ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Investigation of the levels of low back pain, depression, and burnout of the personnel providing formal care for children with disability and elderly individuals [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 298-307 | DOI: 10.14744/agri.2021.68094  

Investigation of the levels of low back pain, depression, and burnout of the personnel providing formal care for children with disability and elderly individuals

Seda Karaman1, Özlem Çınar Özdemir2
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Health Sciences, Samsun, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Izmir Demokrasi University Faculty of Health Sciences, Izmir, Türkiye

Objectives: The aim of the study was to investigate and compare the low-back pain, depression, and burnout levels among formal caregivers of elderly individuals and children with disability.
Methods: This descriptive and cross-sectional study included 29 caregivers of children with disabilities (Group 1) and 26 caregivers of elderly individuals (Group 2). The sociodemographic characteristics of the participants were questioned. The part of low back pain in the Standardized Nordic Musculoskeletal Questionnaire was used to estimate of low back pain. Beck Depression Inventory and Maslach Burnout Inventory were used to evaluate the levels of depression and burnout, respectively. In analysis, percentage values, mean, standard deviation, frequency, and t-test for comparative statistics and Chi-square and Fisher Exact test for categorical variables were used.
Results: There was a significant difference between the two groups only for the frequency of pain (p=0.039). There was a significant difference in depression levels between the groups (p=0.001) and no difference in the burnout level of the among groups (emotional exhaustion p=0.21; depersonalization p=0.95; and personal achievement p=0.066).
Conclusion: It was observed that the disabled and elderly care personnel included in this study similarly experienced moderate burnout, and they also had similar complaints in terms of low back pain, except for the frequency of pain. It was found that the depression levels of the disabled child caregivers were higher than the elderly caregivers. As a result, it has been seen that care work can cause both physical and psychosocial problems in both groups.

Keywords: Burnout, children with disability, depression, formal caregivers, pain.


Engelli çocuklara ve yaşlı bireylere formal bakım veren personelin bel ağrısı, depresyon ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

Seda Karaman1, Özlem Çınar Özdemir2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Samsun, Türkiye
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye.

Amaç: Çalışmanın amacı, engelli çocuklara ve yaşlı bireylere formal bakım veren personelin bel ağrısı, depresyon ve tükenmişlik düzeylerini incelemek ve karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel bir desende olan bu çalışmaya engelli çocuklara bakım veren 29 personel (grup 1) ve yaşlı bireylere bakım veren 26 personel (grup 2) dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri sorgulandı. Bireylerin bel ağrısının değerlendirilmesinde standardize Nordik muskuloskeletal anketinin bel ağrısı ile ilgili kısmı kullanıldı. Bireylerin depresyon düzeylerini değerlendirmede Beck depresyon ölçeği, tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslak tükenmişlik envanteri kullanıldı. Veri analizinde ortalama, standart sapma, frekans, yüzde değerleri ile karşılaştırmalı istatistiklerden t testi ve kategorik değişkenlerde ki-kare ve Fisher-Exact test kullanıldı.
Bulgular: Bel ağrısı parametresinde sadece ağrı sıklığı durumu için iki grup arasında fark olduğu görüldü (p=0,039). Gruplar karşılaştırıldığında depresyon düzeylerinde anlamlı fark olduğu (p=0,001), tükenmişlik düzeyleri karşılaştırıldığında ise fark olmadığı görüldü (duygusal tükenme p=0,21; duyarsızlaşma p=0,952; kişisel başarı p=0,066).
Sonuç: Bu çalışmaya dahil edilen engelli çocuklara ve yaşlı bireylere bakım veren personelin benzer şekilde orta düzeyde tükenmişlik yaşadığı, bunun yanında ağrı sıklığı haricinde bel ağrısı bakımından benzer yakınmalara sahip olduğu görüldü. Engelli çocuklara bakım veren personelin depresyon düzeyinin yaşlı bireylere bakım veren personele göre daha yüksek olduğu bulundu. Sonuç olarak, bakım işinin her iki grupta da hem fiziksel hem de psikososyal sorunlara yol açabileceği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, ağrı, engelli çocuklar, depresyon, formal bakım veren.


Seda Karaman, Özlem Çınar Özdemir. Investigation of the levels of low back pain, depression, and burnout of the personnel providing formal care for children with disability and elderly individuals. Ağrı. 2022; 34(4): 298-307

Corresponding Author: Özlem Çınar Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.