ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The role of pericranial muscles in the succesful management of episodic tension type headache [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(4): 153-158 | DOI: 10.5505/agri.2012.57704  

The role of pericranial muscles in the succesful management of episodic tension type headache

Ömer Karadaş1, Avni Babacan2, Levent Hakan Gül3, İlker Hüseyin İpekdal4, Ülkü Türk Börü3
1Department Of Neurology, Erzincan Military Hospital, Erzincan, Turkey
2Department Of Algology, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of Neurology, Kartal Traınıng And Research Hospıtal, İstanbul, Turkey
4Department Of Neurology, Near East University Hospital, Cyprus, Republic Of Turkish

Objective: Peripheral and central nociceptive mechanisms are responsible in the development of Tension Type Headache (TTH). Analgesics are frequently used in the treatment of acute TTH. Antidepressants are used in the prevention. In this study, therapeutic efficacy of local application of lidocaine was investigated in Episodic Tension Type Headache (ETTH) patients.
Materials and methods: ETTH patients with pericranial tenderness (n=20, Group 1) and without pericranial tenderness (n=20, Group 2) were included into our study. Three sessions of local injection of 1% lidocaine were performed in both groups. Two-sided intramuscular injections of 1 mL were applied for each patient. The muscles were frontal, temporal, masseter, sternokloidomastoid, semispinalis capitis, splenius capitis and trapezius muscles. Patients were evaluated in 1st, 2nd. and 3th months. The number of painful days per month and pain intensities were recorded according to Visual Analog Scale (VAS) before and after the treatment
Results: Of the patients; 11 were males and 29 were females. The mean ages of Group 1 and Group 2 were 35.95 ± 9.85 (18-53) and 34.85 ± 10.04 (20-54) years respectively. There was no difference between the groups in terms of age, gender, pain frequency and pain intensity (p> 0.05). The frequency and severity of pain was significantly lower in pericranial sensitive ETTH patients at 1st, 2nd. and 3th months after local lidocaine injections compared with ETTH patients having pericranial tenderness (p <0.05).
Conclusions: Local lidocaine application can be used as an effective method in the treatment of ETTH patients with pericranial tenderness.

Keywords: Tension type headache, Local anesthetic injection, Lidocaine, Pericranial tenderness


Epizodik gerilim tipi başağrısının başarılı tedavisinde perikraniyal kasların rolü

Ömer Karadaş1, Avni Babacan2, Levent Hakan Gül3, İlker Hüseyin İpekdal4, Ülkü Türk Börü3
1Erzincan Asker Hastanesi, Nöroloji Servisi, Erzincan
2Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi Algoloji Bd. Ankara
3Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul
4Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Giriş: Gerilim Tipi Baş Ağrısı (GTBA) ’nın gelişiminden periferal ve santral nosiseptif mekanizmalar sorumlu tutulmaktadır. GTBA’nın akut tedavisinde sıklıkla analjezikler, koruyucu tedavisinde ise antidepresanlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada Epizodik Gerilim Tipi Baş Ağrılı (EGTBA) ’lı hastalarda lokal lidokain uygulamasının tedavi edici etkinliği araştırıldı.
Materyal Metod: Çalışmamıza perikranial hassasiyeti bulunan 20 EGTBA’lı hasta (Grup 1) ile perikranial hassasiyeti bulunmayan 20 EGTBA’lı hasta (Grup 2) dahil edildi. Her iki gruptaki hastalara üç seans lokal %1’lik lidokain enjeksiyonu uygulandı. Hastaların her birine iki taraflı olmak üzere frontal kaslara, temporal kaslara, masseter kaslarına, sternokloidomastoid kaslara, semispinalis capitis kaslarına, splenius capitis kaslarına ve trapezius kaslarına 1’er ml enjeksiyon uygulandı. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası 1. 2. ve 3. aylarda değerlendirmeleri yapılarak, bir ay içerisindeki ağrılı gün sayıları ve ağrı şiddetleri Vizüel Analog Skala (VAS) olarak kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 11 erkek 29 bayan hasta alındı. Grup 1’in yaş ortalaması 35,95±9,85 (18-53) yıl, Grup 2’nin yaş ortalaması 34,85±10,04 (20-54) yıl idi. Gruplar arasında yaş ve cinsiyet ve tedavi öncesi ağrı sıklığı ve ağrı şiddeti açısından farklılık saptanmadı (p>0,05). Lokal lidokain uygulanan perikranial hassasiyeti bulunan EGTBA’lı hastaların hem ağrı sıklığı hem de ağrı şiddeti 1., 2. ve 3. ay kontrollerinde lokal lidokain uygulanan perikranial hassasiyeti bulunmayan EGTBA’lı hastaların aynı dönemdeki ağrı sıklığından ve ağrı şiddetinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı (p<0,05).
Sonuçlar: Lokal lidokain uygulaması, perikranial hassasiyeti olan EGTBA’lı hastaların tedavisinde etkin bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Gerilim tipi baş ağrısı, Lokal anestetik enjeksiyonu, Lidokain, Perikraniyal hassasiyet


Ömer Karadaş, Avni Babacan, Levent Hakan Gül, İlker Hüseyin İpekdal, Ülkü Türk Börü. The role of pericranial muscles in the succesful management of episodic tension type headache. Ağrı. 2012; 24(4): 153-158

Corresponding Author: Ömer Karadaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.