ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 4  Year: 2020
  Comparison of Intraoperative and Postoperative Analgesic Properties of Ilioinguinal/Ilıohypogastric and Sacral Epidural Block In Pediatric Unilateral Inguinal Hernia Operations [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-48254 | DOI: 10.14744/agri.2021.48254  

Comparison of Intraoperative and Postoperative Analgesic Properties of Ilioinguinal/Ilıohypogastric and Sacral Epidural Block In Pediatric Unilateral Inguinal Hernia Operations

Sami Kaan Coşarcan1, Ahmet Mahli2
1Department of Anesthesiology, VKV American Hospital, Istanbul, Turkey
2Vocational School of Health Services, Yüksek İhtisas University, Ankara, Turkey

Introduction
Central blocks such as caudal, spinal and sacral epidural are frequently used in pediatric inguinal surgeries. Also, peripheral blocks have been used and successful results have been obtained in pediatric inguinal surgeries. In this study, we aimed to compare the intraoperative and postoperative analgesic efficacy of the IL / IH block under general anesthesia with the sacral epidural block.

Metods
This study was carried out in Gazi University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, after obtaining permission from the Ethics Committee of Gazi University Faculty of Medicine and the Central Ethics Committee of the General Directorate of Pharmaceuticals and Pharmacy of the Turkish Ministry of Health, numbered B.10.0.İEG.011.00.01. Sixty patients in ASA I - II group between the ages of 1 and 8 years who will undergo elective unilateral inguinal hernia operation under general anesthesia were randomly divided into two groups. Group S (n: 30) sacral epidural block and group I (n: 30) ilioinguinal / iliohypogastric nerve block were planned.

Results
Hemodynamic values were found to be statistically significantly lower than control values in both groups. The MAC values for sevoflurane were statistically significantly lower values in both groups at all surgery periods.In terms of additional analgesic requirement, the group I was found to be statistically significantly lower than the group s at the 8th and 12th hours. When the first analgesic intake hours were examined, no significant difference was found between the two groups.
Conclusion
In our study, group I and group S analgesic efficacy was found to be similar.

Keywords: Pediatric regional anesthesia, Fascial plane blocks, Pain scales


Çocuklarda Unilateral İnguinal Herni Operasyonlarında İlioinguinal/İliohypogastrik ve Sakral Epidural Bloğun Intraoperatif ve Postoperatif Analjezik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Sami Kaan Coşarcan1, Ahmet Mahli2
1VKV Amerikan Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul
2Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Ankara

Giriş
Bölgesel anestezi teknikleri çocuklarda ağrı kontrolü için oldukça etkili ve sık kullanılan yöntemlerdir. Kaudal epidural, spinal ve sakral epidural gibi santral bloklar pediatrik kasık ameliyatlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca çocuk kasık ameliyatlarında periferik bloklar kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çalışmada genel anestezi altındaki IL / IH bloğunun intraoperatif ve postoperatif analjezik etkinliğini sakral epidural blokla karşılaştırmayı amaçladık.

Metod
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Merkez Etik Kurulundan izin alınarak yapılmıştır (B.10.0.İEG.011.00.01). ASA I-II grubunda genel anestezi altında elektif tek taraflı kasık fıtığı ameliyatı olacak 1-8 yaş arası 60 hasta rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Grup S (n: 30) sakral epidural blok ve grup I (n: 30) ilioinguinal / iliohipogastrik sinir bloğu planlandı.

Sonuçlar
İncelenen 60 olguda tanımlayıcı özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Hemodinamik değerler her iki grupta da kontrol değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Sevofluran için MAC değerleri her iki grupta da tüm cerrahi dönemlerde istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Ek analjezik ihtiyacı açısından IL/IH blok gurubu sakal epidural gruba göre 8. ve 12. saat'te istatiksel olarak anlamlı düşük bulunmuştur. İlk analjezik alma saateleri incelendiğinde iki grup arasından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Tartışma
Çalışmamızda IL / IH ile sakral epidural bloğun peroperatif ve postoperatif analjezik etkinliği benzer bulundu. IL / IH bloğunun kasık ameliyatlarında etkili analjezi açısından kullanılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik rejyonel anestezi, Karın duvarı blokları, Ağrı skalaları
Corresponding Author: Sami Kaan Coşarcan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.