ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Effect of Intravenous Dexketoprofen Use on Postoperative Analgesic Consumption in Patients with Lumbar Disc Surgery [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(2): 82-86 | DOI: 10.5505/agri.2014.47550  

Effect of Intravenous Dexketoprofen Use on Postoperative Analgesic Consumption in Patients with Lumbar Disc Surgery

Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş, Erhan Çetinoğlu
Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medicine, Departments Of Algology, Samsun

Objective: The objective of this study was to evaluate the postoperative analgesic effect of a preemptive, single-dose intravenous dexketoprofen administration in patients undergoing lumbar microdiscectomy.
Material and Methods: A total of 50 ASA I-II patients candidate to laminectomy were included in this study. They were divided in two groups. Patients in Group A were given 50 mg (2 mL) dexketoprofen and those in Group K 2 mL normal saline intravenously by a blinded anesthesia physician, 10 minutes before the start of intervention. All cases underwent general anesthesia. All patients received postoperative patient-controlled analgesia with tramadol. The VAS scores 1, 4, 8, 16 and 24 hours following the operation, sedation and patient satisfaction scores and tramadol consumption were evaluated.
Results: VAS scores recorded during the first 8 postoperative hours and total tramadol amounts were lower, and the patient satisfaction scores higher, in patients given dexketoprofen than control group. Sedation scores and side effects were similar in both groups.
Conclusion: Single-dose preemptive intravenous dexketoprofen provides effective analgesia especially in the first 8 postoperative hours, reducing tramadol use.

Keywords: Dexketoprofen, tramadol, postoperative pain, preemptive analgesia.


Lomber Disk Cerrahisi Uygulanan Olgularda İntravenöz Deksketoprofen Kullanımının Postoperatif Analjezik Tüketimine Etkisi

Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş, Erhan Çetinoğlu
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bd, Samsun

Amaç: Bu çalışmanın amacı; lomber mikrodiskektomi uygulanan olgularda preemptif intravenöz tek doz uygulanan deksketoprofenin postoperatif analjezik etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya laminektomi operasyonu olacak ASA I-II toplam 50 olgu alındı. Olgular iki gruba ayrıldı. Operasyon başlamadan 10 dakika önce, verilen ilacın içeriğini bilmeyen anestezi hekimi tarafından, Grup A’daki olgulara 50 mg (2 ml) deksketoprofen, Grup K’daki olgulara ise 2 ml serum fizyolojik intravenöz olarak verildi. Bütün olgulara standart genel anestezi uygulandı. Postoperatif analjezi için tüm hastalara tramadol ile hasta kontrollü analjezi uygulandı. Hastaların postoperatif 1, 4, 8, 16 ve 24.saatlerdeki VAS değerleri, sedasyon skorları ve hasta memnuniyetleri ile toplam tramadol tüketimi değerlendirildi.
Bulgular: Deksketoprofen uygulananlarda postoperatif ilk 8 saatte kaydedilen VAS değerleri ile toplam tramadol miktarı kontrol grubuna göre daha düşüktü, hasta memnuniyeti ise daha iyi idi. Sedasyon skorları ve yan etkiler gruplararasında benzerdi.
Sonuç: Preemptif intravenöz tek doz uygulanan deksketoprofenin, lomber mikrodiskektomi uygulanan olgularda özellikle ilk 8 saatte postoperatif analjezik etki sağlayıp, toplam tramadol tüketimini azalttığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Deksketoprofen, tramadol, postoperatif ağrı, preemptif analjezi.


Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş, Erhan Çetinoğlu. Effect of Intravenous Dexketoprofen Use on Postoperative Analgesic Consumption in Patients with Lumbar Disc Surgery. Ağrı. 2014; 26(2): 82-86

Corresponding Author: Ebru Kelsaka, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.