ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Pain beliefs of patients and the nonpharmacological methods they use to manage the pain [Ağrı]
Ağrı. 2018; 30(2): 84-92 | DOI: 10.5505/agri.2018.22590  

Pain beliefs of patients and the nonpharmacological methods they use to manage the pain

Ayşegül Öztürk Birge1, Mukadder Mollaoğlu2
1Department of Nursing, Ankara University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Department of Nursing, Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Sivas, Turkey

Objectives: This study was performed to determine the pain beliefs of patients and nonpharmacological methods they use to manage their pain.
Methods: This was a descriptive study conducted with the participation of 163 patients who were hospitalized in the medical and surgical clinics of a university hospital in May 2011. The study data were collected using personal information forms, a nonpharmacological methods form, and a pain belief scale. The data were evaluated using number, percentage, an independent sample t-test, and analysis of variance.
Results: The mean age of the patients was 52.7±16.6 years, and it was determined that 23.3% were hospitalized for urinary system diseases, while 21.5% were hospitalized for musculoskeletal system diseases. It was observed that 93.8% of the patients described experiencing pain in the past, while 22.7% described experiencing severe pain within the previous week. The types of pain most frequently described by the patients were headaches (24.8%), joint pain (21.6%), and lumbar pain (19.6%). It was determined that 72.3% of the patients used medication for pain, and that 49.1% also resorted to nonpharmacological methods for their pain. Frequently preferred nonpharmacological methods included hot and cold therapy, massage, and herbal methods. The mean organic score on the pain belief scale (23.6±4.57) was higher than the mean psychological score (19.9±2.64).
Conclusion: Evaluating the pain beliefs of patients and the nonpharmacological methods used is important for effective management of pain.

Keywords: Pain, pain belief; pain management; nonpharmacological methods.


Hastaların ağrı inançları ve ağrıyı yönetmede kullandıkları ilaç dışı yöntemler

Ayşegül Öztürk Birge1, Mukadder Mollaoğlu2
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas

Amaç: Bu çalışma, hastaların ağrı inançları ve ağrıyı yönetmede kullandıkları ilaç dışı yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup Mayıs 2011 tarihinde bir üniversitesi hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde yatan 163 hastanın katılımı ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, İlaç Dışı Yöntem Formu ve Ağrı İnançları Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, bağımsız örneklem t testi ve varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 52.7±16.6 yıl olup %23.3’ü üriner sistem ve %21.5’i kas iskelet sistemi hastalıkları nedeniyle hastanede yattığı belirlenmiştir. Hastaların %93.8’i geçmiş yaşantısında ağrı deneyimlemiş, bir hafta önceki ağrı şiddetini %22.7’si şiddetli olarak tarif etmiştir. Hastalar en çok, baş ağrısı (%24.8), eklem ağrısı (%21.6) ve bel ağrısı (%19.6) yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Hastaların %72.3’ünün ağrılarını gidermede ilaç kullandığı ve ayrıca %49.1’inin ilaç dışı yöntemlere başvurduğu saptanmıştır. Sıklıkla tercih edilen ilaç dışı yöntemlerin sıcak soğuk uygulama, masaj, bitkisel yöntemler olduğu belirlenmiştir. Hastaların ağrı inançları ölçeği organik puan ortalamasının (23.6±4.57) psikolojik puan ortalamasından (19.9±2.64) yüksek olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Hastaların ağrıya yönelik inançlarını ve kullandıkları ilaç dışı yöntemleri değerlendirmek ağrıyı etkin yönetebilmek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrı inançları; ağrı yönetimi; ilaç dışı yöntemler.


Ayşegül Öztürk Birge, Mukadder Mollaoğlu. Pain beliefs of patients and the nonpharmacological methods they use to manage the pain. Ağrı. 2018; 30(2): 84-92

Corresponding Author: Ayşegül Öztürk Birge, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.