ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 34  Issue: 2  Year: 2022
  Assessment of Psychiatric Disorders and Sleep quality in Chronic Lateral Epicondylitis [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-24119 | DOI: 10.14744/agri.2021.24119  

Assessment of Psychiatric Disorders and Sleep quality in Chronic Lateral Epicondylitis

Gonca Sağlam1, Funda Aküzüm2, Dilek Çetinkaya Alişar3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
2Department of Physiotherapy, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Traning and Research Hospital, İstanbul, Turkey.
3Department Of Physical Therapy And Rehabilitation, Erzurum Regional Training And Research Hospital, Erzurum, Turkey

Background: Psychiatric disorders including somatization impact pain severity and chronicity. This study aimed to determine sleep quality and the presence of psychiatric disorders in patients with chronic lateral epicondylitis (LE) and to investigate the effect of these comorbidities on pain levels.

Methods: This study included 46 patients diagnosed with chronic LE and 46 healthy controls. Visual Analog Scale (VAS) was used for the assessment of pain intensity. The prevalence of depression and other psychological factors were examined using Beck Depression Inventory (BDI) and the Symptom Checklist-90-Revised test (SCL-90-R). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to evaluate sleep quality.

Results: The mean BDI (p<0.001), all subdivisions of SCL-90-R including somatization (p<0.001), and the mean global PSQI scores (p: 0.002) were found to be significantly higher in patients with chronic LE than those in the control group. The presence of depression according to BDI was 41.3% in the patient group. 60.8% of the patients had somatization and 71.7% had poor sleep quality. VAS scores were significantly higher in the patients with depression, somatization, and low sleep quality indicating a low positive linear relationship (r: 0.357, r: 0.360, r: 0.463, respectively, and all p<0.05).

Conclusion: Psychiatric disorders and poor sleep quality are frequently observed in patients with chronic LE. These comorbidities negatively affect pain levels and may be linked to pain chronicity. Therefore, the potential coexistence of psychiatric disorders should be kept in mind when determining the treatment protocols for patients with chronic LE and adjunctive treatment should be given if necessary.

Keywords: lateral epicondylitis, depression, somatization, sleep quality


Kronik Lateral Epikondilitte Psikiyatrik Bozuklukların ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

Gonca Sağlam1, Funda Aküzüm2, Dilek Çetinkaya Alişar3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Trabzon
2Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizyoterapi, İstanbul
3Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum

Giriş: Somatizasyon başta olmak üzere psikiyatrik bozukluklar ağrının şiddetini ve kronikliğini etkilemektedir. Bu çalışmada kronik lateral epikondilitli (LE) hastalarda uyku kalitesi ve psikiyatrik bozuklukların varlığının belirlenmesi ve bu komorbiditelerin ağrı düzeylerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya kronik LE tanılı 46 hasta ve 46 sağlıklı kontrol dahil edildi. Ağrı şiddetinin değerlendirilmesi için Görsel Analog Skala (VAS) kullanıldı. Depresyonun yaygınlığı ve diğer psikolojik faktörler, Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve Belirti Kontrol Listesi-90-Revize testi (SCL-90-R) kullanılarak incelendi. Uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) kullanıldı.

Bulgular: Ortalama BDI (p<0.001), SCL-90-R'nin somatizasyon dahil tüm alt bölümleri (p<0,001) ve ortalama global PSQI skorları (p: 0.002) kronik LE'li hasta grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu. Hasta grubunda BDI'ye göre depresyon varlığı %41.3 idi. Hastaların %60.8'inde somatizasyon vardı, %71.7'sinin uyku kalitesi kötüydü. Depresyon, somatizasyon ve düşük uyku kalitesi olan hastalarda VAS skorları anlamlı olarak daha yüksekti ve bu düşük pozitif doğrusal bir ilişkiye işaret ediyordu (sırasıyla r: 0.357, r: 0.360, r: 0.463 ve tümü p<0.05).

Sonuç: Kronik LE'li hastalarda psikiyatrik bozukluklar ve kötü uyku kalitesi sıklıkla görülmektedir. Bu komorbiditeler ağrı düzeylerini olumsuz etkiler ve ağrı kronikliği ile bağlantılı olabilir. Bu nedenle kronik LE’de tedavi protokolleri belirlenirken psikiyatrik bozuklukların olası birlikteliği akılda tutulmalı ve gerekirse ek tedavi uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: lateral epikondilit, depresyon, somatizasyon, uyku kalitesi
Corresponding Author: Gonca Sağlam, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.