ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Has ketamine preemptive analgesic effect in patients undergoing abdominal hysterectomy? [Ağrı]
Ağrı. 2006; 18(3): 36-44

Has ketamine preemptive analgesic effect in patients undergoing abdominal hysterectomy?

Semra Karaman, Seden Kocabaş, Çiler Zincircioğlu, Vicdan Fırat
Ege University Faculty of Medicine, Anaesthesiology and Reanimation Department, TURKEY

The aim of this study was to determine if preemptive use of the NMDA receptor antogonist ketamine decreases postoperative pain in patients undergoing abdominal hystrectomy.
A total of 60 patients admitted for total abdominal hysterectomy were included in this study after the approval of the ethic committee, and the patients were randomly classified into three groups. After standart general anaesthesia, before or after incision patients received bolus saline or ketamine. Group S received only saline while Group Kpre received ketamine 0.4 mg/kg before incision and saline after incision, and Group Kpost received saline before incision and 0.4 mg/kg ketamine after incision. Postoperatif analgesia was maintained with i.v. PCA morphine. Pain scores were assessed with Vizüal Analog Scale (VAS), Verbal Rating Scale (VRS) at 1., 2, 3., 4., 8., 12. ve 24. hours postoperatively. First analgesic requirement time, morphine consumption and side effects were recorded.
There were no significant differences between groups with respect to VAS / VRS scores, the time for first analgesic dose, and morphine consumption (p>0.05). Patients in Group S had significantly lower sedation scores than either of the ketamine treated groups (p<0.05). In conclusion, a single dose of ketamin had no preemptive analgesic effect in patients undergoing abdominal hysterectomy, but further investigation is needed for different operation types and dose regimens

Keywords: Ketamine, preemptive analgesia, hysterectomy


Abdominal histerektomi operasyonlarında ketaminin preemptif analjezik etkisi var mı?

Semra Karaman, Seden Kocabaş, Çiler Zincircioğlu, Vicdan Fırat
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, İzmir

Çalışmada, NMDA reseptör antagonisti olan ketaminin intravenöz yolla insizyon öncesi ve sonrası uygulamalarının preemptif etkisinin araştırılması amaçlandı.
Total abdominal histerektomi uygulanacak 60 hasta, etik komite izni ile çalışmaya dahil edilerek, rastgele üç gruba ayrıldı. Standart anestezi uygulanan bütün hastalara insizyon öncesi ve insizyon sonrası olmak üzere, sırasıyla kontrol grubu olan Grup S’de serum fizyolojik (SF), Grup Kpre’de ketamin 0.4 mg/kg ve SF, Grup Kpost’da SF ve ketamin 0.4 mg/kg uygulandı. Postoperatif analjezileri i.v. morfin PCA ile sağlanan hastaların ağrıları 1., 2., 3., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde Vizüel Analog Skala (VAS), Sözel Ağrı Skalası (VRS) ile değerlendirildi. İlk analjezik zamanları, tüketilen morfin miktarları ve yan etkiler kaydedildi. Postoperatif VAS, VRS, toplam morfin, ilk PCA zamanı değerlendirildiğinde istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). SF uygulanan Grup S’de sedasyon skorları daha düşük olup, ketamin kullanılan gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı fark bulundu (p<0.05). Sonuçta abdominal histerektomi operasyonlarında preemptif intravenöz ketaminin analjezik etkinliğinin olmadığı, doz ve uygulama zamanı yönünden farklı operasyon türlerine göre daha ileri çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ketamin, preemptif analjezi, histerektomi


Semra Karaman, Seden Kocabaş, Çiler Zincircioğlu, Vicdan Fırat. Has ketamine preemptive analgesic effect in patients undergoing abdominal hysterectomy?. Ağrı. 2006; 18(3): 36-44

Corresponding Author: Semra Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.