ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Effects of intraperitoneal levobupivacaine on pain after laparoscopic cholecystectomy: a prospective, randomized, double-blinded study [Ağrı]
Ağrı. 2009; 21(4): 141-145

Effects of intraperitoneal levobupivacaine on pain after laparoscopic cholecystectomy: a prospective, randomized, double-blinded study

Işık Alper1, Sezgin Ulukaya1, Volkan Ertuğrul1, Özer Makay2, Meltem Uyar1, Taner Balcıoğlu1
1Departments Of Anesthesiology And Reanimation, Ege University, Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey
2Departments Of General Surgery, Ege University, Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey

Objectives: We aimed to determine the effects of intraperitoneal administration of levobupivacaine on pain after laparoscopic cholecystectomy in a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial.
Methods: In all patients, infiltration of levobupivacaine 0.25% (15 mL) was used prior to skin incisions for trocar insertion. After pneumoperitoneum was achieved, patients were allocated randomly to receive intraperitoneally either 40 mL of 0.25% levobupivacaine (LB group, n=20) or normal saline (NS group, n=20) under direct vision into the hepatodiaphragmatic lodge and above the gallbladder. Data of intraoperative variables, postoperative pain relief, rescue analgesic consumption, side effects, and patient satisfaction were followed in both groups.
Results: The postoperative pain scores were significantly lower in the first half-hour period in the LB group than in the NS group (p<0.05). However, the incidence of right shoulder pain was not significantly different between the LB group (10%) and NS group (15%). The mean dose of meperidine consumption and the number of patients needing rescue meperidine were significantly lower in the LB group than in the NS group (p<0.05). Significantly lower vomiting incidence and increased patient satisfaction were determined in the LB group compared to the NS group (p<0.05).
Conclusion: Intraperitoneal administration of 40 mL levobupivacaine 0.25% given immediately after pneumoperitoneum into the hepatodiaphragmatic lodge and above the gallbladder demonstrated useful effects on postoperative pain relief after laparoscopic cholecystectomy, especially in the early postoperative period, and reduced postoperative rescue analgesic requirement, with excellent patient satisfaction. There were no LB-related complications or side effects.

Keywords: Intraperitoneal instillation, laparoscopic cholecystectomy; levobupivacaine; postoperative pain.


İntraperitoneal levobupivakain uygulamasının laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı üzerine etkisi: Prospektif, randomize, çift-kör çalışma

Işık Alper1, Sezgin Ulukaya1, Volkan Ertuğrul1, Özer Makay2, Meltem Uyar1, Taner Balcıoğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: İntraperitoneal levobupivakain uygulamasının laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı üzerine etkisinin randomize, çift kör, plasebo-kontrollü çalışma olarak araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Tüm hastalara trokar giriş yerlerine levobupivakain %0.25’lik (toplam 15 mL) infiltrasyonu ile birlikte, pnömoperiton sonrası, randomizasyon şemasına göre, intraperitoneal olarak hepatodiyafragmatik alana ve safra kesesi üst lojuna toplam 40 mL %0.25’lik levobupivakain (Grup LB, n=20) veya 40 mL normal salin (Grup NS, n=20) uygulandı. İki grubun intraoperatif özellikleri, postoperatif ağrı durumu ve ek analjezik gereksinimi, yan etkiler ve hasta memnuniyeti ilk 24 saatlik dönemde karşılaştırıldı.
Bulgular: Postoperatif ağrı skoru, postoperatif ilk 30. dk’da, Grup LB’de Grup NS’ye göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Omuz ağrısı sıklığı iki grupta benzerdi (Grup LB’de %10 ve Grup NS’de %15). Ek analjezik (meperidin) gerektiren hasta sayısı ve ortalama dozu Grup LB’de Grup NS’ye göre daha azdı (p<0.05). Levobupivakain grubunda normal salin grubuna göre, postoperatif kusma daha az ve hasta memnuniyeti daha tatmin edici bulundu (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamızda, laparoskopik kolesistektomilerde operasyonun başında uygulanan intraperitoneal 40 mL %0.25’lik levobupivakainin postoperatif ağrıyı ve ek analjezik ihtiyacını yan etkileri artırmadan azalttığı ve postoperatif hasta memnuniyeti üzerine etkilerinin daha iyi olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İntraperitoneal uygulama, laparoskopik kolesistektomi; levobupivakain; postoperatif ağrı.


Işık Alper, Sezgin Ulukaya, Volkan Ertuğrul, Özer Makay, Meltem Uyar, Taner Balcıoğlu. Effects of intraperitoneal levobupivacaine on pain after laparoscopic cholecystectomy: a prospective, randomized, double-blinded study. Ağrı. 2009; 21(4): 141-145

Corresponding Author: Işık Alper, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.