ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The Study of Reliability and Validity of the Pain Coping Inventory [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(1): 32-41 | DOI: 10.5505/agri.2018.46503  

The Study of Reliability and Validity of the Pain Coping Inventory

Ayla Hocaoğlu1, Hanife Özlem Sertel Berk1, Ayşegül Ketenci2
1Deparment of Psychology, İstanbul University Faculty of Letters, Istanbul, Turkey
2Deparment of Physical Rehabilitation, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objectives: This study aims to test the validity and reliability of the Turkish form of Pain Coping Inventory (PCI) originally developed by Kraaimaat ve Evers (2003) and where pain coping is conceptualised as the composite of cognitive and behavioral active and passive strategies.
Methods: The sample consisted of a total of 279 participants with various pain complaints where 232 were women (83.2%) and 47 were men (16.8%). Besides the Turkish form of PCI, General Self-Efficacy Scale, Pain Self Efficacy Questionnaire-2, Ways of Coping Inventory and Pain Coping Questionnaire were used to determine criterion and convergent validity of the scale.
Results: The principal component analysis revealed that the scale had six factors of distraction, pain transformation, comforting thinking, worrying, resting and withdrawal. The internal consistency of the subscales varied between.53 ile.77. The correlations of the subscales of PCI with criterion and convergent validity scales were significant.
Conclusion: The results suggest that PCI can be a useful tool for assessing coping strategies of pain patients with varying complaints of pain.

Keywords: Pain, pain management, pain coping; coping; chronic pain.


Ağrıyla Başetme Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ayla Hocaoğlu1, Hanife Özlem Sertel Berk1, Ayşegül Ketenci2
1İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, ağrı yönetiminde kullanılan hem aktif hem pasif başetme stratejilerini eşit ağırlıkta değerlendiren ve özgün formu Kraaimaat ve Evers (2003) tarafından geliştirilmiş olan Ağrıyla Başetme Envanteri’nin (ABE) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliliğini sınamaktır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi, çeşitli kronik ağrı hastalarından oluşan 232’si (%83,2) kadın, 47’si (%16,8) erkek 279 yetişkinden oluşmaktadır. Veri toplamada ABE’nin yanı sıra, ölçüt ve yakınsak geçerlik sınaması için Genel Özyeterlilik Ölçeği, Ağrı Özetkinlik Ölçeği-2, Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği ve Ağrıyla Başaçıkma Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Temel Bileşenler Analizi’nde ABE uzaklaşma, ağrıyı dönüştürme, rahatlatıcı düşünme, endişe, dinlenme ve geri çekilme olmak üzere altı faktör olarak bulunmuştur. Altölçeklerin Cronbach içtutarlılık katsayısı.53 ile.77 arasında değişmektedir. ABE’nin altboyutları ile diğer ölçeklerin kriter ve ölçüt geçerliliğine ilişkin korelasyon değerleri anlamlıdır.
Sonuç: Bu bulgular, ABE’nin farklı gruptan ağrı hastalarında ağrıyla başetme yöntemlerini değerlendirmek amacıyla kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrı yönetimi, ağrıyla başetme; başetme; kronik ağrı.


Ayla Hocaoğlu, Hanife Özlem Sertel Berk, Ayşegül Ketenci. The Study of Reliability and Validity of the Pain Coping Inventory. Ağrı. 2019; 31(1): 32-41

Corresponding Author: Ayla Hocaoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.