ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  The Attitudes of Turkish Physicians in the Treatment of Fibromyalgia; Is "Pregabalinophobia" the New Reality of Pain Medicine? [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-58235 | DOI: 10.14744/agri.2021.58235  

The Attitudes of Turkish Physicians in the Treatment of Fibromyalgia; Is "Pregabalinophobia" the New Reality of Pain Medicine?

Sertaç Ketenci1, Birzat Emre Gölboyu2, Ender Salbaş3, Bora Uzuner5, Bahadır Çiftçi4
1Manisa City Hospital, Rheumatology Department, Manisa, Turkey
2Manisa City Hospital, Pain Department, Manisa, Turkey
3Ömer Halisdemir University Medical Faculty, Physical Medicine and Rehabilitation Department, Niğde, Turkey
4Medipol University, Anesthesiology and Reanimation Department, İstanbul, Turkey
5Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Physical Medicine And Rehabilitation Department, Samsun, Turkey

Objectives: This study aims to determine the treatment preferences of physicians interested in fibromyalgia treatment and to investigate their hesitations about prescribing pregabalin.
Patients and Methods: Our survey study was conducted between 5th and 20th February 2021. The survey forms were sent to the known email addresses and phone numbers of 1,569 PMR, algology, and rheumatology physicians. The replies to the surveys were checked for possible resubmissions. The pooled data were evaluated with the SPSS 22.0 statistical package program. Frequency distributions were calculated and presented as n, %.
Results: 406 PMR, rheumatology, and algology specialists fulfilled the study forms. 59.0% of physicians stated that they prefer duloxetine as the first-line agent of FMS treatment. Pregabalin was only 6.0% of the physicians' first choice for FMS. 35.0% of the participating physicians stated that the PMR department should follow up FMS patients. 44.3% of the participants noted that they refer FMS patients to other departments which interested in FMS treatment and don't want to follow-up FMS patients. 81% agreed that pregabalin causes addiction. 36.7% stated that at least 20% of the patients could abuse pregabalin, 97.8% of physicians stated that they were prejudiced about prescribing pregabalin to prisoners. Approximately two of the three physicians experienced an act of violence in their hospital regarding pregabalin prescribing.
Conclusion: These data showed that the ''Pregabalinophobia'' should be accepted. This condition is associated with life safety concerns of the physician, not only from unreliability of+ the drug. It seems that the doctors have valid reasons to develop this prejudice.

Keywords: Pregabalinophobia, Fibromyalgia, Pregabaline, Drug abuse


Türk Hekimlerinin Fibromiyalji Tedavisindeki Tutumları; Pregabalinofobi Ağrı Tedavisinin Yeni Gerçeği mi ?

Sertaç Ketenci1, Birzat Emre Gölboyu2, Ender Salbaş3, Bora Uzuner5, Bahadır Çiftçi4
1Manisa Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Manisa, Türkiye
2Manisa Şehir Hastanesi, Ağrı Kliniği, Manisa, Türkiye
3Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Niğde, Türkiye
4Medipol Üniversitesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, fibromyalji tedavisi ile ilgilenen hekimlerin tedavi tercihlerini belirlemek ve pregabalin reçetelemek konusundaki tereddütlerini araştırmayı amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Anket çalışmamız 5-20 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. FTR(Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon), algoloji ve romatoloji hekimlerinden oluşan 1569 kişinin bilinen e-posta adreslerine ve telefon numaralarına anket formları gönderildi. Anketlere verilen yanıtlar olası yeniden gönderimler açısından kontrol edildi. Veri havuzu SPSS 22.0 istatistik paket programı ile değerlendirildi. Frekans dağılımları hesaplandı ve n, % olarak sunuldu.
Bulgular: Dört yüz altı FTR, romatoloji ve algoloji uzmanı çalışma formlarını tamamladı. Hekimlerin %59,u FMS tedavisinde birinci basamak ajan olarak duloksetin tercih ettiklerini belirtmiştir. Pregabalin, hekimlerin FMS için ilk tercihin sadece %6'sıydı. Çalışmaya katılan hekimlerin %35,'i FMS hastalarının FTR departmanlarında takip edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Katılımcıların %44,3’ü FMS hastalarını FMS tedavisi ile ilgilenen ve FMS hastalarını takip etmek isteyen diğer bölümlere sevk ettiklerini belirtmiştir. Katılımcıların %81'i pregabalin bağımlılığa neden olduğunu kabul etmişlerdir. Katılımcıların % 36,7'si FMS hastalarının en az % 20'sinin pregabalini kötüye kullanabileceğini belirtmiştir. Hekimlerin % 97,8'i mahkumlara pregabalin reçete edilmesi konusunda önyargılı olduğunu belirtmiştir. Üç hekimden yaklaşık ikisi hastanelerinde pregabalin reçete edilmesi ile ilgili bir şiddet olayına maruz kalmıştır.
Sonuç: Bu veriler ''Pregabalinofobi''nin kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu durum, yalnızca ilacın güvenilmezliğinden değil, hekimin can güvenliği endişeleriyle de ilişkilidir. Görünüşe göre doktorlarda bu ön yargının oluşmasında geçerli nedenler vardır.

Anahtar Kelimeler: Pregabalinofobi, Fibromyalji, Pregabalin, İlaç kötüye kullanımı
Corresponding Author: Bora Uzuner, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.