ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Retrospectıve Evaluatıon Of Patıents Wıth Cervıcal Spınal Cord Stımulator [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-59837 | DOI: 10.14744/agri.2021.59837  

Retrospectıve Evaluatıon Of Patıents Wıth Cervıcal Spınal Cord Stımulator

Dostali Aliyev, Güngör Enver Özgencil
Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Division Of Algology, Ankara, Turkey

AİMS: Chronic pain is a cause that negatively affects quality of life and functional capacity. Spinal cord stimulation is used for various painful indications such as failed back surgey syndrome, complex regional pain syndrome, peripheral vascular disease. Our aim is to retrospectively investigate the effectiveness of cervical spinal cord stimulator therapy in 9 patients.
METHODS: Nine patients with chronic pain in the upper extremity who did not benefit from medical (pharmacological, physical therapy, etc.) and algological interventional procedures (such as nerve blocks) were included in the study. Cervical spinal cord stimulator was applied to these patients in our pain clinic between 01.01.2016 and 01.01.2019. The pain levels, analgesic and antiepileptic drug doses of the patients before and after the procedure were analyzed.
RESULTS: The mean age of patients was 51.8±14.6% (29-76), 44.4% (4) were female and 55.6% (5) were male. Indications for cervical spinal cord stimulator insertion were complex regional pain syndrome type 1 (5 patients), complex regional pain syndrome type 2 (2 patients), previous neck surgery (1 patient), pain syndrome due to peripheral vascular disease (1 patient). After the procedure, we saw a statistical decrease in the pain levels and drug doses of the study patients.
SPSS 22.0 statistics package program was used to evaluate the data. NPar and Friedman tests were used for comparisons. Continuous variables are given as mean ± standard deviation. A p < 0.05 was considered statistically significant.
CONCLUSION: Cervical spinal cord stimulator is an effective method in the treatment of neck and upper extremity chronic pain.

Keywords: failed back surgery syndrome, neuropathic pain, spinal cord stimulation, complex regional pain syndrome


Servikal Spinal Kord Stimulatörü Takılmış Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Dostali Aliyev, Güngör Enver Özgencil
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Kronik ağrı hayat kalitesi ve fonksiyonel kapasiteyi olumsuz etkileyen bir nedendir. Spinal kord stimülatörü başarısız bel cerrahisi, kompleks bölgesel ağrı sendromu, periferik vasküler hastalıklar gibi ağrılı durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Amacımız 9 hastada servikal spinal kord stimulatör tedavi etkinliğini retrospektif olarak araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Yapılan medikal (farmakolojik, fizik tedavi ves.), algolojik girişimsel işlemlerden (sinir blokları gibi) fayda görmemiş üst ekstremite lokalizasyonlu kronik ağrısı olan 9 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalara 01.01.2016-01.01.2019 yılları arasında ağrı kliniğimizde servikal spinal kord stimülatörü uygulanmıştır. Hastaların işlemden önce ve sonrakı ağrı düzeyleri, kullandıkları antiepileptik ve analjezik ilaç dozları analiz edildi.
BULGULAR: Ortalama hasta yaşı 51.8±14,6 (29-76) olup, %44.4’ü (4) kadın, %55.6’ı (5) erkektir. Servikal spinal kord stimülatörü takılma endikasyonları sırasıyla kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 (5 hasta), kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 2 (2 hasta), geçirilmiş boyun cerrahisi (1 hasta), periferik vasküler hastalığa bağlı ağrı sendromu (1 hasta) idi. İşlemden sonra çalışma hastalarının ağrı düzeylerinde ve kullandıkları ilaç dozlarında istatistiksel olarak azalma olduğunu gördük. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Karşılaştırmalar için NPar ve Friedman testleri kullanıldı. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir. P <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
SONUÇ: Servikal spinal kord stimülatörü, boyun ve üst ekstremite kronik ağrı tedavisinde etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: başarısız bel cerrahisi sendromu, nöropatik ağrı, spinal kord stimülasyonu, kompleks bölgesel ağrı sendromu
Corresponding Author: Dostali Aliyev, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.