ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The Effect of Circadian Rhytm in Patients Undergoing Spinal Anesthesia [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(3): 168-175 | DOI: 10.14744/agri.2021.65807  

The Effect of Circadian Rhytm in Patients Undergoing Spinal Anesthesia

Gamze Kılıçarslan1, Metin Alkan1, Ömer Kurtipek1, Yusuf Ünal1, Volkan Şıvgın1, Kursat Dikmen2, Semin Turhan1, Mustafa Arslan1
1Gazi University, Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Gazi University, Medical Faculty, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

Objective: The circadian rhythm is the most important of the main rhythms that affect our daily lives and has a significant role in the efficiency of a lot of drugs used in anesthesia. The aim of this study is to prove whether circadian rythm has an effect on spinal anesthesia and, if any, its effect on postoperative analgesic request by retrospectively studying the patients operated under spinal anesthesia.
Methods: We conducted the study on patients operated on inguinal hernia and anorectal surgery under spinal anesthesia in general surgery room. The patients were divided into two groups according to the time when they were taken into surgery: between 06.00-12.00 (Group 1) and 12.00- 18.00 (Group 2). Time to first analgesic request, time to start walking, time to first urination, intraoperative and postoperative side effects, intraoperative hemodynamic data, and patient satisfaction were detected and recorded.
Results: The time to first analgesic request in Group 1 was longer than in Group 2, and this difference was statistically significant. The mean heart rate of the groups was found significantly lower in Group 2 than in Group 1 during measurements at the 25. and 30. minute when compared with their changes over time. There were no statistically significant differences between the groups in terms of side effects and the most common side effect was detected to be nausea - vomiting.
Conclusions: We found out that the time to first analgesic request after spinal anesthesia was significantly longer in Group 1 than in Group 2.

Keywords: Spinal anesthesia, Circadian rhythm, Postoperative analgesia


Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Sirkadiyen Ritmin Etkisi

Gamze Kılıçarslan1, Metin Alkan1, Ömer Kurtipek1, Yusuf Ünal1, Volkan Şıvgın1, Kursat Dikmen2, Semin Turhan1, Mustafa Arslan1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara,Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü, Ankara,Türkiye

Amaç: Sirkadiyen ritim günlük yaşamımızda etkisi altında kaldığımız başlıca ritimlerden en önemlisidir ve anestezide kullandığımız birçok ilacın etkinliğinde önemli rol oynamaktadır Bu çalışmanın amacı spinal anestezi altında opere olan hastaları retrospektif olarak inceleyerek sirkadiyen ritmin spinal anestezi uygulanan hastalarda postoperatif analjezi gereksinimi üzerine olan etkisini ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız spinal anestezi altında genel cerrahi ameliyathanesinde ingüinal herni ve anorektal cerrahi operasyonu geçiren hastalarda gerçekleştirildi. Hastalar cerrahiye alındıkları saate göre iki gruba ayrıldı: Saat 06.00- 12.00 (Grup 1) ve 12.00-18.00 (Grup 2). Postoperatif ilk analjezik gereksinim süreleri, ilk yürüme zamanları, ilk idrar yapma zamanları, intraoperatif hemodinamik veriler, intraoperatif ve postoperatif yan etkiler ve hasta memnuniyetleri belirlenerek kaydedildi.
Bulgular: Postoperatif ilk analjezik ihtiyacı zamanı Grup 1’ de Grup 2’ ye göre daha uzun saptanmış olup, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Gruplara ait kalp atım hızı ortalamaları, zaman içerisindeki değişimleri açısından karşılaştırıldığında 25. ve 30. dk ölçümlerinde Grup 2’ de Grup 1’e göre anlamlı olarak düşük bulundu. Yan etkilere bakıldığında gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, iki grupta da en sık görülen yan etkinin bulantı-kusma olduğu tespit edildi.
Sonuç: Spinal anestezi sonrası ilk analjezi gereksinim zamanının Grup 1‘ de Grup 2‘ ye göre anlamlı derecede uzun olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, sirkadiyen ritim, postoperatif analjezi


Gamze Kılıçarslan, Metin Alkan, Ömer Kurtipek, Yusuf Ünal, Volkan Şıvgın, Kursat Dikmen, Semin Turhan, Mustafa Arslan. The Effect of Circadian Rhytm in Patients Undergoing Spinal Anesthesia. Ağrı. 2021; 33(3): 168-175

Corresponding Author: Metin Alkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.