ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pain experience of nursing students and the methods used to cope with pain [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(3): 117-121 | DOI: 10.5505/agri.2017.32650  

Pain experience of nursing students and the methods used to cope with pain

Tuğba Uzunçakmak, Mahmut Kılıç
Department of Public Health Nursing, Bozok University School of Health, Yozgat, Turkey

Objectives: This study aimed to determine the pain experience of nursing students and the methods used to cope with it.
Methods: This descriptive study was conducted at the nursing department. Sampling was not used. The study was completed with 264 students. Data were collected using the questionnaire that was prepared by the researchers. Descriptive statistics and chi-square test were used for data analysis.
Results: Of all students, 76.1% (84.1%, females; 56.0%, males) who participated in this study had pain. The most experienced pain was headache (52.3%), stomachache (42.4%), and low back pain (33%); these were more prevalent in females than in males. The use of medication (42.9% in males and 47.8% in females) was higher than the other methods for pain treatment. Students who stayed in the dormitory were more likely to use drugs (58.5%), whereas those not staying in the dormitory were more likely to use non-drug methods (47.4%). Students who paid attention to feeding behavior used more medication (80%) than who did not pay attention (44.1%; p<0.05).
Conclusion: Students were mostly applied to health institutions owing to pain, they used drugs for headache, and the pain affected their daily life activities and resulted in them being absent on school days. In conclusion, considering the adverse effects of medications, it is recommended that students should be informed regarding reliable traditional nonpharmacological methods for coping with pain and should be encouraged to use such methods.

Keywords: Pain, nursing students, methods used.


Hemşirelik öğrencilerinin ağrı deneyimleri ve baş etmede kullandıkları yöntemler

Tuğba Uzunçakmak, Mahmut Kılıç
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Yozgat

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin ağrı deneyimleri ve baş etmede kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırma, hemşirelik bölümünde yürütülmüştür. Araştırma, örneklem seçilmeden hemşirelik bölümünde okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul 264 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrencilerin yaş, cinsiyet, ağrı yaşama durumları ve baş etmede kullandıkları yöntemlere ilişkin sorulardan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve ki kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %76.1’inin (kızların %84.1’i, erkeklerin %56.0’sı) ağrı yaşadığı, ağrı yaşayanların %52.7’sinin ağrı nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirlenmiştir (p<0.05). Ağrı yaşayanların %46.8’inin (tüm öğrencilerin %35.6) okul günü kaybı yaşadığı, %70.6’sının (tüm öğrencilerin %53.8) günlük yaşam faaliyetlerinin etkilendiği saptanmıştır. Kız öğrencilerde daha fazla olmak üzere, en çok yaşanılan ağrının baş (%52.3), karın (%42.4) ve bel ağrısı (%33) olduğu tespit edilmiştir. Ağrı ile baş etmede ilaç kullanımının (erkeklerde %42.9, kızlarda %47.8) diğer yöntemlere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ağrı ile baş etmede, yurtta kalanlar daha çok ilaç kullanırken (%58.5), yurtta kalmayanlar ise ilaç dışı yöntemlere (%47.4) daha çok başvurmaktadır. Ağrı ile baş etmede, beslenmesine dikkat edenler (%80) dikkat etmeyenlere göre (%44.1) daha çok ilaç kullanmaktadır (p<0.05).
Sonuç: Öğrencilerin ağrı nedeniyle genellikle sağlık kuruluşlarına başvurdukları, baş etmede yaygın olarak ilaç kullandıkları, ağrının günlük yaşam faaliyetlerini etkilediği ve okula devamsızlığa neden olduğu tespit edilmiştir. İlaçların yan etkileri nedeniyle, öğrencilerin ağrı ile baş etmede güvenilir geleneksel ilaç dışı yöntemler hakkında bilgilendirilmeleri ve bu yöntemleri kullanmaları konusunda desteklenmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, hemşirelik öğrencileri, kullanılan yöntemler.


Tuğba Uzunçakmak, Mahmut Kılıç. Pain experience of nursing students and the methods used to cope with pain. Ağrı. 2017; 29(3): 117-121

Corresponding Author: Tuğba Uzunçakmak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.