ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Does fibromyalgia affect physical activity due to pain? [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(2): 63-67 | DOI: 10.14744/agri.2022.54533  

Does fibromyalgia affect physical activity due to pain?

Muhammed Recai Akdoğan1, Ekin Başak Doğancı2, Zeynep Tüzün1, Sümeyye Arslan3, Meltem Alkan Melikoğlu2
1Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Atatürk University Faculty Medicine, Erzurum, Türkiye
2Division of Rheumatology, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Türkiye
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Dr. Lutfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: The aim of this case–control study was to evaluate the physical activity levels of patients with fibromyalgia syndrome (FMS) and to assess a possible relation between physical activity and FMS characteristics.
Methods: Seventy patients with FMS and 50 age-gender-matched controls were included. Pain was evaluated using the visual analog scale. The Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) scoring system was used for the evaluation of the impact of FMS. Furthermore, for assessing the physical activity in our participants, we used the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The Mann-Whitney U and Pearson’s correlation tests were used for group comparisons and correlation analyses. Results: The patients presented significantly less transportation-related, recreational, and total physical activity levels, besides reporting significantly less time spent walking and less time spent in vigorous activities than controls (p<0.05). Furthermore, there was a negative correlation between pain and the scores of self-reported moderate or vigorous physical activity (r=-0.41, p<0.01) in patients. However, we could not find any correlation between FIQ and IPAQ scores.
Conclusion: Patients with FMS are physically less active than healthy individuals. This reduced activity seems to be associated with pain, but not with the impact of the disease. In the management of the patient with FMS, considering the patient’s physical activity behavior negatively affected by pain may contribute to holistic approach to the patients.

Keywords: Fibromyalgia, pain, physical activity.


Fibromiyalji ağrı nedeniyle fiziksel aktiviteyi etkiliyor mu?

Muhammed Recai Akdoğan1, Ekin Başak Doğancı2, Zeynep Tüzün1, Sümeyye Arslan3, Meltem Alkan Melikoğlu2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu olgu kontrol çalışmasının amacı, fibromiyalji sendromu (FMS) tanılı hastaların fiziksel aktivite düzeylerini değerlendirmek ve FMS karakteristikleri ile fiziksel aktivite arasındaki olası ilişkileri belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya FMS tanılı 70 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 50 sağlıklı kontrol dahil edildi. Ağrı, görsel analog skala ile değerlendirildi. FMS etkisinin ölçülmesi için Fibromiyalji Etki Anketi (FEA) skorlama sistemi uygulandı. Ayrıca katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) uygulandı. Grupların karşılaştırılması ve korelasyon analizleri için Mann-Whitney U testi ve Pearson korelasyon testi uygulandı. Bulgular: FMS tanılı olguların kontrollere oranla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha az ulaşım ilişkili aktiviteler, boş zaman aktiviteleri ve total fiziksel aktivite düzeyleri sergiledikleri, yürüme ve yoğun fiziksel aktivitelerde daha az zaman geçirdikleri tespit edildi (p<0,05). Ayrıca hastaların ağrı skorları ile kendi rapor ettikleri orta ve yoğun fiziksel aktiviteleri arasında anlamlı bir negatif korelasyon saptandı (r=-0,41, p<0,01). Ancak FEA ve UFAA skorları arasında bir ilişki bulunamadı.
Sonuç: Çalışmada, FMS tanılı hastaların sağlıklı kontrollerden daha düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu tespit edildi. Bu azalmış aktivitenin hastalığın impaktı ile değil, ağrı ile ilişkili olduğu gözlendi. FMS olgularının yönetiminde hastanın ağrı nedeniyle azalmış fiziksel aktivite davranışının dikkate alınması hastalığa bütüncül yaklaşıma katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, ağrı, fiziksel aktivite.


Muhammed Recai Akdoğan, Ekin Başak Doğancı, Zeynep Tüzün, Sümeyye Arslan, Meltem Alkan Melikoğlu. Does fibromyalgia affect physical activity due to pain?. Ağrı. 2023; 35(2): 63-67

Corresponding Author: Meltem Alkan Melikoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.