ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 2  Year: 2020
  Do Information Leaflets Effect Pre-Procedural Anxiety Level and Immediate Pain Level After Transforaminal Epidural Steroid Injections? A Prospective Randomized Controlled Study [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(1): 1-6 | DOI: 10.14744/agri.2020.27048  

Do Information Leaflets Effect Pre-Procedural Anxiety Level and Immediate Pain Level After Transforaminal Epidural Steroid Injections? A Prospective Randomized Controlled Study

Yeliz Bahar-özdemir1, Savaş Şencan2, Tülay Erçalık3, Serdar Kokar4, Osman Hakan Gündüz2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Health Sciences University Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Division of Pain Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Pain Medicine, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Division of Pain Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to evaluate the effect of an informative leaflet provided to patients before a lumbar transforaminal epidural steroid injection (TFESI) on the level of immediate pain and pre-procedural anxiety.
Methods: A total of 166 patients were randomized into 2 groups: a group that received an explanatory leaflet (LG) and a control group. Both groups were given verbal information, while the LG was also given an illustrated leaflet describing the injection process. All of the patients were evaluated with the Hospital Anxiety and Depression Scale before the TFESI. The numerical rating scale and the Oswestry Disability Index (ODI) were used to assess disability and pain before and after the TFESI. Major complications that occurred before and during the procedure were recorded and analyzed.
Results: The patient characteristics were similar in both groups (age, body mass index, depression level, pre-procedural pain, and ODI). The anxiety level was also similar in both groups (p>0.05). When both groups were evaluated at the first hour after the procedure, the numerical rating scale level of pain intensity was also similar (p>0.05). No major complication was observed in either group.
Conclusion: The detailed leaflet did not affect the patients’ pre-procedural anxiety or acute post-procedural pain level. However, the importance of informed consent and comprehensive information should not be overlooked.

Keywords: Anxiety, disc herniation; informative leaflet, low-back pain; lumbar radiculopathy; transforaminal epidural steroid injection.


Bilgilendirme broşürleri işlem öncesi anksiyete seviyesi ve transforaminal epidural steroid enjeksiyonu sonrası akut ağrı düzeyini etkiler mi? Prospektif randomize kontrollü bir çalışma

Yeliz Bahar-özdemir1, Savaş Şencan2, Tülay Erçalık3, Serdar Kokar4, Osman Hakan Gündüz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Algoloji Bölümü, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Algoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Lomber radikülopati tedavisinde kullanılan transforaminal epidural steroid enjeksiyonu (TFESE) sonuçları, tedavi öncesi ayrıntılı bilgilendirmeden etkilenebilir. Bu çalışma lomber TFESI enjeksiyonundan önce verilen yazılı ve görsel bilgi broşürünün akut ağrı ve işlem öncesi anksiyete düzeyine etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntem: Yüz-altmış-altı hasta Broşür grubu (BG) ve kontrol olarak iki gruba randomize edildi. Her iki gruba sözlü bilgi verildi. BG’ye ayrıca enjeksiyon işlemini tarif eden yazılı ve görsel içerikli bir bilgi broşürü verildi. Tüm hastalar işlem öncesinde Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile anksiyete açısından değerlendirildi. Sayısal derecelendirme ölçeği ve Oswestry Disabilite İndeksi (ODI), TFESE’den önce ve sonra dizabilite düzeyi ve ağrı değerlendirmesi için kullanıldı. İşlem öncesi ve sırasında meydana gelen major komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Hastaların özellikleri her iki grupta da benzerdi (yaş, vücut kitle indeksi, işlem öncesi ağrı ve ODI seviyesi). Ayrıca, anksiyete varlığı her iki grupta da benzerdi (p>0,05). Her iki grup işlemden sonraki ilk bir saatte değerlendirildiğinde NRS düzeyleri benzer olarak bulundu (p>0,05). Major bir komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: Ayrıntılı bilgilendirme formunun, hastaların enjeksiyon öncesi anksiyete düzeyi ve işlem sonrası akut ağrı seviyesi üzerine etkisi olmamıştır. Ancak, aydınlatılmış onamın ve ayrıntılı bilgilendirmenin önemi göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, disk herniasyonu; bilgilendirme broşürü; bel ağrısı; lomber radikülopati; transforaminal epidural steroid enjeksiyonu.


Yeliz Bahar-özdemir, Savaş Şencan, Tülay Erçalık, Serdar Kokar, Osman Hakan Gündüz. Do Information Leaflets Effect Pre-Procedural Anxiety Level and Immediate Pain Level After Transforaminal Epidural Steroid Injections? A Prospective Randomized Controlled Study. Ağrı. 2021; 33(1): 1-6

Corresponding Author: Savaş Şencan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.