ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  The risk factors of patient’s have low back pain applied to policlinic of Algology department [Ağrı]
Ağrı. 2012; 24(4): 165-170 | DOI: 10.5505/agri.2012.38258  

The risk factors of patient’s have low back pain applied to policlinic of Algology department

Pınar Ünde Ayvat1, Osman Nuri Aydın2, Mustafa Oğurlu3
1Malatya State Hospita, Anesthesiology And Reanimation Clinic
2Adnan Menderes University Medical Faculty, Algology Department
3Adnan Menderes University Medical Faculty, Anesthesiology And Reanimation Department

Purpose: To study the risk factors that triggered the low back pain such as age, gender, marital status, occupation, education level, smoking and alcohol consumption of patients who applied to Algology Polyclinic.
Material and Method: The patients’ age, gender, occupation, marital status, education, economic level, smoking and alcohol consumption are asked and entered in to “Pain Assessment Form”. When the education levels were questioned, their last education level is asked; when their economic level was questioned, the answers of patients were considered without restricting them between limits.
Results: Out of 772 patients, 200 of them had mechanical low back pain. 23,5% had hernia nucleous pulposus, 20% had facet joint degeneration, 18,5% had narrow spinal channel, 7,5% had sakroiliac joint degeneration, 20,1% had more than one pathology, 10,5% had other pathologies. Low back pain did not differ according to age and gender. Students had significantly low, whereas workers had significantly high low back pain (p=0,005). Of the patients with low back pain, 170 of them were married, 30 widow or single (p=0,059). With higher education the pain significantly decreased (p=0,001). With low economic levels, more pain was examined (p=0,042). There was a correlation between low back pain and smoking (p=0,030, but there was not any correlation between low back pain and alcohol consumption (p=0,638).
Conclusion: Lower education, lower economic level, to work in heavy jobs and smoking were correlated with low back pain. It was concluded that by taking precautions that lower risk factors, low back pain can be decreased.

Keywords: Algology polyclinic, low back pain, risk factors


Algoloji polikliniğine başvuran bel ağrılı hastaların risk faktörleri

Pınar Ünde Ayvat1, Osman Nuri Aydın2, Mustafa Oğurlu3
1Malatya Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Uzman Dr.
2Adnan Menederes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji B.d.
3Adnan Menederes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.d.

Amaç: Algoloji polikliniğine bel ağrısı şikâyetiyle başvuran hastaların yaş, cins, medeni durum, meslek, eğitim düzeyleri, sigara ve alkol kullanımı gibi özelliklerini inceleyerek bel ağrısını tetikleyen risk faktörlerini araştırmaktı.
Gereç ve yöntem: Hastaların yaş, cinsiyet, meslek, medeni hal, öğrenim ve ekonomik durumu, sigara ve alkol kullanımı bilgileri soruldu ve ”Ağrı Değerlendirme Formu”na kaydedildi. Hastaların öğrenim durumları sorgulanırken, en son okudukları öğrenim düzeyleri, ekonomik durum herhangi bir gelir düzeyi ile sınırlanmaksızın, hastaların kendi ifade ettikleri yanıtlar göz önüne alındı.
Bulgular: Polikliniğimize başvuran 772 hastanın 200’ünde mekanik bel ağrısı saptandı. Hastaların %23.5’inde disk hernisi, %20’inde faset eklem dejenerasyonu, %18.5’inde dar spinal kanal, %7.5’inde sakroiliyak eklem dejenerasyonu, %20.1’inde birden fazla patoloji, %10.5’inde diğer patolojiler tespit edildi. Bel ağrısı yaşa ve cinsiyete göre farklılık göstermedi. İşçilerde bel ağrısı belirgin olarak yüksek, öğrencilerde düşük saptandı (p=0,005) Bel ağrılı hastaların 170’i evli, 30’u dul veya bekârdı (p=0,059). Yüksek eğitim ile ağrının azaldığı tespit edildi (p=0,001). Düşük ekonomik durumdakilerde daha fazla ağrı saptandı (p=0,042). Sigara içme bel ağrısı ile ilişkili bulunurken (p=0,030), alkol alımı ile bel ağrısı arasındaki ilişki saptanmadı (p=0,638)
Sonuç: Düşük eğitim, düşük ekonomik düzey, ağır işlerde çalışma ve sigara kullanımı ile bel ağrısı arasında anlamlı ilişki bulundu. Risk faktörlerini azaltmaya yönelik önlemlerin alınması ile maddi kayba neden olan, günlük yaşam aktivitelerini engelleyen bel ağrısı sıklığının bir ölçüde azaltılabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ağrı polikliniği, bel ağrısı, risk faktörleri


Pınar Ünde Ayvat, Osman Nuri Aydın, Mustafa Oğurlu. The risk factors of patient’s have low back pain applied to policlinic of Algology department. Ağrı. 2012; 24(4): 165-170

Corresponding Author: Osman Nuri Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.