ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The Prevalence of Pain and Different Pain Treatments in Adults [Ağrı]
Ağrı. 2011; 23(1): 22-27 | DOI: 10.5505/agri.2011.40412  

The Prevalence of Pain and Different Pain Treatments in Adults

Tuğba Kuru1, İpek Yeldan1, Ayşe Zengin1, Alis Kostanoğlu2, Anıl Tekeoğlu3, Yıldız Analay Akbaba4, Devrim Tarakçı5
1Istanbul University, School Of Physical Therapy And Rehabilitation, Istanbul
2Istanbul University,ıstanbul Faculty Of Medicine, Department Of Cardiovascular Surgery, Istanbul
3Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Istanbul
4Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Istanbul
5Yıldız Cocuk Special Education Center, Istanbul

The aim of this study was to determine prevalence of pain(p) in adults and their preference for pain treatment, by using questionnaire. First 7 questions of “Brief Pain Inventory-Short Form” and “Cornell Musculoskeletal Dıscomfort Questionnaire” were applied to 250 participants in face to face interview. A hundred eighty of the individuals were women (38.3±14.0years old) and 70 were men (36.6±13.2years old). Data analysis were performed using SPSS,version10. Eighteen individuals (7.2%) had no pain and 232 (92.8%)of them had pain in different parts of the body. A hundred fourty five individuals had lowback p, 116 neck p, 101 dorsal p, 152 shoulder p, 69 upperarm p, 66 forearm p, 75 wrist p, 59 hip p, 69 upper leg p, 98 knee p, 81 crus pain. Their mean pain score was 3.6±1.8,mean pain score at its worst in the last 24 hours was 4.4±2.6. Thirty three % of individuals had used non-steroidal anti-inflammatory and/or analgesic drugs to relieve pain, 22.7% had physical therapy, 4.1% had other pain-relief methods, 1.2% had surgery, and 38% had nothing. Our results showed that 92.8% adults had pain. Although shoulder has highest pain prevalance, severe pain was mostly described in lowback area. Knee pain was largely interfered work ability. An important percent of persons experiencing pain has recieved no treatment and first preference for treatment was drug. Inspite of high pain prevalence in our study, slightly uncomfortable pain severity and no need for treatment can be explain a result of individual differences in pain perception.

Keywords: adults, pain, prevalence, treatment


Erişkinlerde Ağrı ve Farklı Ağrı Tedavilerinin Prevalansı

Tuğba Kuru1, İpek Yeldan1, Ayşe Zengin1, Alis Kostanoğlu2, Anıl Tekeoğlu3, Yıldız Analay Akbaba4, Devrim Tarakçı5
1İstanbul Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Yıldız Çocuk Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul

Bu çalışmanın amacı, sorgulama formu kullanarak erişkinlerde ağrı prevalansını ve ağrı tedavisindeki tercihleri saptamaktı. Araştırma, “Brief Pain Inventory-Short Form” anketinin ilk 7 sorusu ile “Cornell Musculoskeletal Dıscomfort Questionnaire” sorgulama formunun 250 katılımcıya yüz yüze uygulanması ile gerçekleştirildi. Bireylerden 180 tanesi kadın (38.3±14.0 yıl), 70 tanesi erkekti (36.6±13.2 yıl). Veri analizinde SPSS 10.0 programı kullanıldı.18 kişinin (% 7.2) hiç ağrısı yoktu ve 232 kişinin (% 92.8) vücudunun farklı alanlarında muskuloskeletal ağrısı vardı. 145 kişinin bel ağrısı, 116’sının boyun ağrısı, 101’nin sırt ağrısı, 152’sinin omuz ağrısı, 69’unun üstkol ağrısı, 66’sının önkol ağrısı, 75’inin elbileği ağrısı, 59’unun kalça ağrısı, 69’unun üst bacak ağrısı, 98’inin diz ağrısı, 81’inin alt bacak ağrısı vardı. Ortalama ağrı skoru 3.6±1.8 idi, son 24 saat içinde yaşanılan en kötü ağrının ortalama skoru 4.4±2.6 idi. Bireylerin % 33’ü ağrıyı azaltmak için non-streoid anti inflamatuar ve/veya analjezik ilaçlara, % 22.7’si fizik tedaviye başvurmuştu, % 4.1’i diğer ağrı dindirici yöntemleri kullanmıştı, %1.2’si cerrahi olmuş ve % 38’i ise hiçbir şey yapmamıştı. Çalışmamızın sonuçları erişkinlerin % 92.8’inin ağrısı olduğunu göstermiştir. Omuzun en yüksek ağrı prevalansı olmasına rağmen, ağrı şiddeti açısından değerlendirildiğinde en fazla ağrı yakınması bel bölgesindeydi. Diz bölgesindeki ağrı iş yapmaya en çok engel oluşturan ağrı idi. Ağrılı kişilerin önemli bir yüzdesi tedavisiz kalırken, ilk tedavi seçeneği ilaç idi. Çalışmamızdaki yüksek ağrı prevalansına rağmen, ağrı şiddetinin hafif olması ve tedaviye ihtiyaç duyulmaması, ağrının algılamasındaki kişisel farklılıklardan kaynaklanan bir sonuç olarak açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: ağrı, erişkin, prevalans, tedavi


Tuğba Kuru, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Alis Kostanoğlu, Anıl Tekeoğlu, Yıldız Analay Akbaba, Devrim Tarakçı. The Prevalence of Pain and Different Pain Treatments in Adults. Ağrı. 2011; 23(1): 22-27

Corresponding Author: Tuğba Kuru, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.