ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 3  Year: 2020
  Concomitant use of strong and weak opiods in management of chronic cancer pain [Ağrı]
Ağrı. 2013; 25(1): 7-12 | DOI: 10.5505/agri.2013.60252  

Concomitant use of strong and weak opiods in management of chronic cancer pain

Ayşegül Bilen, Achmet Ali, Fulya Baturay, Beysim Özcan, Aysel Altan
Okmeydanı Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul

Objectives: Our aim was to search addition of Tramadol to the treatment, when a dose increase is needed; before increasing transdermal fentanyl(TDF) dose in cancer patients using TDF would have any advantages.
Methods: Patients were divided in two groups as ControlGroup(GroupK) and TramadolGroup(GroupT).When patients were first came to polyclinic, demographic data,duration of pain and first VAS values were recorded.Following the first examination, all patients were given TDF containing 25µg/hfentanyl as initial treatment. During study period, TDF dose of patients in GroupK was increased in step of 25µg/h whenever needed. In GroupT, 200mgTramadol was added to treatment whitout increasing TDF dose when a dose increase is needed.In subsequent dose increase requirements in GroupT, TDF dose was sequentially increased 25µg/h when needed without stoping tramadol.Patients VAS score,advers effects were recorded in each polyclinic examination. Patients were asked to asses pain treatment with Treatment Assesment Scale(TAS).Each patient’s participation to the study and highest TDF dose reached were recorded.
Results: The TDS scores measured 1month and 2months after start of study were found similar.However, TAS scores measured at the end of 3rd and 4th months were found significantly higher in GroupT. Mean TDF dose reached at end of the study was found significantly higher in GroupK compared to GroupT.Itching was observed significantly more frequent among patients of GroupK.
Conclusion: We found out in our study, when TDF and Tramadol are use together,TDF need is reduced and pain managment protocol is beter tolerated by patients.Based on results of our study;we suggest concomitant use of strong and weak opioids.

Keywords: Tramadol HCL, Transdernal Fentanyl, Chronic cancer pain


Kronik kanser ağrısı tedavisinde güçlü ve zayıf opioidlerin birlikte kullanımı

Ayşegül Bilen, Achmet Ali, Fulya Baturay, Beysim Özcan, Aysel Altan
S. B. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, Transdermal fentanil ( TDF ) kullanılan kronik kanser hastalarında doz artımı gerektiğinde TDF dozunda artım yapmadan önce tedaviye Tramadol eklenmesinin kanser ağrısı kontrolünde avantaj sağlayıp sağlamayacağını araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Hastalar; Grup Kontrol(GrupK) ve Grup Tramadol(GrupT) olarak iki gruba ayrıldı. Hastalar ağrı polikliniğimize ilk başvurduklarında demografik özellikleri, kanser türü, ağrı çekme süresi ve ilk VAS değerleri kaydedildi.Hastalara muayene sonrası ilk tedavi olarak 25µg/saat fentanil içeren TDF verildi.Çalışma esnasında, Grup K’de hastaların kullandığı TDF dozu; doz yükseltilmesine gerek duyulan her muayenede 25µg/saat yükseltildi.Tramadol Grubunda ise ilk doz yükseltilmesi gerektiğinde TDF dozu arttırılmadan tedaviye 200mg tramadol eklendi. Grup T’de daha sonra doz artırımı gerektiğinde tramadol kesilmeden TDF dozu ardışık olarak ihtiyaç halinde 25µg/saat arttırıldı. Hastaların her poliklinik muayenesinde VAS skorları, yan etkiler kaydedildi. Ayda bir hastaların uyguladığımız ağrı tedavisini Tedavi Değerlendirme Skalası(TDS) ile değerlendirmeleri istendi. Çalışma sonunda hastaların; çalışmaya katılım süreleri ve ulaşılan en üst TDF dozu kaydedildi. Ayrıca hastaların 50 µg/saat,75 µg/saat,100 µg/saat,125 µg/saat ve 150 µg/saat TDF dozlarına kaç gün içerisinde ulaştıkları saptandı.
Bulgular: Çalışma başlangıcından 1ay ve 2ay sonra ölçülen TDS skoru gruplar arasında benzer bulundu. Fakat 3.ay ve 4.ay sonunda ölçülen TDS skoru GrupT’de anlamlı ölçüde yüksek saptandı. Çalışma sonunda ulaşılan ortalama TDF dozu Grup K’de GrupT’ye göre anlamlı ölçüde yüksek bulundu.Çalışmaya katılan hastalarda kaşıntı Grup K’de anlamlı ölçüde daha sık görüldü.
Sonuç: Çalışmamızda TDF ile Tramadol’un birlikte kullanıldığında, TDF ihtiyacını azalttığını buna bağlı olarak kronik ağrı tedavisi protokolümüzün hastalar tarafından daha iyi tolere edildiğini saptadık. Çalışmamız verileri ışığında, kanser ağrısı tedavisinde güçlü ve zayıf opioid analjeziklerin birlikte kullanılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tramadol HCL, Transdermal fentanil, Kronik kanser ağrısı


Ayşegül Bilen, Achmet Ali, Fulya Baturay, Beysim Özcan, Aysel Altan. Concomitant use of strong and weak opiods in management of chronic cancer pain. Ağrı. 2013; 25(1): 7-12

Corresponding Author: Achmet Ali, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.