ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Report on 25 Notalgia paresthetica cases: Clinical features and treatments [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(2): 109-116 | DOI: 10.14744/agri.2022.28159  

Report on 25 Notalgia paresthetica cases: Clinical features and treatments

Seide Karasel1, Dua Cebeci2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Famagusta State Hospital, Famagusta, TRNC
2Department of Dermatology and Venerology, Famagusta State Hospital, Famagusta, TRNC

Objectives: Notalgia paresthetica (NP) is a neuropathic condition that manifests as a chronic itch on the back. The aim of this retrospective study was to examine the characteristics of patients diagnosed with NP.
Methods: A total of 25 female patients, aged 26–64 years (mean±10.67 years; median 47.17 years), were studied to determine the spinal or peripheral origin of NP.
Results: On radiological examination, discopathy was observed in 24% of the patients, arthrosis in 32%, and degeneration in 56%. There was no significant relationship found between dermatological symptoms and magnetic resonance imaging posi-tivity (p=0.188). The patients’ treatment programs were based on either physical therapy (44%), local injection (28%), exercise therapy (16%), or physical therapy and kinesiotherapy (12%). Subjective measures for pain were validated with an average visual analog scale (VAS), and the “Douleur Neuropathique 4” (DN4) questionnaire was used to screen for neuropathic pain. The VAS score of the patients before treatment was 7, and after treatment was 2. The mean DN4 score was 7 before treatment and 2 after treatment.
Conclusion: NP is a rare syndrome of unknown etiology. We aim in this study to analyse NP clinical properties and treatment.

Keywords: Itch, neuropathic pruritus, pain, peripheral nerve, pruritus.


Notalgia parestetika tanılı 25 hastanın klinik özellikleri ve tedavileri

Seide Karasel1, Dua Cebeci2
1Gazimağusa Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gazimağusa, KKTC
2Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dalı, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Gazimağusa, KKTC

Amaç: Notaljia parestetika (NP), sırtta kronik kaşıntı olarak ortaya çıkan nöropatik bir durumdur. Bu retrospektif çalışmanın amacı, NP tanısı alan hastaların özelliklerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Notaljia parestetikanın spinal veya periferik kökenini belirlemek üzere, yaşları 26-64 arasında (ortala-ma±10.67 yıl; medyan: 47.17 yıl) toplam 25 kadın hasta çalışmaya alındı.
Bulgular: Radyolojik incelemede hastaların %24’ünde diskopati, %32’sinde artroz ve %56’sında dejenerasyon gözlendi. Der-matolojik semptomlar ile manyetik rezonans görüntüleme pozitifliği arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0.188). Hastala-rın tedavi programları fizik tedavi (%44), lokal enjeksiyon (%28), egzersiz tedavisi (%16) veya fizik tedavi ve kinezyoterapi (%12) şeklindeydi. Ağrı için subjektif ölçümler, ortalama bir görsel analog skala (VAS) ile doğrulandı ve nöropatik ağrıyı taramak için “Douleur Neuropathique 4” (DN4) anketi kullanıldı. Hastaların tedavi öncesi VAS skoru 7, tedavi sonrası VAS skoru 2 idi. Ortala-ma DN4 skoru tedaviden önce 7, tedaviden sonra 2 idi.
Sonuç: NP nadir göriülen bir sendromdur. Bu çalışmada NP klinik özelliklerini ve tedavilerini derledik.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, kaşıntı, nöropatik pruritus, periferik sinir, pruritus.


Seide Karasel, Dua Cebeci. Report on 25 Notalgia paresthetica cases: Clinical features and treatments. Ağrı. 2022; 34(2): 109-116

Corresponding Author: Seide Karasel, Cyprus


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.