ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 3  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Two non-pharmacologic pain management methods for vaccine injection pain in infants: A randomized controlled trial [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-54289 | DOI: 10.14744/agri.2020.54289  

Two non-pharmacologic pain management methods for vaccine injection pain in infants: A randomized controlled trial

Tuğba Güngör1, Özlem Öztürk Şahin2
1Emergency Department, Yenice County State Hospital, Karabuk, Turkey
2Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Karabuk University, Karabuk, Turkey

Objective: This study was performed to investigate the efficiency of local heat and cold applications in decreasing vaccine-associated pain among 2-6 month old infants.
Methods: This is a randomized controlled trial. The universe of the study was composed of 2-6 month old infants who were brought to four family health centers located in Safranbolu district of Karabuk between June 1-November 30, 2016 for pneumococcal vaccination. A total of 96 infants (heat application: 31; cold application: 32; and control group: 33) were enrolled in the sample of the study. Data were collected by Infant Information Form and Face, Legs, Activity, Cry, Consolability Pain Scale “FLACC Pain Scale”.
Results: In the study, mean FLACC Pain Scale score of the infants was 5.531±1.934 in cold application group, 8.710±1.346 in heat application group and 9.152±1.661 in control group. It was found that the difference between the mean scores of the groups was statistically significant (KW=49.043; p=.000<.05).
Conclusions: It was concluded that local cold and heat application methods applied on the vaccination area before pneumoccal vaccine were effective in reducing vaccine-associated pain among the infants. Moreover, it was found that cold application was more effective than the heat application in alleviating pain.

Keywords: Pain, pain management, nursing, infant, heat application, cold application


Bebeklerde aşı enjeksiyonu ağrısında iki non-farmokolojik ağrı yönetim metodu: Randomize kontrollü bir çalışma

Tuğba Güngör1, Özlem Öztürk Şahin2
1Acil Servis, Yenice İlçesi Devlet Hastanesi, Karabük,Türkiye
2Hemşirelik Bölümü, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karabük, Türkiye

Amaç: Bu çalışma 2-6 aylık bebeklerde aşıya bağlı gelişen ağrıyı azaltmada lokal sıcak ve soğuk uygulamanın etkinliğini araştırmak için yapıldı.
Gereç ve Yöntemler: Randomize kontrollü bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, pnömokok aşısı olmak için 1 Haziran-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan dört aile sağlığı merkezine getirilen 2-6 aylık bebekler oluşturdu. Çalışmanın örneklemine toplam 96 bebek (sıcak uygulama: 31; soğuk uygulama: 32; kontrol grubu: 33) alındı. Veriler “Bebek Bigi Formu” ve FLACC Ağrı Ölçeği ile toplandı.
Bulgular: Çalışmada, bebeklerin ortalama FLACC Ağrı Ölçeği skoru soğuk uygulama grubunda 5.531 ± 1.934, sıcak uygulama grubunda 8.710 ± 1.346 ve kontrol grubunda 9.152 ± 1.661 idi. Grupların ortalama puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (KW = 49.043; p =.000 <.05).
Sonuç: Pnömokok aşısı öncesi aşı bölgesine uygulanan lokal soğuk ve sıcak uygulama yöntemlerinin bebekler arasında aşı ile ilişkili ağrının azaltılmasında etkili olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca, soğuk uygulamanın ağrıyı hafifletmede sıcak uygulamadan daha etkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrı yönetimi, hemşirelik, bebek, sıcak uygulama, soğuk uygulama
Corresponding Author: Özlem Öztürk Şahin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.