ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Analysis of two non-pharmacological pain management methods for vaccine injection pain in infants: A randomized controlled trial [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(1): 15-22 | DOI: 10.14744/agri.2020.54289  

Analysis of two non-pharmacological pain management methods for vaccine injection pain in infants: A randomized controlled trial

Tuğba Güngör1, Özlem Öztürk Şahin2
1Department of Emergency, Yenice County State Hospital, Karabük, Turkey
2Department of Nursing, Karabük University Faculty of Health Sciences, Karabük, Turkey

Objectives: This study was performed to investigate the efficiency of local heat and cold application to decrease vaccine-associated pain among infants 2–6 months of age.
Methods: This was a randomized controlled trial. The study universe comprised infants aged 2–6 months who were brought to 4 family health centers in the Safranbolu district of Karabuk Province, Turkey, for a pneumococcal vaccination June 1-November 30, 2016. A total of 96 infants (heat application: 31, cold application: 32, and control group: 33) were enrolled in the the study. The data were collected using an infant ınformation form and the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) pain scale.
Results: The mean FLACC score of the infants was 5.531±1.934 in the cold application group, 8.710±1.346 in the heat application group, and 9.152±1.661 in the control group. The difference between the mean scores of the groups was statistically significant (KW=49.043; p=0.000).
Conclusion: Local cold and heat application methods applied to the vaccination area before a pneumoccal vaccine reduced vaccine-associated pain in the infants, and the application of cold was more effective than heat.

Keywords: Cold application, heat application; infant; nursing; pain; pain management.


Bebeklerde aşı enjeksiyonu ağrısında iki non-farmokolojik ağrı yönetim metodu: Randomize kontrollü bir çalışma

Tuğba Güngör1, Özlem Öztürk Şahin2
1Acil Servis, Yenice İlçesi Devlet Hastanesi, Karabük,Türkiye
2Hemşirelik Bölümü, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karabük, Türkiye

Amaç: Bu çalışma 2–6 aylık bebeklerde aşıya bağlı gelişen ağrıyı azaltmada lokal sıcak ve soğuk uygulamanın etkinliğini araştırmak için yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Randomize kontrollü bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini, pnömokok aşısı olmak için 1 Haziran–30 Kasım 2016 tarihleri arasında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan dört aile sağlığı merkezine getirilen 2–6 aylık bebekler oluşturdu. Çalışmanın örneklemine toplam 96 bebek (sıcak uygulama: 31; soğuk uygulama: 32; kontrol grubu: 33) alındı. Veriler “Bebek Bigi Formu” ve FLACC Ağrı Ölçeği ile toplandı.
Bulgular: Çalışmada, bebeklerin ortalama FLACC Ağrı Ölçeği skoru soğuk uygulama grubunda 5.531±1.934, sıcak uygulama grubunda 8.710±1.346 ve kontrol grubunda 9.152±1.661 idi. Grupların ortalama puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (KW=49.043; p =0.000<0.05).
Sonuç: Pnömokok aşısı öncesi aşı bölgesine uygulanan lokal soğuk ve sıcak uygulama yöntemlerinin bebekler arasında aşı ile ilişkili ağrının azaltılmasında etkili olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca, soğuk uygulamanın ağrıyı hafifletmede sıcak uygulamadan daha etkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Soğuk uygulama, sıcak uygulama; bebek; hemşirelik; ağrı; ağrı yönetimi


Tuğba Güngör, Özlem Öztürk Şahin. Analysis of two non-pharmacological pain management methods for vaccine injection pain in infants: A randomized controlled trial. Ağrı. 2021; 33(1): 15-22

Corresponding Author: Özlem Öztürk Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.