ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Ultrasound guided superficial cervical plexus block versus greater auricular nerve block for postoperative tympanomastoid surgery pain: A prospective, randomized, single blind study [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(4): 171-178 | DOI: 10.5505/agri.2018.60251  

Ultrasound guided superficial cervical plexus block versus greater auricular nerve block for postoperative tympanomastoid surgery pain: A prospective, randomized, single blind study

Korgün Ökmen1, Burcu Metin Ökmen2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Bursa Yüksekİhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

Objectives: The aim of the study was to investigate the effect of ultrasound guided superficial cervical plexus (SCP) block versus greater auricular nerve (GAN) block for on postoperative tympanomastoid surgery analgesia.
Methods: In this prospective, randomized, single-blind study, a total of 50 patients aged between 25 and 70 years, those who were in the American Society of Anesthesiologists I-II class and underwent tympanomastoid surgery were included in the study. Patients were randomized to either Group Y: intravenous patient-controlled analgesia tramadol (IV PCA) + SCP block; n=25 and Group G: IV PCA + GAN block; n=25. Postoperative pain was evaluated at the 2nd, 6th, 12nd, and 24th hours using the Visual Analogue Scale (VAS) and postoperative 6th, 12nd, and 24th hour follow-up results were evaluated to identify the quantity of tramadol use.
Results: The VAS scores at all measures time were found to be no statistically significant difference between groups (p>0.05). The amounts of PCA tramadol consumption at all measures time were significantly lower in Group Y than in Group G (p<0.05).
Conclusion: The results of this study have indicated that SCP and GAN blocks can be used for pain control after tympanomastoid surgery. We believe that the only disadvantage of SCP block application with lower amounts of tramadol use is that the complications that can occur are more serious than those that can occur in GAN application.

Keywords: Great auricular nerve, nerve block; superficial cervical plexus; tympanomastoid surgery; ultrasonography.


Ultrason eşliğinde uygulanan büyük aurikuler sinir bloğu ve yüzeyel servikal pleksus blokajının timpanomastoid cerrahisi sonrası analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması: Prospektif, randomize, tek kör çalışma

Korgün Ökmen1, Burcu Metin Ökmen2
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, postoperatif timpanomastoid cerrahisi analjezisi için ultrasonografi (US) eşliğinde yüzeyel servikal pleksus (YSP) blok ile büyük auriküler sinir (BAS) bloğunun etkinliklerini karşılaştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Prospektif, randomize, tek kör çalışmada, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) I-II sınıfında olan ve timpanomastoid cerrahisi yapılan, 25-70 yaş arasındaki toplam 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar Grup Y (n=25): intravenöz hasta kontrollü analjezik tramadol (IV PCA) + YSP bloğu ve Grup G (n=25): IV PCA + BAS bloğu olacak şekilde randomize edildi. Ameliyat sonrası ağrı 2., 6., 12. ve 24. saatlerde Vizüel Analog Skala (VAS) ile ve postoperatif 6., 12. ve 24. saat izlem sonuçları, tramadol kullanımının miktarını belirlemek için değerlendirildi.
Bulgular: Bütün ölçüm zamanlarındaki VAS skorlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulundu (p>0.05). Tüm ölçüm zamanlarındaki PCA tramadol tüketim miktarları, Grup Y’de Grup G’ye göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, timpanomastoid cerrahiden sonra ağrı kontrolü için YSP ve BAS bloklarının kullanılabileceğini göstermiştir. Daha düşük tramadol kullanılan YSP blokajının tek dezavantajının, oluşabilecek komplikasyonların BAS uygulamasında oluşabileceklerden daha ciddi olacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Büyük aurikular sinir, sinir bloğu; yüzeyel servikal pleksus; timpanomastoid cerrahi; ultrasonografi.


Korgün Ökmen, Burcu Metin Ökmen. Ultrasound guided superficial cervical plexus block versus greater auricular nerve block for postoperative tympanomastoid surgery pain: A prospective, randomized, single blind study. Ağrı. 2018; 30(4): 171-178

Corresponding Author: Korgün Ökmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.