ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Developing an Ethical Attitude Scale for Pain Management in Nursing [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-62547

Developing an Ethical Attitude Scale for Pain Management in Nursing

emre namık1, ESRA AKIN2, meltem uyar3
1İzmir Katip Çelebi University Institute of Health Sciences, Department of Fundamentals of Nursing, Izmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, Department of Fundamentals of Nursing
3Ege University Faculty of Medicine

Objectives: The aim of this study is to develop the “Developing an Ethical Attitude Scale for Pain Management in Nursing” in order to assign the ethical attitudes of nurses in pain management.
Materials and Methods: The population of the study was composed of nurses (n = 411) working in a university hospital in İzmir province. The Ethical Attitude Scale in Nursing Pain Management has been developed in five sub-dimensions that "Care and Dignity", "Ethical Values", "Attitude", "Rights" and "Pain Management" by was examined many research related to pain management in nursing in the literature and taking expert opinions. “The Ethical Attitude Scale in Nursing Pain Management” consisting of 36 items was developed. When it was first developed, the draft scale, consisting of 36 items, had 34 items as a result of expert opinions and validity analyzes, and then the reliability analysis results 23 items.
Results: In the validity and reliability study of the “The Ethical Attitude Scale in Nursing Pain Management” total Cronbach alpha value of the scale was 0.86. Cronbach’s alpha value of “Care and Dignity” sub-dimension was determined as 0.88; “Ethical Values” sub-dimension was determined as 0.83; “Attitude” sub- dimension was determined as 0.86; “Rights” sub-dimension was determined as 0.79 and “Pain Management” sub-dimension was determined as 0.72.
Conclusion: According to these data, it was determined that “The Ethical Attitude Scale in Nursing Pain Management” is a valid and reliable scale.

Keywords: Nursing, pain management, ethical attitude, development of scale


Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Etik Tutum Ölçeği Geliştirme

emre namık1, ESRA AKIN2, meltem uyar3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelerin ağrı yönetiminde etik tutumlarının belirlenmesi için “Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Etik Tutum Ölçeği” nin geliştirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, İzmir iline bağlı bir üniversite hastanesinde görev yapan hemşireler (n=411) oluşturmuştur. Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Etik Tutum Ölçeği, araştırmacılar tarafından “Bakım ve Onur”, “Etik Değerler”, “Tutum”, “Haklar” ve “Ağrı Yönetimi” beş alt boyutu olmak üzere literatürde yer alan, hemşirelikte ağrı yönetimi ile ilgili pek çok araştırma incelenerek ve uzman görüşleri alınarak geliştirilmiştir. İlk geliştirildiğinde 36 maddeden oluşan taslak ölçek uzman görüşleri ve geçerlik analizleri sonucunda önce 34 maddelik şeklini almış sonrasında yapılan geçerlik güvenirlik analizleri neticesinde 23 maddeden oluşmuştur. Bu bağlamda; ölçeğin geliştirilmesinde “Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Barlett Testi, Ki-Kare Uyum Testi, Cronbach Alfa Testi, Shapiro-Wilk Testi, Hotelling’s T Testi, Spearman Brown Katsayısı, Guttman Split-Half Coefficient Testi, ROC Eğrisi Analizi” kullanılmıştır.
Bulgular: Ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri 0.862 olarak belirlenirken; faktörlere ait Cronbach alfa değerleri incelendiğinde ise sonuçlar: “Bakım ve Onur” alt boyutuna ait Cronbach alfa katsayısı değeri 0.889; “Etik Değerler” alt boyutuna ait Cronbach alfa katsayısı değeri 0.838; “Tutum” alt boyutuna ait Cronbach alfa katsayısı değeri 0.861; “Haklar” alt boyutuna ait Cronbach alfa katsayısı değeri 0.795; “Ağrı Yönetimi” alt boyutuna ait Cronbach alfa katsayısı değeri 0.721 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Bu veriler doğrultusunda; “Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Etik Tutum Ölçeği ”nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, ağrı yönetimi, etik tutum, ölçek geliştirme
Corresponding Author: ESRA AKIN, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.