ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Comparison of Epidural Ropivacaine 0.2% and Ropivacaine 0.2% in Combination with Sufentanil 0.75 µg mL-1 for Postcaesarean Analgesia [Ağrı]
Ağrı. 2008; 20(4): 30-37

Comparison of Epidural Ropivacaine 0.2% and Ropivacaine 0.2% in Combination with Sufentanil 0.75 µg mL-1 for Postcaesarean Analgesia

Tahsin Kaya1, Ünase Büyükkoçak1, Hülya Başar1, Nevin Sağsöz2
1Kirikkale University School Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation
2Kirikkale University School Of Medicine Department Of Obstetrics And Gynaecology

Analgesic techniques after c-section must be effective producing early mobilisation to enable mothers to care effort their babies. In this study, the comparison of ropivacaine 0.2% alone, with ropivacaine 0.2%+sufentanil 0.75 µg mL-1 for patient controlled epidural analgesia (PCEA) was aimed.
Fifty women (ASA-I) were enrolled in the study. All patients had combined spinal-epidural anaesthesia. Infusion of analgesic solutions was started when sensory level decreased by two dermatome levels. The patients randomly assigned, into two groups (n=25). In Group-I, ropivacaine 0.2% and sufentanil 0.75 µg mL-1, in Group-II, ropivacaine 0.2% alone were applied (bolus 1.25 mL, lockout 30 min, with 2.5 mL h-1 background infusion). Pain, motor blockage and sedation were evaluated during 24 hours after Caesarean, using the scales of visual analogue, bromage, and four-point, respectively. Haemodynamic and respiratory parameters, side effects, total drug consumption and additional analgesic need, were recorded. Statistical analysis included student-t, chi-square, and Mann Whitney U tests.
There was no difference in demographic data, sedation scores, haemodynamic and respiratory parameters, between the groups. Motor block and pain scores were significantly higher in Group-II than in Group-I at 2 and 4. h. Total drug consumption was 65.24±4.20 mL for Group-I and 81.1±6.44 mL for Group-II, (P<0.05). Four patients in Group-I and 21 patients in Group-II received additional analgesic. Pruritus was observed more frequently in Group-I.
The addition of sufentanil 0.75 µg mL-1 to ropivacaine 0.2% for PCEA after Caesarean led to more effective analgesia and less motor weakness when compared to ropivacaine 0.2% alone, especially during early postoperative period.

Keywords: Ropivacaine, Sufentanil, Caesarean section, Patient Controlled Epidural Analgesia (PCEA)


Sezaryen Sonrası Ağrı Tedavisinde Epidural %0.2 Ropivakain ile %0.2 Ropivakain ve 0.75 µg mL-1 Sufentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Tahsin Kaya1, Ünase Büyükkoçak1, Hülya Başar1, Nevin Sağsöz2
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad

Sezaryen operasyonları sonrası uygulanacak analjezi teknikleri, annelerin bebeklerinin bakımına izin verecek erken mobilizasyon ile birlikte etkin analjezi sağlamalıdır. Bu çalışmada, hasta kontrollü epidural analjezide (HKEA) kullanılan yalnız %0.2 ropivakain ve %0.2 ropivakain+0.75 µg mL-1sufentanilin karşılaştırılması amaçlandı.
50 kadın olgu (ASA I) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara kombine spinal-epidural anestezi uygulandı. Duyu bloğu 2 dermatom gerileyince analjezik solüsyonların infüzyonuna başlandı. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı (n=25). Grup-I’de %0.2 ropivakain ve 0.75 µg mL-1sufentanil, Grup II’ de yalnız %0.2 ropivakain kullanıldı (yükleme 1.25 mL, kilit süresi 30 dakika, 2.5 mL saat-1 infüzyon ile). Ameliyat sonrası 24 saat süresince ağrı (vizuel analog skala), motor blok (bromaj skalası) ve sedasyon (four-point skala) değerlendirildi. Hemodinamik ve solunumsal parametreler, yan etkiler, total ilaç tüketimi ve ek analjezik gereksinimi kaydedildi. İstatiksel analizde student-t, chi-square ve Mann Whitney U testleri kullanıldı.
Demografik veriler, sedasyon skalaları, hemodinamik ve solunumsal parametrelerde gruplar arasında fark saptanmamıştır. Motor blok ve ağrı skorları 2 ve 4. saatte Grup-II’de anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Total ilaç tüketiminin Grup-I’de 65.24±4.20 mL, Grup II’de 81.1±6.44 mL olduğu gözlenmiştir (P<0.05). Grup-I’de 4 hasta, Grup-II’de 21 hasta ek analjezik kullanmıştır. Kaşıntı Grup-I’de daha fazla gözlenmiştir.
Sezaryen sonrası HKEA’de %0.2 ropivakaine 0.75 µg mL-1 sufentanil eklenmesi ropivakaine göre, özellikle erken postoperatif dönemde daha etkin analjezi ve daha az motor blok sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ropivakain, Sufentanil, Sezaryen, Hasta kontrollü Epidural Analjezi (HKEA)


Tahsin Kaya, Ünase Büyükkoçak, Hülya Başar, Nevin Sağsöz. Comparison of Epidural Ropivacaine 0.2% and Ropivacaine 0.2% in Combination with Sufentanil 0.75 µg mL-1 for Postcaesarean Analgesia. Ağrı. 2008; 20(4): 30-37

Corresponding Author: Ünase Büyükkoçak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.