ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Factors influencing sexual functions in Turkish female patients with migraine [Ağrı]
Ağrı. 2020; 32(4): 193-201 | DOI: 10.14744/agri.2020.47640  

Factors influencing sexual functions in Turkish female patients with migraine

Devrimsel Harika Ertem1, Şevin Ayan Saatçioğlu2, Ayhan Bingol2, Özlem Mercan2, Gokcen Erdogan3, Serdar Kokar2, Hanife Saglam2, Derya Uluduz2
1Department of Neurology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, İstanbul University Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Near East University, İstanbul, Turkey

Objectives: Recent studies have shown a more frequent occurrence of sexual dysfunction in patients with headache. The aim of this study was to assess the effects of demographic and clinical characteristics and psychiatric symptoms on sexual dysfunction in Turkish female patients with migraine.

Methods: In all, 18 sexually active patients with episodic migraine (EM), 12 patients with chronic migraine (CM), and 22 healthy controls of similar age were enrolled in the study. A numeric rating scale was administered to assess pain intensity. The psychiatric symptoms and sexual function of all of the participants were evaluated using the Beck depression and anxiety scales and the Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS).

Results: The mean GRISS subscale scores did not differ significantly between the migraine groups and the control group (all p values <0.05). A positive correlation was found between the duration of headache and GRISS subscales of noncommunication, dissatisfaction, vaginismus, and anorgasmia in EM patients. In addition, there was a negative correlation with the infrequency and avoidance subscales. No correlation was detected between the GRISS subscale scores and the demographic and clinical characteristics of the patients with CM, with the exception of the level of education. Higher pain intensity scores and the presence of anxiety or depression among the EM and CM patients significantly affected all of the subscale scores of the sexual function inventory.

Conclusion: Although there was no relationship between migraine chronicity and sexual dysfunction, our data indicated that patient demographic characteristics, greater pain severity, and comorbidities of depression or anxiety were associated with greater sexual dysfunction among patients with EM and CM.

Keywords: Anxiety, depression; female; migraine; sexual function.


Migrenli Türk kadın hastalarda cinsel işlevleri etkileyen faktörler

Devrimsel Harika Ertem1, Şevin Ayan Saatçioğlu2, Ayhan Bingol2, Özlem Mercan2, Gokcen Erdogan3, Serdar Kokar2, Hanife Saglam2, Derya Uluduz2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji ABD
2İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD
3Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Amaç: Cinsel işlev bozukluğunun kronik ağrılı olgularda sık görülmesi, ağrının cinsel işlevler üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Bu çalışmada epizodik ve kronik migrenli kadın olgularda baş ağrısının cinsel işlev bozukluklarına etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 18 yaş–50 yaş (ortalama yaş 32±4.24 yıl) arasında doğurganlık döneminde 30 epizodik ve kronik migren baş ağrısı olgusu ve 22 sağlıklı kontrol dahil edildi. Olgularda demografik özellikler kaydedilerek, ağrı şiddetini belirlemek için sayısal değerlendirme ölçeği kullanıldı. Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) tüm migren olguları ve kontrol grubunda uygulandı.

Bulgular: Migren grupları ve kontrol grubunun GRCDÖ alt ölçek puanları arasında anlamlı fark saptanmadı. Epizodik migren grubunda yaş ve baş ağrısı süresi GRCDÖ alt ölçek puanları arasında pozitif korelasyon; öğrenim durumuyla negatif korelasyon göstermekteydi. Kronik migren grubunda öğrenim durumu ve ağrı şiddeti GRCDÖ alt ölçek puanları arasında negatif korelasyon saptandı. Ağrı şiddetinde artma, anksiyete ve depresyon varlığı, her iki migren grubunda cinsel işlevlerin tüm alt boyutlarını anlamlı olarak etkilemekteydi.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre migren olgularında kronikleşme ile cinsel işlev bozuklukları arasında ilişki saptanmadı ancak depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği kronik ve epizodik migrenli olgular sıklık, doyum, kaçınma,dokunma, vajinismus ve anorgazmi gibi cinsel işlev bozukluklarında sağlıklı bireylere göre anlamlı olarak daha fazla sorun yaşamaktalardır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon; kadın; cinsel işlev; migren.


Devrimsel Harika Ertem, Şevin Ayan Saatçioğlu, Ayhan Bingol, Özlem Mercan, Gokcen Erdogan, Serdar Kokar, Hanife Saglam, Derya Uluduz. Factors influencing sexual functions in Turkish female patients with migraine. Ağrı. 2020; 32(4): 193-201

Corresponding Author: Devrimsel Harika Ertem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.