ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Intra-articular injection of autologous fat tissue in the treatment of patients with chronic knee pain due to osteoarthritis [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-34445

Intra-articular injection of autologous fat tissue in the treatment of patients with chronic knee pain due to osteoarthritis

Derya Bayram1, İbrahim Aşık2, Güngör Enver Özgencil2
1Ministry Of Health Adana City Training And Research Hospital, Algology Clinic, Adana, Turkey
2Ankara University Faculty Of Medicine, İbni Sina Hospital, Department Of Pain Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the safety and efficacy of autologous fat tissue injection into the knee joint for the treatment of osteoarthritis.
Material and Methods: We reviewed 165 patients who received an intraarticular injection of autologous fat tissue for knee osteoarthritis. The efficacy of the treatment has been evaluated at 1, 3, 6, and 12 months follow-up using Visual Analogue Scale [VAS], Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index [WOMAC], and Oxford Knee Score [OKS]. Patients with knee arthritis were classified as grades I-IV according to the Kellgren-Lawrence scale [K-L]. The clinical and demographic information of the patients, NSAIDs or opioid use, and the side effects related to the procedure were recorded.
Results: There were 62 male and 103 female patients. The mean age was 61.28±11.4 years and the mean BMI was 26.23±4.49. A significant improvement [p < 0.001] was observed in VAS, WOMAC, and OKS values of patients with K-L grade I-III osteoarthritis. Patients with K-L grade IV osteoarthritis showed no statistically significant improvement. No serious complications were observed in the patients. In addition, a statistically significant decrease was found in the daily doses of paracetamol/tramadol and in the number of patients who continued to use NSAIDs after 12 months of follow-up.
Conclusion: The results of the study suggested that minimally manipulated autologous fat tissue injections were effective and safe treatment methods in patients with grade I-III knee osteoarthritis. The results may not be satisfactory due to the limited capabilities in severe osteoarthritis.

Keywords: Knee, osteoarthritis, subcutaneous fat, injections, intra-articular


Osteoartrite bağlı kronik diz ağrısı mevcut hastaların tedavisinde otolog yağ dokunun eklem içi enjeksiyonu

Derya Bayram1, İbrahim Aşık2, Güngör Enver Özgencil2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Adana, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,İbni Sina Hastanesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, osteoartrit tedavisinde diz eklemine enjekte edilen otolog yağ dokusunun güvenilirliğini ve etkinliğini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Diz osteoartriti için intraartiküler otolog yağ dokusu enjeksiyonu yapılan 165 hastayı inceledik. Tedavinin etkinliği 1, 3, 6 ve 12 aylık takiplerde Vizüel Analog Skala [VAS], Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi [WOMAC] ve Oxford Diz Skoru [OKS] kullanılarak değerlendirildi. Diz artritli hastalar Kellgren-Lawrence [K-L] skalasına göre evre I-IV olarak sınıflandırıldı. Hastaların klinik ve demografik bilgileri, NSAİİ veya opioid kullanımı, işleme ilişkin yan etkiler kaydedildi.
Bulgular: 62 erkek ve 103 kadın hasta vardı. Ortalama yaş 61,28±11,4 yıl ve ortalama VKİ 26,23±4,49 idi. K-L evre I-III osteoartriti olan hastaların VAS, WOMAC ve OKS değerlerinde anlamlı bir iyileşme [p < 0.001] gözlendi. K-L evre IV osteoartriti olan hastalar istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme göstermedi. Hastalarda ciddi bir komplikasyon gözlenmedi. Ayrıca günlük parasetamol/tramadol dozlarında ve 12 aylık izlemde NSAİİ kullanmaya devam eden hasta sayısında istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı.
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, minimal manipüle edilmiş otolog yağ dokusu enjeksiyonunun evre I-III diz osteoartriti mevcut hastalarda etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu düşündürmektedir. Şiddetli osteoartritte sınırlı iyileştirme yeteneği nedeniyle sonuçlar tatmin edici olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Diz, osteoartrit, cilt altı yağ, enjeksiyon, eklem içi
Corresponding Author: Derya Bayram, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.