ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  Pain Beliefs of Cancer Patients and Associated Factors [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-55798 | DOI: 10.14744/agri.2022.55798  

Pain Beliefs of Cancer Patients and Associated Factors

Ülkü Özdemir1, Aysel Akdeniz2
1Erciyes University Faculty of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing, Kayseri
2Kayseri City Hospital, General Surgery Intensive Care, Kayseri

Aim
To determine the pain beliefs and related factors of cancer patients.
Materials and Methods
The study was designed as a descriptive and analytical type. It was completed between January and June 2019 with 100 individuals who were 18 years of age or older, who were receiving chemotherapy and who agreed to participate in the study. Data were collected using a patient information form, a pain assessment form, and the Pain Beliefs Scale.
Results
In the results of the regression analysis, the psychological belief scores of those who acted nervously were statistically 0.408 points higher than those who acted calmly. Organic beliefs scores were statistically 0.814 points and 0.599 points higher in basically literate and primary school graduates respectively compared to university graduates. They were 0.372 points higher for those whose income was less than their expenditure compared to those whose income was balanced with their expenditure, 0.414 points higher in those who had experienced pain in the last six months compared to those who had not, and 0.561 points higher in those who did not use non-pharmacological methods in pain control compared to those who did. Those who expressed pain verbally were found to have points which were 0.447 higher than those who did not say they had pain.
Conclusion
Based on the results obtained, it is recommended that cancer patients be given training which will improve self-management and self-efficacy with cognitive-behavioral methods, taking into account their pain beliefs and affecting factors, in order for them to be successful in pain management.

Keywords: Cancer, Pain, Beliefs


Kanser Hastalarının Ağrı İnançları ve İlişkili Faktörler

Ülkü Özdemir1, Aysel Akdeniz2
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri
2Kayseri Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Yoğun Bakım, Kayseri

Amaç
Kanser hastalarının ağrı inançları ve ilişkili faktörleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler
Tanımlayıcı ve analitik tipteki çalışma, Ocak- Haziran 2019 tarihlerinde 100 birey ile tamamlanmıştır. 18 yaş ve üstü, kemoterapi tedavisi almakta olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler, hasta bilgi formu, ağrı değerlendirme formu ve Ağrı İnançları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular
Regresyon analizi sonuçlarına göre sinirli davrananların psikolojik inanç puanları istatistiksel olarak sakin davrananlardan 0.408 puan fazla bulunmuştur. Organik inançlar puanları istatistiksel olarak; okur-yazar ve ilköğretim mezunlarında üniversite mezunlarına göre sırasıyla 0.814 puan ve 0.599 puan, geliri giderden az olanlarda gelir giderle dengeli olanlara göre 0.372 puan, son altı ay ağrı yaşayanlarda yaşamayanlara göre 0.414 puan, ağrı kontrolünde non- farmakolojik yöntem kullanmayanlarda kullananlara göre 0.561 puan, ağrıyı sözel ifade edenlerde ağrısı olduğunu söylemeyenlere göre 0.447 puan fazla bulunmuştur.
Sonuç
Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kanser hastalarında ağrı yönetiminin başarılı olabilmesi için ağrı inançlarının ve etkileyen faktörlerin göz önünde bulundurularak, bilişsel- davranışçı yöntemlerle, öz-yönetim ve öz-yeterliliği geliştirecek eğitimlere yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Ağrı, İnançlar
Corresponding Author: Ülkü Özdemir, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.