ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Investigation of The Levels of Low Back Pain, Depression and Burnout of The Personnel Providing Formal Care for Children with Disability and Elderly Individuals [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-68094 | DOI: 10.14744/agri.2021.68094  

Investigation of The Levels of Low Back Pain, Depression and Burnout of The Personnel Providing Formal Care for Children with Disability and Elderly Individuals

Seda KARAMAN1, Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR2
1Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Health Sciences, Samsun
2Izmir Demokrasi University, Faculty Of Health Sciences, Izmir

Objective: The aim of the study was to investigate and compare the low-back pain, depression and burnout levels among formal caregivers of elderly individuals and children with disability.
Material and Methods: This descriptive, cross-sectional study included 29 caregivers of children with disabilities (Group 1) and 26 caregivers of elderly individuals (Group 2). The sociodemographic characteristics of the participants were questioned. The part of low back pain in the Standardized Nordic Musculoskeletal Questionnaire (SNMQ) was used to estimate of low back pain. Beck Depression Inventory (BDI) and Maslach Burnout Inventory (MBI) were used to evaluate the levels of depression and burnout, respectively. In analysis, percentage values, mean, standard deviation, frequency and t test for comparative statistics and Chi square and Fisher Exact test for categorical variables were used.
Results: There was a significant difference between the two groups only for the frequency of pain (p=0,039). There was a significant difference in depression levels between the groups (p=0,001) and no difference in the burnout level of the among groups (emotional exhaustion p=0,21; depersonalization p=0,95; personal achievement p=0,066).
Conclusion: It was observed that the disabled and elderly care personnel included in this study similarly experienced moderate burnout, and they also had similar complaints in terms of low back pain, except for the frequency of pain. It was found that the depression levels of the disabled child caregivers were higher than the elderly caregivers. As a result, it has been seen that care work can cause both physical and psychosocial problems in both groups.

Keywords: Formal caregivers, children with disability, pain, burnout, depression


Engelli Çocuklara ve Yaşlı Bireylere Formal Bakım Veren Personellerin Bel Ağrısı, Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Seda KARAMAN1, Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun
2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir

Amaç: Çalışmanın amacı engelli çocuklara ve yaşlı bireylere formal bakım veren personelin bel ağrısı, depresyon ve tükenmişlik düzeylerini incelemek ve karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı, kesitsel bir desende olan bu çalışmaya engelli çocuklara bakım veren 29 (1. Grup) ve yaşlı bakımı veren 26 personel (2. Grup) dahil edilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri sorgulanmıştır. Bireylerin bel ağrısının değerlendirilmesinde Standardize Nordik Muskuloskeletal Anketinin (SNMA) bel ağrısı ile ilgili kısım kullanılmıştır. Bireylerin depresyon düzeylerini değerlendirmede Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslak Tükenmişlik Envanteri (MTE) kullanıldı. Veri analizinde ortalama, standart sapma, frekans, yüzde değerleri ve karşılaştırmalı istatistiklerden Mann-Whitney U, t testi ve kategorik değişkenlerde Ki kare ve Fisher Exact test kullanılmıştır.
Bulgular: Bel ağrısı parametresinde sadece ağrı sıklığı durumu için iki grup arasında fark olduğu görülmüştür (p=0,039). Gruplar karşılaştırıldığında depresyon düzeylerinde anlamlı fark olduğu (p=0,001), tükenmişlik düzeyleri karşılaştırıldığında ise fark olmadığı görülmüştür (duygusal tükenme p=0,21; duyarsızlaşma p=0,952; kişisel başarı p=0,066).
Sonuç: Bu çalışmaya dahil edilen engelli ve yaşlı bakım personellerinin benzer şekilde orta düzeyde tükenmişlik yaşadığı, bunun yanında ağrı sıklığı haricinde bel ağrısı bakımından benzer yakınmalara sahip olduğu görülmüştür. Engelli çocuk bakım verenlerinin depresyon düzeylerinin yaşlı bakım verenlere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak bakım işinin her iki grupta da hem fiziksel hem de psikososyal sorunlara yol açabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Formal bakım veren, engelli çocuklar, ağrı, tükenmişlik, depresyon
Corresponding Author: Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.