ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 32  Issue: 3  Year: 2020
 

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, their relatives, and nurses [Ağrı]
Ağrı. 2015; 27(3): 132-138 | DOI: 10.5505/agri.2015.50103  

Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, their relatives, and nurses

Meltem Yıldırım1, Etil Selin Çizmeciyan2, Gamze Kaya3, Zuhal Başaran4, Fatmanur Şahin Karaman5, Sevim Dursun6
1Lecturer, Yeditepe University, Health Science Faculty, Department Of Nursing, Istanbul, Turkey
2Nurse, American Hospital, Surgical Unit, Istanbul, Turkey
3Nurse, Acibadem Maslak Hospital, Neonatal Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey
4Nurse, Istanbul Hizmet Hospital, Neonatal Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey
5Nurse, Medicana International Hospital, Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey
6Lecturer, Halic University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Objectives: This descriptive study investigated pain levels of orthopedic surgery patients, and how this pain is perceived by their relatives and nurses.
Methods: The study was carried out with 150 patients, 150 relatives and 50 nurses to determine pain intensity levels of orthopedic surgery patients and perceptions of this among their relatives and nurses. Intensity of pain was measured on a 0 to 10 visual analogue scale. Relatives and nurses were not allowed to see the patient’s pain intensity score, and each nurse was allowed to participate in pain measurement three times. The data were analyzed by descriptive statistics, the Mann Whitney-U test, Paired Sample t-Test, Linear
Regression and Spearman Correlation Analysis.
Results: The pain intensity scores given by nurses (t=9.136, p<0.001) were significantly lower than patients’ own scores. There was no significant difference between relatives’ and patients’ pain scores. In the regression analysis, pain intensity scores given by relatives
were approximately 40% lower than those given by patients, while nurses’ scores were approximately 60% lower.
Conclusion: Education on pain management and the physical and emotional reactions of patients to pain should be provided for nurses working in surgical clinics. Meanwhile, as those who spend most time with the patient, relatives should be informed about possible pain behaviors in the postoperative period in order to prepare them for their role in the patient’s care.

Keywords: Nurses, orthopedic surgery; pain intensity; pain perception; patients’ relatives.


Ortopedik cerrahi hastalarında ağrının hasta yakını ile hemşire tarafından algılanışı

Meltem Yıldırım1, Etil Selin Çizmeciyan2, Gamze Kaya3, Zuhal Başaran4, Fatmanur Şahin Karaman5, Sevim Dursun6
1Öğretim Görevlisi, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Hemşire, Amerikan Hastanesi, Cerrahi Ünitesi, İstanbul
3Hemşire, Acıbadem Maslak Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
4Hemşire, Istanbul Hizmet Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
5Hemşire, Medicana International Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
6Öğretim Görevlisi, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Amaç: Bu tanımlayıcı araştırma, ortopedik cerrahi hastalarında ağrının hasta yakını ile hemşire tarafından algılanışının incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini ortopedi kliniğinde yatan 150 hasta, hastaların yanındaki 150 hasta yakını ve hastanın bakımından sorumlu 50 hemşire oluşturdu. Her hemşire araştırmaya yalnızca üç kere katıldı. Ağrı düzeyi, Görsel Analog Skala iledeğerlendirildi. Hasta yakını ve hemşirenin, hastanın ağrı skalasını görmemesi sağlandı. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney-U, Eşleştirilmiş Örneklem t-Testi, Lineer Regresyon ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelerin puan ortalamasının, hastaların puan ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu (t=9.136, p<0.001); hasta yakını ile hastanın verdikleri puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Regresyon analizinde; hasta yakınlarının, hastanın verdiği ağrı puanının yaklaşık %40’ını verirken, hemşirelerin %60 kadarını tahmin edebildiği saptandı.
Sonuç: Hemşirelerin; ağrının hastadaki fiziksel ve emosyonel yansımalarını yorumlayabilmeleri için, ağrının fizyolojisi hakkında bilgilendirilmelerinin yanı sıra empatik becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin planlanması gereklidir. Bununla birlikte hastayla çokça vakit geçiren hasta yakınının da; cerrahi girişim sonrası hastanın gösterebileceği ağrı davranışları konusunda bilgilendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, ortopedik cerrahi; ağrı şiddeti; ağrı algısı; hasta yakını.


Meltem Yıldırım, Etil Selin Çizmeciyan, Gamze Kaya, Zuhal Başaran, Fatmanur Şahin Karaman, Sevim Dursun. Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, their relatives, and nurses. Ağrı. 2015; 27(3): 132-138

Corresponding Author: Meltem Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2020 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.