ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Prevalence of pain in adult population in Türkiye [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(2): 83-95 | DOI: 10.14744/agri.2022.26086  

Prevalence of pain in adult population in Türkiye

Fatma Eti Aslan1, Fadime Çınar2
1Department of Nursing, Bahçeşehir University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye
2Department of Nursing, Nişantaşı University School of Health Sciences, İstanbul, Türkiye

vObjectives: The aim of this study is to determine the incidence and characteristics of pain in adults in Türkiye.
Methods: This cross-sectional study was carried out with 1391 participants in 28 provinces spread across seven demographic regions of Türkiye, between February 1 and March 31, 2021. The data were collected through the introductory and pain assessment information form prepared by the researchers and the online Google forms. SPSS 25.0 statistical program was used for data analysis.
Results: As a result of the analysis of the data obtained, it was found that the average age of the participants included in the study was 40.83±7.78 years, education level was 70.4% at most, and 80.9% was female at most. It was determined that 58.1% lived in the Marmara region and 41.8% lived in Istanbul, and 41.2% were private sector employees. It was determined that the pain prevalence of adults in Türkiye was 80.84% and 79.07% of them had pain in the last year. It was determined that the region with the most pain was the head and neck region with 37.88%.
Conclusion: According to the results of the research, the prevalence of adult pain is quite high in Türkiye. Despite the high prevalence of pain, the rate of preference for drug therapy to relieve pain is low and the preference for non-drug treatment methods is high.

Keywords: Adult, pain, prevalence, Türkiye.


Türkiye’de erişkin bireylerde ağrı prevalansı

Fatma Eti Aslan1, Fadime Çınar2
1Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Ağrı, hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yaygın ve giderek artan bir sağlık problemidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki erişkinlerde ağrı görülme sıklığı ve özelliklerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Türkiye’nin yedi demografik bölgesine dağılan 28 ilde 1.391 katılımcıyla 1 Şubat 2021–31 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı ve ağrı değerlendirme bilgi formu ile çevrim içi Google formlar üzerinden toplandı. Veri analizi için SPSS 25,0 (Statistical Package for Social Sciences [Chicago, Illinois, USA]) istatistik programı kullanıldı. İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul edildi.
Bulgular: Elde edilen verilerin analizi sonucunda araştırmaya dahil edilen katılımcıların yaş ortalaması 40,83±7,78 yıl, eğitim durumunun en fazla %70,4 (n=979) ile lisans, cinsiyetin en fazla %80,9 (n=1.125) ile kadın olduğu bulundu. Katılımcıların %58,1’nin Marmara Bölgesi’nde ve %41,8’inin İstanbul ilinde yaşadığı, %41,2’sinin özel sektör çalışanı olduğu belirlendi. Türkiye’deki erişkinlerin ağrı prevalansının %80,84 olduğu ve %79,07’sinin son bir yıldır ağrı yaşadığı saptandı. Yaşanılan ağrı nedeniyle %10,28’inin işe gidemediği, en çok ağrı hissedilen bölgenin %37,88 ile baş ve boyun bölgesi olduğu belirlendi. Ağrının giderilmesi için %32,92’sinin ilaç tedavisi aldığı ve %44,32’sinin nonsteroid antienflamatuvar ilaç kullandığı, %33,97’sinin ilaç tedavisi dışında ağrının hafifletilmesi için masaj yöntemini kullandığı belirlendi.
Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de erişkin ağrı prevalansı oldukça yüksektir. Yüksek ağrı prevalansına rağmen ağrıyı gidermek için ilaç tedavisini tercih etme oranı düşük, ilaç dışı tedavi yöntemlerinin tercih oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, ağrı, prevalans, Türkiye.


Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar. Prevalence of pain in adult population in Türkiye. Ağrı. 2023; 35(2): 83-95

Corresponding Author: Fadime Çınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.