ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Pain Management of Elderly in Nursing Homes [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(2): 57-64 | DOI: 10.5505/agri.2014.41103  

Pain Management of Elderly in Nursing Homes

Filiz Özel, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu
Ege University Faculty Of Nursing, Internal Medicine Nursing Department, Izmir

Objectives: The aim of this study was to determine pain management status of the elderly in nursing homes.
Methods: The descriptive study sample included 82 elderly who presented to two nursing homes in İzmir between February-July 2012. In this study, Elderly Identification Form, Mini-Mental Scale, McGill Pain Scale (MAS) and Pain Management Inventory were used as the data collection tool.
Results: It was determined that the highest rates of complaints the elderly individuals had were knee pain (64.6%) and headache (58.5%) in this study. Of the elderly people participating in the study, 96.3% took pain relievers for pain management and according to their statements, of the pain management methods they used, resting and directing attention to something else (X = 5.76 ± 0.87) and taking prescribed pain relievers (X = 5.69 ± 0.87) were very beneficial.
Conclusion: In elderly individuals, it is important to use pharmacological and non-pharmacological methods for pain management. Therefore, it is recommended to determine the most frequently used methods for pain management by the elderly and to integrate them into the care plan.

Keywords: Elderly, pain, pain management


Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Yönetimi

Filiz Özel, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışma, huzurevinde yaşayan yaşlıların ağrı yönetim durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma Şubat-Temmuz 2012 tarihleri arasında İzmir’de iki huzurevinde yapılmıştır. Çalışmaya toplam 82 yaşlı birey katılmıştır. Çalışmada veriler Yaşlı Tanıtım Formu, Mini-Mental Skala, McGill Ağrı Skalası (MAS), Ağrı Yönetim Envanteri ile toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmada yaşlı bireylerin en yüksek oranlarda %64.6 diz ve %58.5 baş ağrısı yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan yaşlıların ağrı yönetiminde en yüksek oranda %96.3’ü ağrı kesici kullandıkları ve kullandıkları yöntemler arasında en yüksek oranda dinlenme ve dikkati başka yöne çekme (X=5.76±0.87) ve reçete edilen ağrı kesiciyi almayı (X=5.69±0.87) yararlı buldukları saptanmıştır.
Sonuç: Yaşlı bireylerde ağrının farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerle kullanılarak yönetilmesi önemlidir. Bu nedenle yaşlı bireylerin ağrı yönetiminde en çok kullandığı yöntemlerin belirlenmesi ve bakım planına entegre edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, ağrı, ağrı yönetimi


Filiz Özel, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu. Pain Management of Elderly in Nursing Homes. Ağrı. 2014; 26(2): 57-64

Corresponding Author: Filiz Özel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.