ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Evaluation of Erector Spinae Plane Block in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy in terms of postoperative pain reduction and patient satisfaction: Randomized clinical trials [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-24650 | DOI: 10.14744/agri.2023.24650  

Evaluation of Erector Spinae Plane Block in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy in terms of postoperative pain reduction and patient satisfaction: Randomized clinical trials

Abdulhakim Şengel1, Nuray Altay2, mehmet demir3
1Siverek State Hospital, Clinical Of Anhestesiology And Reanimation
2Harran University, Department Of Anhestesiology And Reanimation
3Harran University, Department Of Urology

Background: Intravenous opioids and local anesthetic infiltrations are traditionally used to relieve postoperative pain. With the developments in the field of regional anesthesia, several methods can now be used for postoperative analgesia.
Objective: The aim of this study was to investigate the efficacy of erector spinae plane block (ESPB) in reducing both intraoperative opioid consumption and postoperative analgesic use in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy (PCNL).
Patients: A total of 60 patients who underwent PCNL were divided into two groups, 30 patients who underwent ESPB (Group I) and 30 patients in the control group (Group II).
Main outcomes: Intraoperative and postoperative opioid uses were recorded for the two groups of 30 patients each. The pain level of the patients was evaluated using visual analog scale (VAS) scores obtained at 1, 3, 6, 12, and 24 h postoperatively and we questioned the postoperative satisfaction of the patients in both groups and compared them with each other.
Results: A significant difference was detected between the Group I and Group II patients in terms of intraoperative opioid requirement (p = 0.00), analgesic requirement in the first 24 h postoperatively (p = 0.00), patient satisfaction status (p = 0.00), and VAS scores obtained at 0, 3, 6, and 12 h postoperatively. No significant difference was found in terms of VAS score obtained at the 24th postoperative hour.
Conclusion: ESPB is a simple and convenient technique, which can be performed under USG guidance, and provides remarkable postoperative analgesia and satisfaction in patients undergoing PCNL.

Keywords: Erector spinae plane block, percutaneous nephrolithotomy, regional anesthesia


Perkütan Nefrolitotomi uygulanan hastalarda Erektör Spina Düzlem Blok'un operasyon sonrası ağrıyı azaltma ve hasta memnuniyeti açısından değerlendirilmesi: Randomize klinik çalışma

Abdulhakim Şengel1, Nuray Altay2, mehmet demir3
1Siverek Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Arka plan: İntravenöz opioidler ve lokal anestezik infiltrasyonları geleneksel olarak postoperatif ağrıyı gidermek için kullanılır. Rejyonel anestezi alanındaki gelişmelerle birlikte artık postoperatif analjezi için çeşitli yöntemler kullanılabilir.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, perkütan nefrolitotomi (PCNL) uygulanan hastalarda hem intraoperatif opioid tüketimini hem de postoperatif analjezik kullanımını azaltmada erektör spina plan bloğunun (ESPB) etkinliğini araştırmaktır.
Hastalar: PNL yapılan toplam 60 hasta, ESPB uygulanan 30 hasta (Grup I) ve kontrol grubundaki (Grup II) 30 hasta olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Ana sonuçlar: Her biri 30 hastadan oluşan iki grup için intraoperatif ve postoperatif opioid kullanımları kaydedildi. Ameliyat sonrası 1, 3, 6, 12 ve 24. saatlerde elde edilen görsel analog skala (VAS) skorları ile hastaların ağrı düzeyleri değerlendirildi ve her iki gruptaki hastaların ameliyat sonrası memnuniyetleri sorgulandı ve birbirleriyle karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup I ve Grup II hastaları arasında intraoperatif opioid gereksinimi (p=0,00), postoperatif ilk 24 saatteki analjezik gereksinimi (p=0,00), hasta memnuniyet durumu (p=0,00), ve postoperatif 1, 3, 6 ve 12. saatlerde elde edilen VAS skorları açısından anlamlı farklılık tespit edildi. Postoperatif 24. saatte elde edilen VAS skoru açısından anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: ESPB, USG rehberliğinde uygulanabilen, PNL uygulanan hastalarda belirgin postoperatif analjezi ve memnuniyet sağlayan basit ve kullanışlı bir blok tekniğidir.

Anahtar Kelimeler: Erektör spina düzlem bloğu, perkütan nefrolitotomi, bölgesel anestezi
Corresponding Author: Abdulhakim Şengel, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.