ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Comparison of the eficacy of epidural steroid injection applied in cervical and lumbar regions [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(1): 54-59 | DOI: 10.14744/agri.2022.46872  

Comparison of the eficacy of epidural steroid injection applied in cervical and lumbar regions

Halil Çetingök1, Meltem Kanar2
1Division of Pain Medicine, Department of Anesthesiology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Division of Pain Medicine, Department of Anesthesiology, Ministry of Health Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Turkey

Objectives: Epidural injections have been used for many years in the treatment of chronic pain in patients with chronic backleg
pain and chronic neck-arm pain. We aimed to compare the efficacy of lumbar and cervical epidural steroid injections on
pain palliation, duration of pain relief and patient satisfaction.
Methods: This is a Retrospective, observational single-center study. A total of 159 patients (96 females, 63 males) who were
performed epidural steroid injections in cervical and lumbar regions were included in the study. The patients were divided
into two groups as lumbar epidural steroid injection “Group 1” and cervical epidural steroid injection “Group 2”. We retrospectively
evaluated the patients for numerical rating scale (NRS) prior and after the injection, the duration of the pain relief,
whether any complication occured related to injection and patient satisfaction.
Results: 130 patients in Group 1 and 29 patients in Group 2 were evaluated. Median NRS before the procedure: 8 in Group 1,
7 in Group 2 and median NRS after the procedure: 3 in Group 1, 4 in group 2. Patient satisfaction with the procedure 56.15% in
Group 1 and 48.62% in Group 2. Mean duration of pain relief 7.23 months in Group 1 and 8.17 months in Group 2. There were
no statistically significant difference in the evaluated parameters between the two groups.
Conclusion: It was observed that the pain relief, duration of pain relief and patient satisfaction were similar for cervical and
lumbar epidural steroid injections.

Keywords: Chronic pain, clinical efficacy, epidural steroid injection, interlaminer, transforaminal.


Servikal ve lomber bölgelere uygulanan epidural steroid enjeksiyonunun etkinliğinin karşılaştırılması

Halil Çetingök1, Meltem Kanar2
1Ağrı Tıbbı Anabilim Dalı, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ağrı Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Epidural enjeksiyonlar, kronik bel-bacak ağrısı ve kronik boyun-kol ağrısı olan hastalarda kronik ağrı tedavisinde uzun
yıllardır kullanılmaktadır. Lomber ve servikal epidural steroid enjeksiyonlarının ağrı palyasyonu, ağrı sağaltımı süresi ve hasta
memnuniyeti üzerindeki etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif, gözlemsel tek merkezli bir çalışmadır. Servikal ve lomber bölgelere epidural steroid enjeksiyonu
yapılan toplam 159 hasta (96 kadın, 63 erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastalar lomber epidural steroid enjeksiyonu
“Grup 1” ve servikal epidural steroid enjeksiyonu “Grup 2” olarak iki gruba ayrıldı. Hastalar enjeksiyon öncesi ve sonrası sayısal
derecelendirme skalası (NRS), ağrı sağaltımı süresi, enjeksiyona bağlı gelişebilecek komplikasyonlar ve hasta memnuniyeti
açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Grup 1’de 130, Grup 2’de 29 hasta değerlendirildi. İşlem öncesi medyan NRS: Grup 1’de 8, Grup 2’de 7 ve işlem
sonrası medyan NRS: Grup 1’de 3, Grup 2’de 4; İşlemden hasta memnuniyeti Grup 1’de %56,15 ve Grup 2’de %48.6; ortalama
ağrı sağaltımı süresi Grup 1’de 7.23 ay ve Grup 2’de 8.17 ay idi. Her iki grupta da işleme bağlı majör komplikasyon görülmedi.
Değerlendirilen parametrelerde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Servikal ve lomber epidural steroid enjeksiyonları için ağrı palyasyonu, ağrı sağaltım süresi ve hasta memnuniyetinin
benzer olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Kronik ağrı, klinik etkinlik, epidural steroid enjeksiyonu, interlaminer, transforaminalar.


Halil Çetingök, Meltem Kanar. Comparison of the eficacy of epidural steroid injection applied in cervical and lumbar regions. Ağrı. 2022; 34(1): 54-59

Corresponding Author: Halil Çetingök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.