ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Clinical effectiveness of peripheral nerve blocks with lidocaine and corticosteroid in patients with trigeminal neuralgia [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(4): 237-242 | DOI: 10.14744/agri.2021.26032  

Clinical effectiveness of peripheral nerve blocks with lidocaine and corticosteroid in patients with trigeminal neuralgia

Selin Balta1, Gül Köknel Talu2
1Department of Algology, Konya Training and Research Hospital University of Health Sciences, Konya, Turkey
2Division of Algology, Department of Anestesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Objectives: Clinical efficacy of easily applicable peripheral nerve blocks has been in interest except open and closed surgical procedures requiring advanced equipment. We aimed to evaluate the clinical efficacy of triamcinolone and lidocaine injection for peripheral nerve branches in trigeminal neuralgia (TN) in terms of pain severity, pain frequency, and drug doses used.
Methods: This study was a retrospective cohort study. A total of 72 patients with TN, who underwent peripheric trigeminal nerve injection with lidocaine and triamcinolone between 2011 and 2018, were included in the study. Pain severity, pain frequency, changes in carbamazepine (CBZ) equivalent doses, and pregabalin equivalent doses were evaluated. We also evaluated whether there was a correlation between the success of the procedure and independent variables.
Results: There was a statistically significant difference in pain intensity and frequency between baseline and post-procedure at 1, 3, and 6 months (p=0.000). There was a statistically significant difference between CBZ equivalent doses at baseline, and 3 and 6 months after the procedure (p=0.002 and 0.005, respectively). Two complications were evaluated, one patient had prolonged painless paresthesia related to the procedure area lasting about 1 week and two patients had ecchymosis at the procedure area.
Conclusion: The injection of lidocaine and corticosteroid combination for peripheral branches of the trigeminal nerve may result in short and mid-term clinical relief. Peripheral nerve blocks may be preferred for short-medium-term pain management with rare complications and simple device requirements also need little experience and skills.

Keywords: Facial pain, local anesthetic injection; peripheral nerve block; trigeminal neuralgia.


Trigeminal nevraljili hastalarda lidokain ve kortikosteroid kombinasyonuyla yapılan periferik sinir bloklarının klinik etkinliği

Selin Balta1, Gül Köknel Talu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı, Algoloji Bilimdalı

Amaç: Kolay uygulanabilir periferik sinir bloklarının klinik etkinliği, gelişmiş ekipman gerektiren açık ve kapalı cerrahi prosedürler haricinde ilgi konusudur. Trigeminal nevraljide periferik sinir dallarına triamsinolon ve lidokain enjeksiyon uygulamasının klinik etkinliğini ağrı şiddeti, ağrı sıklığı ve kullanılan ilaç dozları açısından değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmada 2011–2018 yılları arasında lidokain ve triamsinolon ile periferik trigeminal sinir bloğu yapılan trigeminal nevraljili 72 hastanın sonuçları değerlendirildi. Ağrı şiddeti, ağrı sıklığı, karbamazepin ile pregabalin eşdeğer dozlarının işlem öncesine göre işlem sonrası 1, 3 ve 6. aylardaki sonuçları değerlendirildi. Ayrıca işlem başarısı ile bağımsız değişkenler arasında bir korelasyon olup olmadığını değerlendirildi.
Bulgular: İşlem öncesi ağrı şiddeti ve ağrı sıklığı değerleri ile işlem sonrası 1, 3 ve 6. aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0.000). İşlem öncesi karbamazepin eşdeğer dozları ile işlem sonrası 3 ve 6. aydaki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (sırasıyla p=0.002, 0.005). Retrospektif analizde, bir hastada işlem alanına bağlı olarak yaklaşık bir hafta süren ağrısız parestezi ve iki hastada işlem bölgesinde ekimoz gelişmiş olduğu saptandı.
Sonuç: Trigeminal sinirin periferik dallarına lidokain ve kortikosteroid enjeksiyonu ile kısa ve orta vadede klinik rahatlama sağlanabilir. Periferik sinir blokları, nadir görülen komplikasyonları kısa-orta vadede ağrı tedavisi için tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yüz ağrısı, lokal anestezi; periferik sinir blokajı; trigeminal nevralji


Selin Balta, Gül Köknel Talu. Clinical effectiveness of peripheral nerve blocks with lidocaine and corticosteroid in patients with trigeminal neuralgia. Ağrı. 2021; 33(4): 237-242

Corresponding Author: Selin Balta, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.