ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Research for the factors effecting the headache experienced by the health-care personnel in COVID-19 pandemic: A monocentric survey study [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(1): 7-15 | DOI: 10.14744/agri.2021.47108  

Research for the factors effecting the headache experienced by the health-care personnel in COVID-19 pandemic: A monocentric survey study

Gülçin Hacıbeyoğlu1, Ayşe Seda Eren2, Şule Arıcan1, Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Algology, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Objectives: The aim of this study is to determine the factors that may be related to the headache experienced by health-care
professionals in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.
Methods: The target population of the study consisted of the health-care professionals working in the COVID-19 pandemic.
The questionnaire form consisted of 40 questions. The demographic information of the participants, the presence of contact
with the COVID-19 patient, they used which personal protective equipment (PPE) and how often, the effect of the pandemic
process on the lifestyle, the presence of visual defects, the effect of the pandemic process on water consumption, the presence
of old or de novo headaches, the factors that may affect this headache, and the factors that reduce the pain were questioned
in the survey.
Results: A total of 177 health-care professionals participated in the study. About 93.8% of the participants use masks daily for
more than 4 h. About 62.7% of the participants stated that their water consumption increased on the days when they used
PPE. About 72.3% of the participants reported disruption in sleep patterns, 83.1% of them reported increase in their stress and
anxiety. About 65.5% of the participants experienced headaches during the pandemic process. They reported that the most
likely causes of headache were excessive sweating and difficulty in breathing due to the use of PPE.
Conclusion: During the pandemic, a substantial portion of health-care professionals experiences headaches. Besides the
physical difficulties caused by the use of PPE, the stress caused by the pandemic process should not be ignored.

Keywords: Headache, pandemic, personal protective equipment.


COVID-19 pandemisinde görevli sağlık personelinin yaşadığı baş ağrısında etkili faktörlerin araştırılması: Tek merkezli bir anket çalışması

Gülçin Hacıbeyoğlu1, Ayşe Seda Eren2, Şule Arıcan1, Resul Yılmaz1, Ruhiye Reisli2, Sema Tuncer Uzun2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Algoloji Anabilim Dalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amaç COVID-19 pandemisinde görevli sağlık personelinin pandemi sürecinde yaşadığı baş ağrısının hangi
faktörlere bağlı olabileceğini tespit etmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini COVID-19 pandemisinde görev alan sağlık personeli oluşturdu. Anket formu 40 adet
sorudan oluşturuldu. Ankette katılımcıların demografik bilgileri, COVID-19 hastası ile temas varlığı, hangi kişisel koruyucu
ekipmanı hangi sıklıkta kullandığı, pandemi sürecinin yaşam tarzına etkisi, görme kusuru varlığı, pandemi sürecinin su tüketime
olan etkisi, eski veya de novo baş ağrısı varlığı, bu ağrıya etkili olabilecek faktörler ve ağrıyı azaltan faktörler sorgulandı.
Bulgular: Çalışmaya 177 sağlık çalışanı katıldı. %93,8’inin günlük maske kullanımı 4 saatin üzerindedir.Kişisel koruyucu ekipman
kullandıkları günlerde katılımcıların %62,7’si su tüketimlerinin arttığını bildirmişlerdir. %72,3’ü uyku düzeninde bozulma,
%83,1’i stres ve endişelerinde artış bildirmiştir. Katılımcıların %65,5’i pandemi sürecinde baş ağrısı yaşamıştır. Baş ağrısının
muhtemel nedenleri olarak en çok kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı aşırı terleme ve nefes alıp vermenin zorlaşmasını
bildirmişlerdir.
Sonuç: Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının önemli bir bölümü baş ağrısı yaşamaktadır. Baş ağrısı oluşumu üzerinde kişisel
koruyucu ekipman kullanımının oluşturduğu fiziksel zorluklar yanında pandemi sürecinin oluşturduğu stres de gözardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, pandemi, kişisel koruyucu ekipman.


Gülçin Hacıbeyoğlu, Ayşe Seda Eren, Şule Arıcan, Resul Yılmaz, Ruhiye Reisli, Sema Tuncer Uzun. Research for the factors effecting the headache experienced by the health-care personnel in COVID-19 pandemic: A monocentric survey study. Ağrı. 2022; 34(1): 7-15

Corresponding Author: Gülçin Hacıbeyoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.