ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 4  Year: 2020
  Comparison Of Intraoperative And Postoperative Effects Of Serratus Anterior Plane Block Performed With Ultrasound And Infiltration Block In Patients Undergoing Video Assisted Thoracoscopic Surgery [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-22605 | DOI: 10.14744/agri.2021.22605  

Comparison Of Intraoperative And Postoperative Effects Of Serratus Anterior Plane Block Performed With Ultrasound And Infiltration Block In Patients Undergoing Video Assisted Thoracoscopic Surgery

Mustafa DİKİCİ1, Selcan Akesen2, Belgin Yavaşcaoğlu2, Ahmet Sami Bayram3, Fatma nur kaya2, ALP GURBET2
1Bursa City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Bursa
2Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Bursa
3Bursa Uludag University Faculty of Medicine, Department of Thorax Surgery, Bursa

We aimed to compare the intraoperative and postoperative analgesic activities of preventive serratus anterior plan (SAP) block and infiltration block in patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) in a prospective and randomized controlled manner. The study was carried out in 60 patients aged 18-80 years, who were eligible to apply elective VATS and had the American Society of Anesthesiologists (ASA) classification I-II. Following randomization, patients’ demographic data was recorded and the patients were divided into two groups as SAP block (Group SAPB) and infiltration block (Group IB). Hemodynamic data of all patients were recorded. Patient controlled analgesia (PCA) prepared with morphine was applied to all patients postoperatively. Intraoperative hemodynamic data and opioid consumption of patients, Visual Analog Scale (VAS) scores at rest and cough VAS, time to first PCA dose, postoperative opioid consumption, rescue analgesic requirement, mobilization times, opioid side effects, patients’ and surgical team's satisfaction were evaluated.
Postoperative pain scores were lower (p<0.005) and time to use the first PCA was longer in the SAPB group (p=0.002). Postoperative PCA and rescue analgesic requirement were lower in the SAPB group (p=0.002, p=0.00). It was found that the first mobilization time was shorter in the SAPB group (p=0.003), and opioid-related side effects were similar in both groups (p=0.067). Patient and surgical team satisfaction was high in the SAPB group (p=0.004, p = 0.000).
It was concluded that more effective postoperative analgesia was provided with preventive SAP block compared to infiltration block in patients undergoing VATS.

Keywords: Video assisted thoracoscopic surgery (VATS), serratus anterior plan block, infiltration block, postoperative analgesia


Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Serratus Anterior Plane Blok İle İnfiltrasyon Blok Uygulamasının İntraoperatif Ve Postoperatif Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Mustafa DİKİCİ1, Selcan Akesen2, Belgin Yavaşcaoğlu2, Ahmet Sami Bayram3, Fatma nur kaya2, ALP GURBET2
1Bursa Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bursa
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa

Bu çalışmada video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) uygulanacak hastalarda, preventif uygulanan serratus anterior plan (SAP) bloğu ve infiltrasyon bloğunun intraoperatif ve postoperatif analjezik etkinliklerini prospektif ve randomize kontrollü olarak karşılaştırmayı amaçladık.
Etik kurul onayı ve hastalardan alınan yazılı onam sonrası, elektif VATS uygulanacak, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) sınıflaması I-II olan, 18-80 yaş grubu 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomizasyonu takiben demografik verileri kaydedilerek rutin monitorizasyon ve genel anestezi indüksiyonu sonrası, SAP (Grup SAPB) ve infiltrasyon blok (Grup İB) yapılan gruplar olarak ikiye ayrıldı. Tüm hastaların hemodinamik verileri indüksiyon öncesi, sonrası ve intraoperatif 30 dakikalık periyotlarda kaydedildi. Postoperatif bütün hastalara morfin ile hazırlanmış hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulandı. Hastaların intraoperatif hemodinamik verileri ve opioid tüketimlerini, istirahat ve öksürmekle Vizüel Analog Skala (VAS) skorları, ilk HKA dozu gereksinim zamanı, postoperatif opioid tüketimleri, kurtarıcı analjezik gereksinimleri, mobilizasyon zamanları, opioid yan etkileri, hasta ve cerrahi ekibin memnuniyeti değerlendirildi.
İntraoperatif hemodinamik veriler ve opioid tüketimleri her iki grupta benzer bulundu. SAPB grubunda postoperatif ağrı skorları (0. ve 30. dk, 1. 2.
4. 8. ve 12. sa) daha düşük (p<0.005) ve ilk HKA kullanım zamanının daha uzun olduğu saptandı (p=0.002). Postoperatif HKA ve kurtarıcı analjezik gereksinimi SAPB grubunda daha düşük bulundu (p=0.002, p=0.00). İlk mobilizasyon zamanının SAPB grubunda daha kısa olduğu (p=0.003), opioide bağlı yan etkilerin her iki grupta benzer olduğu görüldü (p=0.067). Hasta ve cerrahi ekip memnuniyeti SAPB grubunda yüksekti (p=0.004, p=0.000).

Sonuç olarak VATS uygulanan hastalarda preventif uygulanan SAP bloğu ile infiltrasyon bloğuna göre daha etkin postoperatif analjezi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), serratus anterior plan bloğu, infiltrasyon bloğu, postoperatif analjezi
Corresponding Author: Selcan Akesen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.