ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of the neuropathic pain in the smokers [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(3): 122-126 | DOI: 10.5505/agri.2017.68815  

Evaluation of the neuropathic pain in the smokers

Sercan Bulut Çelik1, Hüseyin Can2, Melih Kaan Sözmen3, Tijen Şengezer4, Yusuf Cem Kaplan5, Gökçenur Utlu2, Alp Şener2, Arzu Aybek Yılmaz2, Olgu Aygün6
1Family Health Center Number 11, Batman, Turkey
2Department of Family Medicine, Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Public Health, Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4Department of Family Medicine, Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Pharmacology, Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir
6Karabağlar Community Health Center, İzmir, Turkey

Objectives: Nicotine addiction is one of the most important causes of the general failure of treatment and keeping the habit of smoking. Peripheral neuropathy is a leading factor of smoking. This study aimed to analyze the association of neuropathic pain and addiction levels of individuals.
Methods: The study was performed on the day on which the smokers visited the hospital for any reason. The Douleur Neuropathique 4 (DN-4) Scale and Fagerström Addiction Survey were administered to the individuals after obtaining their consent.
Results: In total, 444 individuals were included in the study, and 57.2% of them were males (n = 254). The age average of the individuals with neuropathic pain (46.4±12.3 years) was significantly higher than that of those without pain. The individuals with pain smoked approximately 31.8±18.3 packet/year cigarettes, whereas those without pain smoked approximately 22.4 ± 15.5 packet/year cigarettes; the difference was significant statistically (p<0.05). According to multivariate logistic regression analysis with the backward elimination method, the existence of pain was found to be PR = 2.22 (95% GA, 1.26–3.91) in terms of sex, DM existence was found to be PR = 1.97 (95% GA, 1.02–3.81), and for each standard deviation increase (2.7) in Fagerström scale, PR was 1.29 (95% GA, 1.14–1.46).
Conclusion: Smoking is a risk factor for neuropathic pain. In our study, the possibility of neuropathic pain increases as the duration of smoking and addiction level increase, and with diabetes, this rate increases even more. It is extremely important that the smokers should be informed regarding these facts and possibilities.

Keywords: Addiction, cigarette, neuropathy, pain.


Sigara kullanıcılarında nöropatik ağrının değerlendirilmesi

Sercan Bulut Çelik1, Hüseyin Can2, Melih Kaan Sözmen3, Tijen Şengezer4, Yusuf Cem Kaplan5, Gökçenur Utlu2, Alp Şener2, Arzu Aybek Yılmaz2, Olgu Aygün6
111 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Batman
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İzmir
4Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
6Karabağlar Toplum Sağlığı Merkezi, İzmir

Amaç: Nikotin bağımlılığı sigara içme davranışının sürdürülmesinde ve tedavi girişimlerinin genel başarısızlığında en önemli nedenlerdendir. Periferik nöropatide, sigara kullanımı, önde gelen risk etkenlerindendir. Çalışmamızda sigara içen bireylerin bağımlılık düzeyi ile nöropatik ağrı açısından birlikteliğinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma herhangi bir nedenle hastaneye gelmiş olan sigara içicileri üzerinde 1 günlük sürede yapıldı. Douleur Neuropathique 4 (DN-4) Anketi, Fagerström Bağımlılık Anketi kişilerin onamı alındıktan sonra yüz yüze görüşülerek uygulandı. Veri çözümlemede, ki kare testi ve çok değişkenli lojistik regresyon analizinden yararlanıldı. Regresyon analizi sonucunda elde edilen Olasılıklar oranları (OR) %95 güven aralıkları ile sunuldu. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 alındı.
Bulgular: Çalışmaya 444 kişi katılmış olup, bireylerin %57.2’si erkek (n=254 ) idi. Nöropatik ağrısı olan bireylerin yaş ortalaması (46.4±12.3 yıl), olmayanlara göre (42.5±12.9 yıl) anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Ağrısı olan bireyler ortalama 31.8±18.3 paket/yıl sigara kullanmış iken ağrısı olmayan bireyler ortalama 22.4±15.5 paket/yıl sigara kullanmıştır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p<0.05). Geriye doğru eleme yöntemli çok değişkenli lojistik regresyon analizine göre ağrı varlığını cinsiyet OR: 2.22 (%95 GA: 1.26–3.91), DM varlığı OR: 1.97 (%95GA: 1.02–3.81) ve Fagerström ölçek puanının her bir standart deviasyonluk (2.7) artışı için OR: 1.29 (%95 GA: 1.14–1.46) olarak bulundu.
Sonuç: Sigara kullanımı nöropatik ağrı gelişimi için risk faktörüdür. Çalışmamızın sonuçlarında sigara içim yılı ve bağımlılık düzeyi arttıkça nöropatik ağrı gelişme olasılığı da anlamlı düzeyde artmış olarak saptandı. Diyabet tanısı olan kişilerde ise bu oran daha da artmaktadır. Sigara içen bireylerin bu konuda da bilgilendirilmesi son derece önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, sigara, nöropati, ağrı.


Sercan Bulut Çelik, Hüseyin Can, Melih Kaan Sözmen, Tijen Şengezer, Yusuf Cem Kaplan, Gökçenur Utlu, Alp Şener, Arzu Aybek Yılmaz, Olgu Aygün. Evaluation of the neuropathic pain in the smokers. Ağrı. 2017; 29(3): 122-126

Corresponding Author: Sercan Bulut Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.