ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of the efficacy of pulsed radiofrequency therapy in patients with lumbosacral radicular pain: An analysis of single-center data [Ağrı]
Ağrı. 2024; 36(1): 38-44 | DOI: 10.14744/agri.2022.60234  

Evaluation of the efficacy of pulsed radiofrequency therapy in patients with lumbosacral radicular pain: An analysis of single-center data

Gökhan Yıldız, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy, Şaziye Şahin, Samet Sancar Kaya, Müge Baran, Hamit Göksu
Department of Algology, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Türkiye

Objectives: Lumbosacral radicular pain (LRP) is one of the most common causes of neuropathic pain. This pain often arises from inflammation in the dorsal root ganglia (DRG) or spinal nerves. Despite various treatment modalities, success rates are not very high in chronic LRP cases. Pulsed radiofrequency (PRF) therapy, frequently applied to the DRG, is widely used, but its effectiveness is often questioned in various studies. The primary aim of our study is to evaluate the effectiveness of PRF treatment in 154 patients.
Methods: Patients with LRP for longer than 3 months, treated with PRF, were included in this study. To assess the efficacy of PRF treatment, numerical rating scale (NRS) scores were evaluated at the 4th-week and 6th-month follow-ups.
Results: The NRS scores were significantly lower at the 4th-week and 6th-month follow-ups compared to pre-treatment levels (p<0.001). However, there was no significant difference between the mean NRS scores at the 4th week and 6th month.
Conclusion: Success in interventional pain procedures is often considered as at least a 50% reduction in pain scores. The success rate for PRF treatment for LRP in the literature varies between 30% and 60%, which is similar to our findings at the 4th week and 6th month. PRF treatment is widely used due to its low side-effect profile and cost-effectiveness in the long term. There is no fully standardized practice regarding procedural aspects, such as the duration of the application, and prospective studies with larger participation are needed.

Keywords: Dorsal root ganglia, lumbosacral radicular pain, low back pain, neuropathic pain, pulsed radio frequency treatment.


Lumbosakral radiküler ağrılı hastalarda pulsed radyo frekans tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Tek merkez verilerinin analizi

Gökhan Yıldız, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy, Şaziye Şahin, Samet Sancar Kaya, Müge Baran, Hamit Göksu
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Algoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Lumbosakral radiküler ağrı (LRA), nöropatik ağrının en sık sebeplerinden biridir ve genellikle dorsal kök gangliyonu (DRG) veya spinal sinirlerdeki inflamasyon sonucu ortaya çıkar. Kronik LRA durumunda, tüm tedavi yöntemlerine rağmen başarı oranları genellikle yüksek değildir. DRG’ye uygulanan pulsed radyofrekans (PRF) tedavisi sıkça tercih edilir, ancak etkinliği üzerine çeşitli araştırmalar mevcuttur. Çalışmamızın amacı, kliniğimizde yaygın olarak uyguladığımız PRF tedavisinin 154 hastanın verileri üzerinden etkinliğini ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Üç aydan uzun süren LRA’sı olan ve PRF tedavisi uygulanan hastalar incelendi. Tedavinin etkinliğini değerlendirmek için 1. ay ve 6. ay kontrollerinde nümerik ağrı skorları (NRS) değerlendirildi.
Bulgular: Tedavi öncesine göre 4. hafta ve 6. ay kontrollerinde NRS’ler anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0.001). Ancak, 4. hafta ile 6. aydaki ortalama NRS’ler arasında fark bulunamadı.
Sonuç: Girişimsel ağrı yöntemlerinde başarı, ağrı skorlarında en az %50’lik bir düşüş olarak kabul edilir. Literatürde LRA’da PRF tedavisinin başarı oranları %30 ile %60 arasında değişmektedir, bu da çalışmamızdaki 4. hafta ve 6. aylık sonuçlarla uyumludur. PRF tedavisi, düşük yan etki profili ve uzun vadede düşük maliyetiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, uygulama süresi gibi prosedürel konularda tam olarak standartlaştırılmış bir uygulama henüz yoktur ve geniş katılımlı prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, darbeli radyo frekans tedavisi, dorsal kök gangliyonu, lumbosakral radiküler ağrı, nöropatik ağrı.


Gökhan Yıldız, Şeref Çelik, Erkan Yavuz Akçaboy, Şaziye Şahin, Samet Sancar Kaya, Müge Baran, Hamit Göksu. Evaluation of the efficacy of pulsed radiofrequency therapy in patients with lumbosacral radicular pain: An analysis of single-center data. Ağrı. 2024; 36(1): 38-44

Corresponding Author: Gökhan Yıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.