ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 1   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  Validity and reliability study of sedation diagnosis method comfort scale [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(2): 89-97 | DOI: 10.5505/agri.2015.24471  

Validity and reliability study of sedation diagnosis method comfort scale

Dilek Beytut1, Zümrüt Başbakkal2, Bülent Karapınar3
1Izmır University School Of Helath
2Ege University Nursing Faculty
3Ege University Medical School Pediatric Critical Care Unit

Objectives: The aim of the present methodological descriptive study was to test the validity and reliability of the COMFORT scale.
Methods: The study was conducted at a pediatric critical care unit at a university hospital between February 2009 and June 2010. Study sample included 84 pediatric patients (n=37) receiving mechanical ventilation. Data were collected via child information form, COMFORT scale, and visual analog scale (VAS). Having been assured of the language and context validity of the scale, researchers conducted reliability tests (Cronbach’s alpha coefficient, item analysis), inter- and intra-observer reliability tests, and correlation analyses based on the data obtained during their own observations.
Results: Cronbach’s alpha coefficient was 0.77. Results of the item analysis indicated that item-total correlations were satisfactorily high. Significance of inter-observer agreement was analyzed for each item, and it was found that weighted kappa values varied between 0.703 and 0.888. Convergent validity tests demonstrated a positive strong correlation between COMFORT scale scores of the primary researcher and the assistant researchers (r= 0.961, p<0.000), and between the scores of the COMFORT scale and the VAS (r= 0.775, p<0.000; r=0.786, p<0.000).
Conclusion: It was concluded that the COMFORT scale was a valid and reliable method of measuring sedation levels of children receiving mechanical ventilation and being sedated in a pediatric critical care unit.

Keywords: Child, comfort, critical care, pediatric; pediatric critical care unit; COMFORT scale; validity; reliability.


Sedasyon tanılama yöntemi- konfor skalasının geçerlik güvenirlik çalışması

Dilek Beytut1, Zümrüt Başbakkal2, Bülent Karapınar3
1İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği

Amaç: Bu çalışma Konfor Skalası’nın ülkemizde geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacıyla metodolojik betimleyici planda yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Şubat 2009-Haziran 2010 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan, mekanik ventilatör desteği alan çocuklardan (n=37) elde edilen 84 gözlem oluşturdu. Araştırmanın verileri Çocuk Bilgi Formu, Konfor Skalası, Visuel Analog Scale (VAS) kullanılarak toplandı. Gözlemler birbirinden bağımsız üç araştırmacı tarafından aynı anda hastanın yüzünün ve vücudunun net bir şekilde görülebildiği bir noktada iki dakika içinde yapıldı. Ölçeğin dil geçerliği, kapsam geçerliği yapıldıktan sonra, primer ve yardımcı araştırmacının gözlemlerinden elde edilen verilerle ölçek güvenirlik testleri (cronbach alfa katsayısı, madde analizi), gözlemler arası ve gözlemler içi güvenirlik testleri ve korelasyon incelemeleri yapıldı.
Bulgular: Ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı.77 olarak belirlendi. Madde analizi sonuçlarına göre madde-toplam korelasyonları yeterli düzeyde yüksek bulundu. Ölçeğin tüm maddeleri için gözlemciler arası uyumun ne derece anlamlı olduğu belirlemek için yapılan analizde ağılıklı/ağırlıklandırılmış Kappa değerlerinin.703 ile.888 arasında değiştiği görüldü. Benzer ölçek güvenirliği için yapılan incelemede primer araştırmacı ile yardımcı araştırmacı arasındaki Konfor Skalası puanları arasında (r=.961 p<.000), ve KONFOR skalası VAS puanları arasında (r=.775 p<.000, =.786 p<.000) pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu saptandı.
Sonuç: Konfor Skalası’nın Çocuk Yoğun Bakım Ünite’lerinde yatan mekanik ventilatöre bağlı ve sedatize edilmiş çocukların sedasyon düzeylerini geçerli ve güvenilir bir yöntemle ölçmeyi sağladı sonucuna varılmıştır. Türkiye’de geçerliği ve güvenirliği ilk defa yapılmış ve kullanılmaya başlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, konfor, yoğun bakım, çocuk yoğun bakım; konfor skalası; geçerlik ve güvenirlik.


Dilek Beytut, Zümrüt Başbakkal, Bülent Karapınar. Validity and reliability study of sedation diagnosis method comfort scale. Ağrı. 2016; 28(2): 89-97

Corresponding Author: Dilek Beytut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.