Grup 1) 23 hastaya 1 mg bolus morfin HCI 5 dk kilitli kalma süresiyle. İnfüzyon grubundaki (Grup 2) 24 hastaya 1 mg bolus + 0.3-0.5 mg/st. bazal infüzyon 5 dk kilitli kalma süresiyle uygulandı. Tüm hastalar yükleme sonrası ve postoperatif 6., 12. ve 24. saatlerde hemodinamik ve solunumsal parametreler. ağrı skorları. Total morfin HCI tüketimi ve yan etkiler açısından değerlendirildi.
Grup 2'de 18. ve 24. saatlerdeki VAS skorları Grup 1'e göre göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.001 ve p<0.005). Gruplardaki arteriel basınçlar ve solunum sayılarında. PCA uygulamaları başladıktan sonra yükleme sonrasına göre anlamlı düşüşler oldu (p<0.01 ve p<0.001) ancak hipotansiyon ve solunum depresyonu gözlenmedi. Yan etkiler gruplar arasında anlamlı derecede farklı değildi. Grup 2'deki diz protezlerinde ağrı skorları Grup 1'deki diz protezlerine göre 18. ve 24. saatlerde anlamlı olarak düşüktğ (p<0.005 ve p<0.05).
Kalça protezinde i.v. PCA bolus uygulaması postoperatif ağrı kontrolünde yeterli analjezi sağlayabilirken. Diz protezlerinde bolus+bazal infüzyon uygulamasının daha etkili ve güvenilir bir analjezi sağlayabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif analjezi, i.v. PCA, morfin HCI


Türkay Çakan, A. Alptekin, A. Ceyhan, M. Bababalım, R. Çetinbaş, N. Ünal. The comparison of two different PCA dose regimens after total knee and hip replacement. Ağrı. 2000; 12(2): 34-42

Corresponding Author: Türkay Çakan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.